ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр політології


052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Гарант програми – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

Завідувач кафедри – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Web:Кафедра філософії та соціально-політичних наук

E-mail:philosof@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 Політологія
Програма «Політологія»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Політолог, бакалавр політології

Метою освітньо-професійної програми є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.


Особливості освітньо-наукової програми

• можливість вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання, що забезпечує конкурентні переваги для складання ЗНО з іноземної мови при вступі до магістратури;

• можливість проходити практику в органах державної влади, місцевого самоврядування, у політичних партіях та ЗМІ;

• студенти залучаються до науково-дослідної роботи в сфері політики, а також проходять спеціалізовану навчальну, політологічну та інформаційно-аналітичну практику.


Компоненти програми:

• Основи економічної теорії

• Фізичне виховання

• Іноземна мова

• Історія України і української культури

• Філософія і логіка

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Соціологія

• Правознавство

• Безпека життєдіяльності і основи екології

• Основи інформаційних технологій

• Педагогіка і психологія

• Основи наукових досліджень

• Всесвітня історія

• Історія зарубіжних політичних вчень

• Історія політичної думки в Україні

• Загальна теорія політики

• Теорія міжнародних відносин

• Практична і порівняльна політологія

• Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

• Теоретичні та методологічні проблеми політичних досліджень

• Технології політичних процесів

• Політичні еліти і лідерство

• Політичний менеджмент

• Зв’язки з громадськістю

• Етнополітологія

• Історія і теорія політичних партій

• Соціологія політики

• Політична і соціальна психологія

• Філософія політики

• Політична культура

• Політична теорія держави

• Політичні системи і режими сучасності

• Технології виборчих кампаній

• Політологічна і інформаційно-аналітична практика

• Політична етика / Етика і естетика

• Політика і економіка

• Конституційне право

• Політична антропологія / Антропологія

• Геополітика / Геоекономічна політика

• Історія та теорія демократії / Основи демократії

• Національні проблеми сучасного світу

• Політичні проблеми європейської інтеграції

• Теорія і практика державного управління

• Історія зарубіжної філософії / Релігієзнавство

• Історія філософії України / Історія філософської думки

• Політична конфліктологія / Практична конфліктологія

• Політичний аналіз і прогноз / Системний аналіз в політології

• Політична глобалістика / Глобалістика

• Практична підготовка (політологічна, інформаційно-аналітична, переддипломна практики) та захист кваліфікаційної роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Підготовлені в межах програми фахівці-політологи мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України (органах державної влади й місцевого самоврядування), а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто політичного спрямування, так і тих, що функціонують у різноманітних сферах суспільно-політичного життя на посадах:

• в якості вчителів суспільствознавства та політології загальноосвітніх закладів та освітніх закладах професійної освіти;

• в академічних та науково-дослідних організаціях, пов’язаних з політологічною проблематикою, в якості наукових співробітників, спроможних працювати в колективних дослідних проектах;

• в органах влади та управління, редакціях ЗМІ в якості співробітників, спроможних до участі в розробці та реалізації здійснених даними органами рішень;

• в апараті політичних партій, комерційних та громадських організацій, що здійснюють проектну (консалтингову, консультативну, дослідницьку та аналітичну), а також інформаційну діяльність в сфері політики, в якості співробітників, спроможних до участі в розробці та реалізації здійснених даними органами рішень;

• помічником-консультантом народного депутата України;

• експертом із суспільно-політичних питань;

• політичним оглядачем, політологом.


Програмні результати навчання

Підсумковими та інтегративними результатами навчання за певною освітньо-професійною та/або освітньо-науковою програмою бакалаврського рівня за спеціальністю «політологія» мають бути отримання таких знань, умінь та навичок:

1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез.

2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

5. Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

6. Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями.

7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

8. Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.