ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ПІДГОРА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА

pidgora.jpg

На кафедрі працює з  1996 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька:  podgora.elis@gmail.com

Посада: Доцент

Вчене звання: Кандидат технічних наук

 

Освіта

Краматорський індустріальний інститут, 1989 р., спеціальність – «Технологія машинобудування, металорізальні станки і системи», кваліфікація - інженер-механік

Донбаська державна машинобудівна академія, 2000р., спеціальність – «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст

 

Дисципліни, які викладає

Економіка підприємства

Економічний аналіз

 

Тема дисертації: Дослідження і оптимізація торцевих фрез для важких верстатів

Спеціальність: 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Дата захисту: 1996 рік

 

Напрямок наукових досліджень

економічний механізм функціонування підприємства;

мотивація і стимулювання праці персоналу;

ділова оцінка персоналу.

 

 

Наукові здобутки

 

№№

п/п

Назва

Ха-рак-тер ро-боти

Вихідні дані

Об-сяг

сто-рінок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1

Методология системного проектирования инструмента

друк.

Краматорск: ДГМА, 1994. – 132 с.

132

Хает Г.Л., Гузенко В.С.

2

Торцовая фреза с прогрессивной схемой фрезерования

друк.

Современная технология упрочнения, восстановления и механической обработки деталей с покрытиями: Тезисы докладов научно-технической конференции. – Киев: Общ-во «Знание» Украины, 1993. – С.42-43.

2

Гузенко В.С., Аносов В.Л.

3

Фрезерование крупногабаритных и нежестких деталей с большой глубиной резания

друк.

Технология ремонта машин и механизмов: Тезисы докладов конференции. - Киев: Общ-во «Знание» Украины, 1994. – С.33

1

Гузенко В.С., Мироненко Е.В.

4

Маркетинговое исследование с целью определения «свободной» части потребительской ниши новых тяжелонагруженных фрез

друк.

Сборник статей/ Отв. ред. В.Ф.Потапкин. – Краматорск: ДГМА, 1994. – Вып.2. – С.239-245.

7

Хает Г.Л., Гузенко В.С., Баран В.И.

5

Исследование надежности и разработка рациональной системы резцов в условиях СМНПО

друк.

Надежность режущего инструмента: Сб.ст./ Отв. ред. В.С.Гузенко, Г.А.Хает. –Краматорск: ДГМА, 1994. – Вып. 5. – С.173-195.

23

Хает Г.Л., Гузенко В.С., Мозговой В.И.

та інші,

всього 5 осіб

6

Производительность и цена нового инструмента

друк.

Надежность режущего инструмента: Сб.ст./ Отв. ред. В.С.Гузенко, Г.А.Хает. –Краматорск: ДГМА, 1994. – Вып. 5. – С.27-33.

7

Хает Г.Л., Краснокут-

ская Л.В.

7

Многокритериальная оптимизация параметров инструмента, режимов резания и обслуживания технологических систем

друк.

Компьютерные обучающие системы и тренажеры в новых технологиях подготовки специалистов: Тез. докл. Межвуз. респ. науч.-метод. конф. – Краматорск: ДГМА, 1994. – С.69.

1

Хает Г.Л., Краснокут-

ская Л.В.

8

Маркетинг, квалиметрия и оптимизация продукции

друк.

Проблемы и перспективы развития сертификации промышленной продукции: Тез. докл. конф. – Киев: Общ-во «Знание», 1995. – С.49-60.

12

Хает Г.Л., Краснокут-

ская Л.В.

9

Повышение виброустойчивости торцового фрезерования

друк.

Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении. Тез. докл. конф.  5-7 сентября 1995 г., г. Одесса. – Киев: Общ-во «Знание», 1995. – С. 47.

1

Хает Г.Л., Гузенко В.С., Бабин О.Ф.

10

Многокритериальная оптимизация параметров торцовых фрез и режимов их эксплуатации

друк.

Прогрессивная техника и технологии машиностроения: Тезисы докл. международной научн.-техн. конф. 12-15 сентября 1995 г. – Донецк: ДонГТУ, 1995. - С.195-196.

