ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр політології


052 ПОЛІТОЛОГІЯ

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівню

«Політологія»

Гарант програми – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

Завідувач кафедри – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент кафедри Філософії та соціально-політичних наук

Web:Кафедра філософії та соціально-політичних наук

E-mail:kvashaalex@ukr.net


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 Політологія
Програма «Політологія»
Форма навчання денна / заочна
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Професійна кваліфікація Політолог, бакалавр політології

Освітньо-професійна програма «Політологія» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють понятійним апаратом політичної науки, знанням політичної теорії і практики, вміють застосовувати теорії та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері.


Особливості освітньо-професійної програми

Особливостями освітньо-професійної програми є теоретична і практична підготовка кваліфікованих фахівців-політологів із комунікативною майстерністю, спроможних реалізувати себе в умовах реформи децентралізації та складного динамічного розвитку соціально-політичного кластеру Південно-Східного регіону. Унікальністю ОПП є те, що на сьогоднішній день в Північній Донеччині тільки в ДДМА відбувається підготовка фахівців-політологів, що відображено в навчальному плані та у науково-дослідній роботі кафедри.


Компоненти програми:

Назва навчальної дисципліни

Каталог обов’язкових освітніх компонент

1.1. Цикл загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП 1 Іноземна мова
ОЗП 2 Вступ до освітнього процесу
ОЗП 3 Історія України та української культури
ОЗП 4 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОЗП 5 Філософія
ОЗП 6 Правознавство
ОЗП 7 Всесвітня історія
ОЗП 8 Інформатика
ОЗП 9 Логіка
ОЗП 10 Видатні особистості в історії України
ОЗП 11 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

1.2. Цикл професійної підготовки(ОПП)

ОПП 1 Історія зарубіжних політичних учень
ОПП 2 Історія політичної думки України
ОПП 3 Історія та теорія демократії
ОПП 4 Соціологія
ОПП 5 Громадські об'єднання і організації
ОПП 6 Загальна теорія політики
ОПП 7 Історія і теорії політичних партій
ОПП 8 Інформаційні війни
ОПП 9 Філософія політики
ОПП 10 Методика і техніка політологічних досліджень
ОПП 11 Політика та економіка
ОПП 12 Політична глобалістика
ОПП 13 Порівняльна політологія
ОПП 14 Політичні еліти і лідерство
ОПП 15 Політична культура
ОПП 16 Теорія міжнародних політичних відносин
ОПП 17 Технології виборчих кампаній

1.3. Практична підготовка (ПрП)

ПрП 1 Практика в громадських об'єднаннях і організаціях
ПрП 2 Політологічна практика
ПрП 3 Переддипломна практика

1.4 Державна атестація (ДА)

ДА 1 Дипломне проектування
ДА 2 Державна атестація (захист дипломної роботи)

Каталог вибіркових освітніх компонент

2.1. Цикл загальної підготовки (ВЗП)

ВЗП 1 Трудове право / Конституційне право України
ВЗП 2 Етика та естетика / Основи економічної теорії
ВЗП 3 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) / Психологія спілкування
ВЗП 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) / Управління конфліктами
ВЗП 5 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) / Діловий етикет
ВЗП 6 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) / Психологія управління

2.2. Цикл професійної підготовки (ВПП)

ВПП 1 Релігієзнавство / Антикорупційна політика
ВПП 2 Історія філософії України / Історія філософської думки
ВПП 3 Державне та регіональне управління / Проблеми соціального управління
ВПП 4 Політична конфліктологія / Практична політологія
ВПП 5 Виборче право / Адміністративне право
ВПП 6 Самоменеджмент / Місцеве самоврядування
ВПП 7 Особиста політична тактика / Комунікаційний менеджмент
ВПП 8 Політичні системи і режими сучасності / Політичний аналіз та прогнозування
ВПП 9 Мас-медіа та політика / Професійна етика

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Бакалавр з політології здатний до виконання професійних видів робіт, практичної роботи у державних органах, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого й регіонального самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, викладацької діяльності в навчальних закладах згідно ДК 003:2010 Державний класифікатор професій та ДК 009:2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за спеціальністю 052 Політологія, можуть бути працевлаштованими у державних органах влади (спеціаліст II категорії у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях); здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (політолог; викладач із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).

1141Вищі посадові особи політичних організацій

1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

2359 Інші професіонали в галузі навчання

3436 Помічники керівників

3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень

4115 Секретарі.


Програмні результати навчання

Підсумковими та інтегративними результатами навчання за освітньо-професійною програмою бакалаврського рівня за спеціальністю 052 «Політологія» мають бути отримання таких знань, умінь та навичок:

РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.

РН02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності.

РН03. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.

РН04. Мати навички професійної комунікації.

РН05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.

РН06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності.

РН07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.

РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.

РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.

РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.

РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

PH14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.

PH16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.