ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова діяльність

кафедри «Економіка підприємства»

В період 2015-2020 рр. викладачі кафедри економіки підприємства приймали участь у підготовці наступних держбюджетних тем.

«Інструменти забезпечення соціальної відповідальності бізнесу: макро- та мікрорівень» (термін виконання 09.2015-06.2017, № держреєстації 0115U004738). Керівник: Бурлуцький С.В., проф., д.е.н. Відповідальний виконавець: Ровенська В.В., доц., к.е.н. За результатами роботи опубліковано 22 наукові праці, зроблено 15 доповідей на наукових конференціях.

«Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів промислового підприємства в умовах ризику» (термін виконання 09.2015-06.2018, № держреєстації 0115U004733). Керівник: Підгора Є.О., доцент, к.т.н. Відповідальний виконавець: Єрфорт І.Ю., доцент, к.е.н. За результатами роботи опубліковано 19 наукових праць, зроблено 21 доповідь на наукових конференціях.

«Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку» (термін виконання 09.2015-06.2017, № держреєстації 0117U007401). Керівник: Ровенська В.В., доц., к.е.н. Відповідальний виконавець: Ровенська В.В., доц., к.е.н. За результатами роботи опубліковано 24 роботи у наукових фахових виданнях, 32 тези доповідей на конференціях.

«Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку» (термін виконання 09.2018-06.2020; № держреєстації 0118U006895). Керівник: Єрфорт І.Ю., доцент, к.е.н. Відповідальний виконавець: Латишева О.В., ст..викл., к.е.н. За результатами роботи опубліковано 15 робіт у наукових фахових виданнях, 14 тез доповідей на конференціях.

На даний час на кафедрі виконуються держбюджетні теми:

«Механізми регулювання соціально-економічної політики держави в умовах постконфліктного відновлення» (термін виконання 02.2020-12.2021; № держреєстрації 0119U103842). Керівник: Шевченко О.О., доцент, д.е.н., відповідальний виконавець: Смирнова І.І., доцент, к.е.н.

«Теоретичні та організаційно-методичні засади забезпечення дієвості публічного управління в постконфліктний період»(термін виконання 02.2020 - 06.2022; номер державної реєстрації 0120U101539). Керівник: Каракай М.С., доцент, к.держ.упр. Відповідальний виконавець: Мойсеєнко К.Є., канд. екон. наук. доцент.


Науково-дослідницька робота здобувачами вищої освіти кафедри «Економіка підприємства» ДДМА у межах навчального плану та програми дисциплін є обов’язковими для кожного здобувача, охоплює майже всі форми освітнього процесу (написання доповідей, статей, рефератів, виконання робіт та завдань дослідницького характеру, підготовка та захист курсових робіт тощо), складається з двох форм:

1) науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу;

2) науково-дослідної роботи, що виконується в поза навчальний час і передбачає участь ЗВО у наукових (науково-технічних, науково-практичних) заходах, у тому числі змагального характеру.

Перша форма науково-дослідної роботи кафедри «Економіка підприємства», яка є складовою частиною навчального процесу і передбачена навчальними планами, є обов’язковою складовою освітнього процесу для кожного здобувача та охоплює майже всі форми навчальної роботи:

- вивчення лекційного курсу, який має на меті формувати у здобувачів практичні навички застосування загальнотеоретичних знань, допомогти провести перше наукове дослідження на належному рівні, засвоїти перші дослідницькі уміння та навички;

- виконання завдань, лабораторних, та практичних робіт;

- написання рефератів за науковою тематикою та виконання курсових, дипломних (бакалаврських) та кваліфікаційних (магістерських) робіт, в яких містяться елементи дослідницької роботи;

- виконання конкретних завдань науково-дослідного характеру під час виробничої практики (та/або будь-якої іншої практики).

Відповідно до цього методичного підходу науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти кафедри «Економіка підприємства» ДДМА включає в себе майже всі форми навчальної роботи відповідно до навчального плану освітнього процесу, а саме:

- написання індивідуальних наукових робот (рефератів) з конкретної теми і виконання завдань науково-дослідного характеру на практичних заняттях (лабораторних роботах) в процесі вивчення дисциплін загальної та професійної підготовки, що передбачено робочою програмою курсу та відображено у семестровому графіку;

- виконання самостійних завдань науково-дослідних робіт, що містять елементи проблемного пошуку, за індивідуальним планом програми обдарованої молоді ДДМА, у т.ч. в процесі участі ЗВО у виконанні кафедральних наукових тем другої половини дня та участі у виконанні наукових тем, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, в процесі підготовки звітів до цих тем та наукових статей і доповідей на наукові конференції, а також при участі ЗВО в різноманітних проектах (у т.ч. на замовлення стейкхолдерів) та програмах (у т.ч. міжнародного характеру);

- виконання завдань дослідницького характеру в період проходження усіх видів практики та в процесі підготовки курсових і дипломної (кваліфікаційної) робіт (у т.ч. на замовлення стейкхолдерів).

Фактично до науково-дослідної роботи кафедри «Економіка підприємства» здобувачі вищої освіти залучаються з першого дня навчання в академії. При цьому обсяг окремих видів науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та ступінь їх ускладнення зростають в міру становлення майбутнього фахівця – від першого ознайомлення із азами наукового пошуку і специфікою методології науково-дослідної роботи в ході вивчення загальної дисципліни «Вступ до навчального процесу», «Основи наукових досліджень» (для бакалаврів), «Основи наукових досліджень у професійній сфері», «Методика та організація наукових досліджень» та спеціальні курсів за темою наукових досліджень (для магістрів) – до наукового пошуку при виконанні наукової роботи в межах вивчення певних дисциплін, при залученні до участі в держбюджетній темі кафедри (у т.ч. по програмі обдарованої молоді) й надалі в процесі підготовки дипломної (кваліфікаційної) роботи.