2

-

11

Функционально-ориентированный маркетинг на примере торцовых фрез для тяжелых станков

друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем: Тезисы докладов на 6-й научн. конф. – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.12.

1

Черномаз В.Н.

12

Оптимизация технологических систем на горизонтально-расточных станках

друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем: Тезисы докладов на 6-й научн. конф. – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.19.

1

Хохотва И.И.

13

Использование системы многокритериальной оптимизации при обучении технологов

друк.

Новые технологии обучения: Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф.  – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.61

1

Хает Г.Л., Краснокут-

ская Л.В.

14

Программное обеспечение статистической обработки данных по надежности систем и маркетингу в учебном процессе

друк.

Новые технологии обучения: Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф.  – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.67.

1

Аносов В.Л., Столбуш-

кин Д.В.

15

Методология проектирования на основе маркетинга и оптимизации технологических систем с учетом человеческого фактора

друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем. Сб. статей. Вып. 6/ Отв. ред. Г.Л.Хает. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.5-15.

11

Хает Г.Л.,

Еськов А.Л.

16

Поиск ниши нового инструмента с учетом его рыночной доли

друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем. Сб. статей. Вып. 6/ Отв. ред. Г.Л.Хает. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.45-48.

4

Гузенко В.С.,

Черномаз В.Н.

17

Об особой роли коэффициента вариации стойкости инструмента на примере многокритериальной оптимизации процесса точения на крупных станках

 

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем. Сб. статей. В 2-х т. Т1./ Предс. редсовета Г.Л.Хает. – Краматорск: ДГМА, 1997. – С.157-165.

9

Хает Г.Л., Васильева Л.В.

18

Управление финансовыми ресурсами предприятия

 

друк.

Матеріали першої міжнародної конференції «Наука і освіта – 98”. Т.16.- Дніпропетровськ, 1998.  - С.669.

1

Шишкевич О.С., Семеренко А.В.

19

Применение новых моделей описания жизненных циклов технических объектов 

 

друк.

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми і практика управління в економічних системах”. Економіка, №109 (176). Придніпровський науковий вісник. Донбаський випуск. 1998.- С.106-108.

3

-

20

Экономическое обоснование внедрения новой техники на предприятии 

 

друк.

Проблемы технологии, управления и экономики/ Под общ. ред. Панкова В.А. Ч.1, Краматорск, 1999. - С.16-18.

3

Шишкевич О.С., Шимко Е.В.

21

Критерии расчета численности производственных рабочих 

 

друк.

Проблемы технологии, управления и экономики/

Под общ. ред. Панкова В.А.

Ч.1, Краматорск, 1999. –

С.16-18.

2

ШимкоЕ.В., Шишкевич О.С., Дробот М.А.

22

Применение экономических методов в механизме функционирования предприятия 

 

друк.

Экономика промышленности. Экономика Украины на пороге третьего тысячелетия: Сб. науч. тр./ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. АО “НКМЗ”; Редкол.:

Амоша А.И. (отв. ред.)

и др. – Донецк, 2000.- С. 140-144.

5

Фомина А.О., Герасимов А.А.

23

Планирование бухгалтерской отчетности на основе финансово-экономического анализа

 

друк.

Стратегія економічного розвитку України: Наук.

зб. – Вип. 6/ Відп. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 301-305.

(фахове видання)

 

5

Рыжиков В.С., Герасимов А.А

24

Совершенствование системы управления инвестиционными процессами на предприятии

друк.

Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – С.102-104.

3

Шишкевич О.С.

25

Обоснование инновационных проектов на основе методов дисконтирования 

друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск

122. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 162-168.

7

Шимко Е.В.,

Шишкевич О.С.

 

26

Планирование баланса предприятия исходя из целевых значений показателей финансового состояния

друк.

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. - №5, Ч.2, Т.1. С.125-128.

4

Герасимов А.А.

27

Усовершенствование методики планирования цены в условиях современной законодательной базы 

друк.

Вісник технологічного університету Поділля. – 2002. - №5, Ч.2, Т.1. С.140-143.

