ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Громадське обговорення освітньо-професійних програм

Метою освітньо-професійної програми «Політологія» є підготовка висококваліфікованих фахівців-політологів, які володіють понятійним апаратом політичної науки, знанням політичної теорії та практики, вміють застосовувати теоретичні знання та методи політичної науки для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері. Освітньо-професійна програма бакалавра має прикладну орієнтацію. Вона спрямована на набуття знань, основних підходів і методів аналізу політики.

Теоретичний зміст предметної області політології ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях, концепціях, принципах суспільствознавчих наук і визначає тенденції й закономірності розвитку політичних систем різного рівня з урахуванням дії внутрішніх і зовнішніх чинників. Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціальних наук, зокрема кількісними та якісними методами та інструментарієм прикладного аналізу. Теоретична підготовка підсилюється набуттям обов’язкових практичних навичок під час проходження практик у державних та місцевих органах влади і політичних партіях.

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно-правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.

ОПП «ПОЛІТОЛОГІЯ»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю – 052 «Політологія» здійснюється з 2018 року.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності – 052 «Політологія» надана наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 р. № 119-л (Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України № 55/1 від 08.06.2017 р.)

Проект ОПП «Політологія» (2020-2021 н. р.) було переглянуто відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю – 052 «Політологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2020 р., № 911, і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи спеціальності – 052 «Політологія»

Проєкти освітніх програм

ОПП «Політологія» (бакалавр)

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм: philosof@dgma.donetsk.ua

Після громадського обговорення проект ОПП «Політологія» (освітній рівень «бакалавр») було розглянуто на засіданні кафедри філософії та соціально-політичних наук (протокол № 16 від 18.03.2021). Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб. ОПП затверджено на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 9 від 25 березня 2021 р.).

Рецензії від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Політологія» спеціальності – 052 «Політологія» (освітній рівень бакалавр)

Стейкхолдери професійної освіти – фізичні та/або юридичні особи, що зацікавлені у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Рецензія-відгук Київський університет ім. Бориса Грінченка

Рецензія-відгук Краматорська міська рада

Рецензія-відгук Політична партія Команда Максима Єфімова Наш Краматорськ

Рецензія-Відгук Партія Миру та Розвитку Донецької обласної організації

Рецензія-Відгук Партія Європейська солідарність