ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з економіки

 

051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Здобуття вищої освіти на підставі:

- диплома спеціаліста, магістра – без ЗНО;

- диплома бакалавра – ЗНО з іноземної мови.

 

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти ОПП "Економіка та управління підприємством" спеціальності 051 Економіка

Гарант програми – Єрфорт Ірина Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Завідувач кафедри – Рекова Наталія Юріївна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра еко-номіки підприємства

E-mail:ep@dgma.donetsk.ua


Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Програма

«Економіка та управління підприємством»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 міс.

Форма навчання

денна / заочна

Професійна кваліфікація

економіст;

керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу;

керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;

фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Освітньо-професійна програма «Економіка та управління підприємством» спрямована на підготовку професіоналів з економіки, що здатні управляти бізнесом у конкурентному середовищі на інноваційних засадах за допомогою сучасних інформаційних технологій, застосовувати методи та інструментарій для обґрунтування управлінських рішень, забезпечувати взаємодію держави, бізнесу та суспільства у сфері соціальної відповідальності.

 

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти:

 • теоретичні та методологічні основи, методи та засоби підвищення ефективності механізмів управління економікою на національному, галузевому, міжгалузевому та виробничому рівнях;
 • сучасні методи діагностики й аналізу економічних процесів;
 • удосконалення економічної, інвестиційно-інноваційної, виробничої діяльності підприєм-ства;
 • обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику;
 • організація та економічне моделювання виробничих процесів, бізнес-процесів, прогнозуван-ня і планування діяльності підприємства;
 • реалізація в активному дослідницькому середовищі.

 

Навчальні плани:

Навчальний план денної форми навчання

Навчальний план заочної форми навчання

 

Компоненти програми:

Каталог обов’язкових освітніх компонент:

 

ОК 1.

Охорона праці в галузі та цивільний захист

ОК 2.

Ділове та академічне письмо англійською мовою

Business and academic writing in English

ОК 3.

Основи наукових досліджень у професійній сфері

ОК 4.

Фізичне виховання

ОК 6.

Психологія комунікацій та управління конфліктами

ОК 7.

Планування діяльності підприємства

ОК 8.

Товарно-інноваційна політика підприємства

ОК 9.

Управління потенціалом підприємства

ОК 10.

Міждисциплінарна курсова робота

ОК 11.

Виробнича практика

ОК 12.

Переддипломна практика

ОК 13.

Дипломне проек-тування

ОК 14.

Державна атестація (Захист магістерської роботи)

 

Каталог вибіркових освітніх компонент:

 

ВК 1.1

Соціальна та екологічна відповідальність підприємства

ВК 1.2

Екологічна політика та екологічна безпека

ВК 2.1

Економічна діагностика

ВК 2.2

Інвестування

ВК 3.1

Моделювання та оцінка ефективності бізнес-процесів

ВК 3.2

Моделі та методи прийняття рішень в економіці

ВК 4.1

Сучасні технології управління персоналом

ВК 4.2

Дослідження ринку праці та моніторинг в сфері оплати праці

ВК 5.1

Антикризове управління підприємством

ВК 5.2

Обгрунтування рішень та стратегії розвитку підприємства

ВК 6.1

Сучасні інформаційні системи та технології в управлінні підприємством

ВК 6.2

Аналіз даних та економічне прогнозування


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники магістерської програми зможуть працювати на підприємствах різних видів еко-номічної діяльності та форм власності, в економічних, фінансово-облікових та аналітичних служ-бах бізнес-сектору економіки, державного управління, консалтингових, маркетингових, соціологічних компаніях на посадах:

 • економіст (економіст з договірних та претензійних робіт, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, економіст із ціноутворен-ня, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, аналітик з інвестицій);
 • керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) ви-робництва.

Перевагами випускників програми є володіння аналітичними та організаційними навичками для здійснення ефективної економічної діяльності у відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку України; володіння поглибленими знаннями щодо аналізу, прогнозування і планування діяльності підприємств та установ різних видів економічної діяльності та форм влас-ності; використання сучасних комп’ютерних технологій у виробничій та управлінській діяльності для обробки економічної інформації та моделювання бізнес-процесів.


Програмні результати навчання

Передбачається, що після закінчення програми випускники мають:

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та англійською мовами усно і письмово.

ПРН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

 

Кадрове забезпечення реалізації програми

 

Список періодичних видань

1. Актуальні проблеми економіки

2. Економіка і прогнозування

3. Економіст

4. Економіка, фінанси, право

5. Економічні інновації

6. Бізнес інформ

7. Стратегія економічного розвитку України