ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр політології


052 ПОЛІТОЛОГІЯ

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівню

«Політологія»

Гарант програми – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

Завідувач кафедри – Кваша Олександр Павлович,

кандидат політичних наук, доцент

Web:Кафедра філософії та соціально-політичних наук

E-mail:philosof@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 Політологія
Програма «Політологія»
Форма навчання денна / заочна
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Професійна кваліфікація Політолог, бакалавр політології

Освітньо-професійна програма «Політологія» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють понятійним апаратом політичної науки, знанням політичної теорії і практики, вміють застосовувати теорії та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері.


Особливості освітньо-професійної програми

Особливостями освітньо-професійної програми є теоретична і практична підготовка кваліфікованих фахівців-політологів із комунікативною майстерністю, спроможних реалізувати себе в умовах реформи децентралізації та складного динамічного розвитку соціально-політичного кластеру Південно-Східного регіону. Унікальністю ОПП є те, що на сьогоднішній день в Північній Донеччині тільки в ДДМА відбувається підготовка фахівців-політологів, що відображено в навчальному плані та у науково-дослідній роботі кафедри.


Компоненти програми:

Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС

Каталог обов’язкових освітніх компонент

ОК 1 Інформатика 6,0
ОК 2 Вступ до освітнього процесу 1,0
ОК 3 Іноземна мова 15,0
ОК 4 Історія України і української культури 7,0
ОК 5 Філософія 5,0
ОК 6 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,5
ОК 7 Логіка 4,5
ОК 8 Правознавство 6,0
ОК 9 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0
ОК 10 Видатні особистості в історії України 3,0
ОК 11 Всесвітня історія 6,0
ОК 12 Соціологія 6,5
ОК 13 Історія та теорія демократії 7,0
ОК 14 Історія зарубіжних політичних вчень 6,5
ОК 15 Історія політичної думки України 6,0
ОК 16 Загальна теорія політики 8,0
ОК 17 Громадські об'єднання і організації 5,5
ОК 18 Інформаційні війни 5,0
ОК 19 Методика і техніка політологічних досліджень 4,0
ОК 20 Політика та економіка 4,0
ОК 21 Політичні еліти і лідерство 5,0
ОК 22 Теорія міжнародних політичних відносин 6,0
ОК 23 Історія і теорія політичних партій 7,0
ОК 24 Порівняльна політологія 6,5
ОК 25 Філософія політики 5,0
ОК 26 Політична культура 5,0
ОК 27 Технології виборчих кампаній 4,5
ОК 28 Політична глобалістика 6,0
ОК 29 Практика в громадських об'єднаннях і організаціях 4.5
ОК 30 Політологічна практика 4,5
ОК 31 Переддипломна практика 6,0
ОК 32 Атестація (кваліфікаційна робота бакалавра) 6,0

Каталог вибіркових освітніх компонент

ВК 1 Етика та естетика / Основи економічної теорії 3,5
ВК 2 Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право України 3,5
ВК 3 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) / Психологія спілкування 3,0
ВК 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) / Управління конфліктами 4,0
ВК 5 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) / Етикет 3,0
ВК 6 Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) / Психологія управління 3,0
ВК 7 Історія філософії України / Історія філософської думки 4,0
ВК 8 Політична конфліктологія / Практична політологія 4,5
ВК 9 Виборче право / Адміністративне право 4,5
ВК 10 Релігієзнавство / Антикорупційна політика 4,0
ВК 11 Теорія і практика державного управління / Проблеми соціального управління 5,0
ВК 12 Порівняльний аналіз систем публічного управління / Місцеве самоврядування 4,5
ВК 13 Особиста політична тактика / Державна та національна безпека 5,0
ВК 14 Політичні системи і режими сучасності / Політичний аналіз та прогнозування 5,0
ВК 15 Мас-медіа та політика / Іміджмейкінг 5,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Бакалавр з політології здатний до виконання професійних видів робіт, практичної роботи у державних органах, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого й регіонального самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, викладацької діяльності в навчальних закладах згідно ДК 003:2010 Державний класифікатор професій та ДК 009:2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за спеціальністю 052 Політологія, можуть бути працевлаштованими у державних органах влади (спеціаліст II категорії у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях); здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (політолог; викладач із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).

1141Вищі посадові особи політичних організацій

1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

2359 Інші професіонали в галузі навчання

3436 Помічники керівників

3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень

4115 Секретарі.


Програмні результати навчання

Підсумковими та інтегративними результатами навчання за освітньо-професійною програмою бакалаврського рівня за спеціальністю 052 «Політологія» мають бути отримання таких знань, умінь та навичок:

РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.

РН02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності.

РН03. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.

РН04. Мати навички професійної комунікації.

РН05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.

РН06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності.

РН07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення.

РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки.

РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки.

РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.

РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

PH14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу.

PH16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.