4

Шимко Е.В.

28

Практическое применение методики анализа чувствительности в прогнозировании прибыли предприятия

друк.

Стратегія економічного розвитку України»: Наук.

зб. – Вип. 4(11)/ Голов. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – С.172-175.

(фахове видання)

4

Шишкевич О.С.

29

Применение “дерева решений” к обоснованию метода анализа чувствительности инвестиционных проектов

друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 185: В 4 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.199-204.

6

Шишкевич О.С.,

Шимко Е.В.

30

Оптимизация гибкой системы оплаты труда на предприятии

друк.

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень “2004”. Том 39. Управління трудовими ресурсами. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.71-73.

3

Шимко Е.В.

Шишкевич О.С.,

 

31

Особенности анализа затрат на проектно-конструкторские работы для бюджетного контроля проекта

друк.

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 197: В 5 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.589-594.

6

Шимко Е.В.,

Шашкевич О.С.

32

Прогнозування зміни рівня продуктивності праці в залежності від факторів, що на неї впливають

друк.

Продуктивність. Науково-практичний журнал. №3. – 2004. – С.2-4.

(фахове видання)

3

Шимко О.,

Рижиков В.

33

Особенности анализа материальных ресурсов промышленных предприятий

друк.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика”. Том ІІ. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.139-141.

3

Шимко Е.В.

34

Совершенствование процесса ценообразования

друк

Вісник ДДМА. – 2005. - №2. – С.305-308.

(фахове видання)

4

Шимко Е.В., Щелкунова Р.В

35

Совершенствование системы оплаты труда на непромышленных предприятиях

друк.

Вісник ДДМА. – 2006. - №2(4). – С.249-252

(фахове видання)

4

Шимко Е.В., Щелокова А.Л.

36

Оптимізація витрат на виробництво в умовах промислового підприємства

друк.

Вісник ДДМА. – 2008. – №2(12). – С.296–299.

(фахове видання)

4

Шимко О.В.

37

Ключевые факторы успеха разработки и реализации корпоративной стратегии

друк.

Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference «Nastoleni moderni vedy – 2009». – Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.80-83

3

Шимко Е.В.

38

Проблемы выбора метода ценообразования для поддержания конкурентоспособности цементной продукции Украины

друк.

Materialy V Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2009». – Volume 3. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia – S.99 – 102

4

Шимко Е.В.

39

Негативные последствия влияния инноваций, их проявления и пути устранения

друк.

Materialy V Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2009». – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia – S.27 – 29.

3

Шимко Е.В., Сомко Е.Г.

40

Особенности развития экономических отношений на промышленных предприятиях Украины и перспективные направления повышения эффективности хозяйствования

друк.

Materialy V Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2009». – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia – S.30 – 32.

3

Шимко Е.В.,

Кузьмичева А.В.

41

Перспективные направления снижения затрат на транспортировку экспортной продукции для машиностроительных предприятий

друк.

Материали за 5-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», – 2009. Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД–БГ» ООД – С.44–47.

4

Шимко Е.В.

 

42

Современные подходы к снижению затрат производственных предприятий

друк.

Материали за 5-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», – 2009. Том 9. Икономики. София. «Бял ГРАД–БГ» ООД – С.88–91.

4

Шимко Е.В.,

Мальцева Н.В.

43

Особенности и перспективы развития виртуальных предприятий на Украине

друк.

Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powiek – 2010». – Volume 7. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia – S.90–94.

5

Шимко Е.В.,

Кузьмичева А.В.

44

Перспективные направления снижения затрат машиностроительного предприятия в условиях финансового кризиса

друк.

Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka konference «Zpravy vedecke ideje – 2010». – Dil 5. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.105–107.

3

Шимко Е.В.,

Гавриляк С.В.

45

Перспективы совершенствования премиальных выплат на промышленных предприятиях

друк.

Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць/ ДонДУУ, – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – т. ХІІ. – 357 с. (серія «Економіка»; вип. 204. – С.317 – 328.

12

Шимко Е.В.,

Моргун В.А.

46

Нові підходи до зниження виробничих витрат підприємства в умовах фінансової кризи

друк.

Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012». – Volume 5. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia – S.– 82–85.

4

Шимко Е.В.,

Троцина Т.Е.

47

Расширение возможностей оценки ритмичности производства для повышения эффективности планирования

друк.

Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», – 2012. Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД–БГ» ООД – С.78–80.

3

Шимко Е.В.

 

48

Экономия затрат на перевозки за счет моделирования продолжительности простоя автобусов на остановочных пунктах

друк.

Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Dny vedy – 2012». – Dil 11. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.71–74.

4

Шимко Е.В.

 

49

Исследование путей совершенствования внутрифирменного планирования на предприятии

друк.

Вісник ДДМА. – 2012. – №1(26). – С.280–284.

(фахове видання)

5

Шимко Е.В.

 

50

Возможности оптимизации затрат на производство по корреляционным зависимостям

друк

Вісник ДДМА. – 2013. – №2(31). – С.185–189.

(фахове видання)

5

Шимко Е.В.

 

51

Оценка применения математического моделирования при анализе и прогнозировании затрат на производство

друк

Вісник ДДМА. – 2015. – №1(16Е). – С.175–180.

(фахове видання)

6

Шимко Е.В., Гетман М.А.

 

52

Перспективы применения индивидуальной оценки труда специалистов при формировании системы оплаты их труда

друк

Вісник ДДМА. – 2015. – №1(16Е). – С.213–219.

(фахове видання)

7

Шимко Е.В.

 

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

53

Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/За ред.В.С.Рижикова

друк

Краматорськ: ДДМА, 2003. – 268 c.
ISBN 5-7763-0431-8.

268

 

Рижиков В.С., Підгора Є.О.

54

Економіка підприємства: Навч.посібник

друк

К.: Слово, 2004. – 160 с.

гриф МОН
Лист № 1/11-784 від 14.03.2002 р.
ISBN 966-8407-25-3

160

 

Рижиков В.С., Панков В.А., Підгора Є.О.

55

Економіка підприємства: Навч.посібник

друк

К.: Слово, 2004. – 272 с.

гриф МОН
Лист № 1/11-784 від 14.03.2002 р.
ISBN 966-8407-25-1

272

 

Рижиков В.С., Панков В.А., Підгора Є.О.

56

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства:

навч. посібник

друк

К.: ЦНЛ, 2005. – 400 с.- гриф МОН
Лист № 14/18.2-2749 від 21.12.2004 р.
ISBN 978-966-364-452-3

292

 

Костенко Т.Д.,
Подгора Е.А., Рыжиков В.С. та інші,

всього 6 авторів

57

Экономика предприятия: антикризисная технология и стратегия:

Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2006. – 287 с.
гриф МОН

Лист № 141/18.2-1039 від 20.05.2004 р.
ISBN 966-379-032-6

288

 

Ращупкина В.Н.,
Рыжиков В.С., Подгора Е.А. и другие,
всего 5 авторов

58

Навчальний посібник з дисципліни „Організація виробництва” для студентів економічних і технічних спеціальностей усіх форм навчання і слухачів системи виробничо-економічного навчання кадрів

друк.

К.: ТОВ „Видавництво Дельта”, 2006. – 264 с.

 

264

В.С.Рижиков, В.А.Панков, С.П.Антіпова, та інші,

всього 8 осіб

59

Экономика предприятия:

Учебное пособие к выполнению курсовой работы

друк

Краматорск: ДГМА, 2010. – 84 с.

ISBN 978-966-379-418-1

84

 

Рыжиков В.С., Ровенская В.В., Подгора Е.А.,

и другие,
всего 5 авторов

60

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика предприятия». Учебное пособие

друк

Краматорск: ДДМА, 2010. – 300 с.

ISBN 966-8407-25-3

300

 

Рыжиков В.С., Ровенская В.В.,

Подгора Е.А.

61

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика предприятия». Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2014. – 302 с.

гриф МОН

Лист № 1/11-3808 від 19.03.2014 р.
ISBN 966-379-101-5

302

 

Ровенская В.В

Бурлуцкий С.В.

Подгора Е.А.