ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з економіки

051 ЕКОНОМІКА

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

« ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА »
pidgora.jpg

Гарант програми – Підгора Єлизавета Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра «Економіка підприємства»

Web: Кафедра економіки підприємства

E-mail: ep@dgma.donetsk.ua

 

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Програма

Економіка та бізнес-аналітика

Форма навчання

денна/заочна

Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

3 роки 10 місяців

Освітня кваліфікація

Бакалавр з економіки

 

Освітньо-професійна програма «Економіка та бізнес-аналітика» спрямована на забезпечення студентам здобуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до сфери функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, що надасть можливість студентам розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній діяльності в державному та бізнес-секторі економіки, на приватних підприємствах і в бізнес-структурах, в науково-дослідних інститутах і установах, в банківських установах та в процесі навчання.

 

         Особливості освітньо-професійної програми

 • спеціальна освіта та професійна підготовка в сфері формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень;
 • можливість вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання, що забезпечує конкурентні переваги для складання ЗНО з іноземної мови при вступі до магістратури;
 • поглиблене вивчення методів та засобів бізнес аналізу суб’єктів господарювання, що функціонують на різних типах ринків;
 • реалізується в активному дослідницькому середовищі.

 

Навчальний план

 

Компоненти програми:

Пор. номер

Назва навчальної дисципліни (основні)

Кількість кредитів ЄКТС

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

1

Іноземна мова

13

2

Фізичне виховання

13,5

3

Вступ до навчального процесу

1

4

Історія України та української культури

7

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

6

Філософія

4

7

Вища математика

6

8

Економіко-математичні методи та моделі

6

9

Інформатика

5

10

Основи економічної теорії

5

11

Мікро- та макроекономіка

6

12

Статистика

5

13

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3

Цикл професійної підготовки

14

Економіка підприємства

6

15

Курсова робота "Економіка підприємства"

1

16

Економіка праці та соціально-трудові відносини

4

17

Менеджмент

5

18

Маркетинг

4

19

Бухгалтерський облік

5

20

Гроші і кредит

4

21

Фінанси

5

22

Історія економічної думки

3

23

Організація виробництва та нормування

7

24

Мезоекономіка

3

25

Потенціал та розвиток підприємства

7

26

Курсова робота "Потенціал та розвиток підприємства"

1

27

Звітність підприємства

3,5

28

Проектний аналіз (розділ І)

3

29

Проектний аналіз (розділ ІІ)

5

30

Курсова робота "Проектний аналіз"

1

31

Управління витратами та ціноутворення

5

Практична підготовка

32

Навчальна практика "Вступ до фаху"

4,5

33

Виробнича практика (економічна)

4,5

34

Виробнича практика (аналітична)

4,5

35

Переддипломна практика

6

Атестація

36

Кваліфікаційна робота (проект) бакалавра

6

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

1.1

Трудове право

3

1.2

Конституційне право

3

2.1

Договірне право

3,5

2.2

Основи адміністративного права

3,5

3.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

3

3.2

Соціологія

3

4.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

4

4.2

Психологія управління

4

5.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

3

5.2

Політологія

3

6.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

3

6.2

Професійна етика

3

Цикл професійної підготовки

7.1

Економічний аналіз

5

7.2

Аналіз господарської діяльності

5

8.1

Рекламна діяльність та бізнес-айдентика

5

8.2

Підприємництво та бізнес-культура

5

9.1

Комерційна діяльність

5

9.2

Логістика

5

10.1

Бізнес-планування

6

10.2

Психологія комунікацій та управління конфліктами

6

11.1

Економіка та організація інноваційної діяльності

5

11.2

Інвестиційна діяльність

5

12.1

Глобальна економіка та зовнішньоекономічна політика держави

5

12.2

Аналіз та оцінка бізнес-інформації

5

13.1

Комп'ютерна обробка економічної інформації

4

13.2

Інформаційні системи та технології управління бізнес процесами

4

14.1

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

5

14.2

Мотивація та управління персоналом

5

15.1

Основи бізнесу

5

15.2

Теорія організацій

5

 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати у органах державної влади та місцевого самоврядування, аналітичних агенціях та ЗМІ, банках та фінансових корпораціях, ТНК та національних підприємствах. Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:

 • 2441 Професіонали в галузі економіки (2441.2 Економісти: Аналітик з інвестицій, Економіст з планування, Економіст із ціноутворення, Консультант з економічних питань, Оглядач з економічних питань);
 • 3436 Помічники керівників (1 Помічник керівника підприємства (установи, організації; 3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу, Помічник керівника іншого основного підрозділу; 3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління)

 

         Програмні результати навчання

         Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть:

ПРН 1. Здатність асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.

ПРН 2. Здатність відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.

ПРН 3. Здатність визначати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.

ПРН 4. Здатність розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.

ПРН 5. Здатність застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН 6. Здатність використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН 7. Здатність пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН 8. Здатність застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН 9. Здатність усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

ПРН 10. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН 11. Здатність аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.

ПРН 12. Здатність застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 13. Здатність ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН 14. Здатність визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПРН 15. Здатність демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПРН 16. Здатність використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.

ПРН 17. Здатність виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

ПРН 18. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

ПРН 19. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

ПРН 20. Здатність оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ПРН 21. Здатність абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН 22. Здатність демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

ПРН 23. Здатність показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

ПРН 24. Здатність демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.

 

Кадрове забезпечення реалізації програми