ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр політології


052 ПОЛІТОЛОГІЯ

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівню

«Політологія»

Гарант програми – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

Завідувач кафедри – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Web:Кафедра філософії та соціально-політичних наук

E-mail:philosof@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 Політологія
Програма «Політологія»
Форма навчання денна / заочна
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Професійна кваліфікація Політолог, бакалавр політології

Метою освітньо-професійної програми є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знанням політичної теорії та практики.


Особливості освітньо-професійної програми

Теоретичний зміст предметної області політології ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях, концепціях, принципах суспільствознавчих наук і визначає тенденції й закономірності розвитку політичних систем різного рівня з урахуванням дії внутрішніх і зовнішніх чинників. Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціальних наук, зокрема кількісними та якісними методами та інструментарієм прикладного аналізу. Теоретична підготовка підсилюється набуттям обов’язкових практичних навичок під час проходження практик у державних та місцевих органах влади і політичних партіях.


Компоненти програми:

№ з/п Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС
1. Інформатика 5,0
2. Фізичне виховання 13,5
3. Іноземна мова 13.0
4. Історія України і української культури 7.0
5. Філософія 4,0
6. Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
7. Соціологія 5,5
8. Правознавство 5,0
9. Безпека життєдіяльності і основи екології 3,0
10. Видатні особистості в історії України 3,0
11. Історія та теорія демократії 4,5
12. Логіка 4,0
13. Всесвітня історія 6,0
14. Історія зарубіжних політичних вчень 7,0
15. Історія політичної думки в Україні 6,0
16. Загальна теорія політики 6,5
17. Громадські об'єднання і організації 10,0
18. Інформаційні війни 4,0
19. Методика і техніка політичних досліджень 4,0
20. Політика та економіка 3,5
21. Політичні еліти і лідерство 5,5
22. Теорія міжнародних політичних відносин 6,0
23. Історія і теорія політичних партій 4,0
24. Порівняльна політологія 7,0
25. Філософія політики 5,0
26. Політична культура 5,0
27. Технології виборчих кампаній 4,0
28. Етика і естетика/Основи економічної теорії 3,0
29. Конституційне право України/ Конституційне право зарубіжних країн 5,0
30. Іноземна мова за проф.спрямуванням (р.1) / Психологія спілкування 3,5
31. Іноземна мова за проф.спрямуванням (р.2) / Управління конфліктами 3,0
32. Іноземна мова за проф.спрямуванням (р.3) / Етикет 4,0
33. Іноземна мова за проф.спрямуванням (р.4) / Психологія управління 3,0
34. Теорія і практика державного управління / Проблеми соціального управління 5,0
35. Мас-медіа та політика / Іміджмейкінг 5,0
36. Політичні системи і режими сучасності / Політичний аналіз та прогнозування 5,0
37. Порівняльний аналіз систем публічного управління / Місцеве самоврядування 4,0
38. Особиста поітична тактика / Державна та національна безпека 5,0
39. Релігієзнавство/ Антикорупційна політика 4,0
40. Історія філософії України / Історія філософської думки 4,0
41. Політична конфліктологія / Практична політологія 4,0
42. Виборче право / Адміністративне право 5,0
43. Політична глобалістика 6,0
44. Практична підготовка (у громадських об'єднаннях, політологічна, переддипломна практики) та захист кваліфікаційної роботи 21

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Бакалавр з політології здатний до виконання професійних видів робіт, практичної роботи у державних органах, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого й регіонального самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, викладацької діяльності в навчальних закладах згідно ДК 003:2010 Державний класифікатор професій та ДК 009:2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за спеціальністю 052 Політологія, можуть бути працевлаштованими у державних органах влади (спеціаліст II категорії у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях); здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (політолог; викладач із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).

1141Вищі посадові особи політичних організацій

1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

2359 Інші професіонали в галузі навчання

3436 Помічники керівників

3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень

4115 Секретарі.


Підсумковими та інтегративними результатами навчання за певною освітньо-професійною та/або освітньо-науковою програмою бакалаврського рівня за спеціальністю 052 Політологія мають бути отримання таких знань, умінь та навичок:

1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез.

2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

5. Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

6. Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями.

7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

8. Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

12. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.

13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

14. Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

16. Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії.

17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.