ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр економіст-аналітик


051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівню

«ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА»

Гарант програми – Шевченко Олена Олександрівна,

доктор економічних наук, доцент

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Завідувач кафедри – Рекова Наталія Юріївна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра економіки підприємства

E-mail:ep@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Програма «Економіка та бізнес-аналітика»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

• Економіст-аналітик


Освітньо-професійна програма «Економіка та бізнес-аналітика» спрямована на забезпечення студентам здобуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до сфери функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, що надасть можливість студентам розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній діяльності в державному та бізнес-секторі економіки, на приватних підприємствах і в бізнес-структурах, в науково-дослідних інститутах і установах, в банківських установах та в процесі навчання.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в сфері формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень;

• можливість вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання, що забезпечує конкурентні переваги для складання ЗНО з іноземної мови при вступі до магістратури;

• поглиблене вивчення методів та засобів бізнес аналізу суб’єктів господарювання, що функціонують на різних типах ринків;

• реалізується в активному дослідницькому середовищі.


Компоненти програми

• Іноземна мова

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Історія України та української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Вища математика

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Економіко-математичні методи та моделі

• Інформатика

• Основи економічної теорії

• Мікро- та макроекономіка

• Статистика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Економіка підприємства

• Економіка праці та соціально-трудові відносини

• Менеджмент

• Маркетинг

• Бухгалтерський облік

• Гроші та кредит

• Фінанси

• Історія економічної думки

• Організація виробництва та нормування

• Мезоекономіка

• Потенціал та розвиток підприємства

• Управлінський облік та звітність підприємства

• Проектний аналіз

• Практична підготовка (навчальна "Вступ до фаху", економічна, аналітична, переддипломна практики)

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

• Трудове право / Конституційне право

• Договірне право / Основи адміністративного права

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) / Соціологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) / Психологія управління

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) / Політологія

• Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) / Професійна етика

• Економічний аналіз / Аналіз господарської діяльності

• Рекламна діяльність та бізнес-айдентика / Підприємництво та бізнес-культура

• Комерційна діяльність / Управління логістичними системами

• Бізнес-планування / Планування та контроль на підприємстві

• Економіка та організація інноваційної діяльності / Інвестиційна діяльність

• Глобальна економіка та зовнішньоекономічна політика держави / Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

• Комп'ютерна обробка економічної інформації / Інформаційні системи та технології управління бізнес-процесами

• Економічне прогнозув. / Управління витратами та ціноутв.


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння аналітичними та організаційними навичками для здійснення ефективної економічної діяльності у відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку України; функціями та технологіями реалізації міжнародних економічних відносин; методами реалізації та оцінки економічної діяльності.

Випускники працюють в економічних, фінансово-облікових та аналітичних службах бізнес-сектору економіки, державного управління, консалтингових, маркетингових, соціологічних компаніях на посадах:

• фахівець з економіки та аналізу;

• бізнес-аналітик, економіст-аналітик;

• системний аналітик;

• аналітик фінансового та товарного ринків;

• фахівець з прогнозування;

• фахівець з управління проектами та програмами.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки;

• розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем;

• застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);

• використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності;

• пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки;

• застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;

• усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;

• проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності;

• вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин;

• застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;

• ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники;

• визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

• демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

• вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки;

• виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків;

• використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;

• використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів;

• оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами;

• вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів;

• демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах;

• показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення;

• демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.