ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з економіки та управління підприємством


051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Здобуття вищої освіти на підставі:

- диплома спеціаліста, магістра - без ЗНО;

- диплома бакалавра - ЗНО з іноземної мови.

Rekova1.jpg

Гарант програми – Рекова Наталія Юріївна,

доктор економічних наук, професор

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Завідувач кафедри – Рекова Наталія Юріївна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра економіки підприємства

E-mail:ep@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Програма «Економіка та управління підприємством»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

• економіст;

• бізнес-аналітик;

• керівники економічних підрозділів;

• керівники малих підприємств;

• професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва та інноваційної діяльності.


Освітньо-професійна програма «Економіка та управління підприємством» спрямована на підготовку професіоналів з економіки, що здатні управляти бізнесом у конкурентному середовищі на інноваційних засадах за допомогою сучасних інформаційних технологій, застосовувати методи та інструментарій для обґрунтування управлінських рішень, забезпечувати взаємодію держави, бізнесу та суспільства у сфері соціальної відповідальності.


Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти:

• теоретичні та методологічні основи, методи та засоби підвищення ефективності механізмів управління економікою на національному, галузевому, міжгалузевому та виробничому рівнях;

• сучасні методи діагностики й аналізу економічних процесів;

• удосконалення економічної, інвестиційно-інноваційної, виробничої діяльності підприємства; • обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику;

• організація та економічне моделювання виробничих процесів, бізнес-процесів, прогнозування і планування діяльності підприємства;

• реалізація в активному дослідницькому середовищі.


Компоненти програми:

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Ділове та академічне письмо іноземною мовою

• Фізичне виховання

• Бізнес-аналітика та інфографіка

• Планування діяльності підприємства

• Бізнес-консалтинг

• Основи наукових досліджень у професійній сфері

• Виробнича практика

• Управління потенціалом підприємства

• Соціальна та екологічна відповідальність підприємства

• Екологічна безпека та природокористування

• Економічна діагностика

• Інвестування

• Моделювання та оцінка ефективності бізнес-процесів

• Моделі та методи прийняття рішень в економіці

• Сучасні технології управління персоналом

• Дослідження ринку праці та моніторинг у сфері оплати праці

• Антикризове управління підприємством

• Обґрунтування рішень та стратегії розвитку підприємства

• Сучасні інформаційні системи та технології в управлінні підприємством

• Підприємництво та бізнес-культура


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники магістерської програми зможуть працювати на підприємствах різних видів економічної діяльності та форм власності, в економічних, фінансово-облікових та аналітичних службах бізнес-сектору економіки, державного управління, консалтингових, маркетингових, соціологічних компаніях на посадах:

• економіст;

• бізнес-аналітик;

• керівники економічних підрозділів;

• керівники малих підприємств;

• професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва та інноваційної діяльності.

Перевагами випускників програми є володіння аналітичними та організаційними навичками для здійснення ефективної економічної діяльності у відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку України; володіння поглибленими знаннями щодо аналізу, прогнозування і планування діяльності підприємства та установ різних видів економічної діяльності та форм власності; використання сучасних комп’ютерних технологій у виробничій та управлінській діяльності для обробки економічної інформації та моделювання бізнес-процесів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові.

• Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та уміння працювати в команді.

• Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та англійською мовами.

• Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

• Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями.

• Демонструвати високу соціальну відповідальність.

• Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

• Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

• Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково- аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

• Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування.

• Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-економічних дослідженнях.

• Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.

• Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

• Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

• Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

• Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

• Використовувати сучасні підходи та методи системного аналізу, використовувати сучасні технології управління виробничими, інформаційними та іншими видами ресурсів підприємства та його діяльністю в цілому.

• Оцінювати результативність управління організацією, розробляти заходи щодо стійкого розвитку підприємства відповідно до поставленої мети, внутрішніх та зовнішніх умов його функціонування.

• Оцінювати вплив і дію макроекономічного регулювання й макроекономічних факторів на діяльність підприємства та розробляти на цій основі заходи, що забезпечать підприємству конкурентні переваги в майбутньому.

• Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.