Проте значний обсяг наукових досліджень кафедри «Економіка підприємства» здійснюється здобувачами вищої освіти під час проходження виробничої (фахової, організаційної, аналітичної, науково-дослідної тощо) практики, яка може розглядатись і як підготовчий та наступний етап до виконання здобувачами наукових досліджень.

Загальною метою усіх виробничих практик кафедри «Економіка підприємства», що проходять ЗВО під час навчання, є закріплення теоретичних і науково-методичних знань, набутих здобувачами під час опановування теоретичного блоку загальної програми та дисциплін за відповідною спеціальністю. Виробнича практика формує у здобувачів вищої освіти кафедри «Економіка підприємства» вміння і навички самостійного планування, проведення та аналізу експерименту, тобто має за мету підготовку до самостійної наукової діяльності, до творчого опрацювання вітчизняної та іноземної наукової літератури з досліджуваної проблематики, до опанування методів статистичної обробки даних експерименту. Загалом концепція виробничої практики кафедри «Економіка підприємства» зорієнтована на формування у здобувачів вищої освіти уявлень щодо проблематики наукових досліджень з метою викладення у майбутньому основних результатів у вигляді випускної дипломної (кваліфікаційної) роботи, виключаючи при цьому і можливості представлення отриманих результатів на конференціях та їх публікації у фахових журналах. Зібрані під час практики матеріали ЗВО використовують для підготовки наукових робіт.

В курсових роботах із дисциплін загальної та професійної підготовки кафедри «Економіка підприємства» згідно семестрових графіків та робочих програм дисциплін також закріплюються елементи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти у вигляді наукового пошуку (зокрема в контексті держбюджетної теми кафедри). Тема курсової роботи зазвичай відповідає науковим інтересам виконавця, що є необхідною умовою творчого підходу до неї. Елементи наукового пошуку, які містяться в курсових роботах за обраним напрямом дослідження, як правило, знаходять відображення в дипломній (кваліфікаційної) роботі кафедри «Економіка підприємства» ДДМА.

Якість підготовки дипломної (кваліфікаційної) роботи кафедри «Економіка підприємства» в значній мірі залежить від рівня використання елементів дослідного пошуку, передбаченого всіма видами науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за весь період навчання. В дипломній (кваліфікаційній) роботі практично перевіряється здатність та підготовленість здобувача вищої освіти теоретично осмислити актуальність обраної теми, її науково-прикладну цінність, можливість виконання самостійного наукового дослідження та використання отриманих результатів у практичній діяльності базового підприємства.


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році” від 18.09.2018р. № 1010, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488, з метою виявлення, підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів визначені як кращі, оформлені та відправлені для участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студентські наукові роботи:

1) робота Гейдарова С.К. (гр.ЕП 14-1) на тему «Дослідження особливостей формування та оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу торгівельного підприємства» (наук.керівник - Латишева О.В.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 «Економіка», спеціалізації: «Бізнес аналітика» у 2018/2019 н.р.

2) робота Рачок А.І. (гр.ЕП 15-1) на тему «Дослідження можливостей та доцільності впровадження екологічно орієнтованих інвестиційних бізнес-процесів в умовах ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (наук.керівник - Латишева О.В.) - для участі ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки підприємства (https://feu.kneu.edu.ua/ua/nauka_innovazii/stud_nauka/studconcep2020/) у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з спеціальності «Економіка підприємства» у 2019/2020 н.р.


Варто відмитити, що до участі у держбюджетних НДР кафедри «Економіка підприємства» для науково-дослідної роботи залучаються насамперед обдаровані здобувачі вищої освіти.

Програма роботи з обдарованою молоддю на кафедрі «Економіка підприємства» ДДМА передбачає визначення цілей та завдань наукових робіт здобувачів вищої освіти згідно з науковим напрямом кафедри, щорічні звіти здобувачів вищої освіти, за якими приймаються рішення відносно перспектив їх подальшої наукової діяльності, в тому числі виконання кваліфікаційних робіт і визначення кандидатур до вступу до аспірантури.

Чисельність здобувачів вищої освіти, що працюють за програмою обдарованої молоді:

2015-2016 р. – 21 здобувачів вищої освіти;

2016-2017 р. – 15 здобувачів вищої освіти;

2017-2018 р. – 18 здобувачів вищої освіти;

2018-2019 р. – 19 здобувачів вищої освіти;

2019-2020 р. – 12 здобувачів вищої освіти.

Викладачі та ЗВО кафедри ЕП публікують наукові праці в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, зокрема таких держав як Болгарія, Польща, Чехія, Словаччина та ін., що дозволяє науково-педагогічному складу та ЗВО кафедри публікувати результати власних досліджень, обмінюватись досвідом, застосовувати на практиці здобуті напрацюння, забезпечує доступ до передових досягнень світового наукового співтовариства.

Данні щодо кількості публікацій кафедри «Економіка підприємства» за 2014 – 2019 рр. представлені в табл. 1 – табл.2.

Таблиця 1

Публікації кафедри «Економіка підприємства» за 2014-2019 рр.

Вид наукової діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Опубліковано статей всього 41 56 66 152 137 41
Опубліковано статей в вид. ВАК 19 27 20 45 29 26
Опубліковано у міжнародних науково метричних базах даних (SCOPUS, INSPEC та інші) 10 5 8 25 29 1
Опубліковано статей в закорд. вид. 3 6 8 5 3 1
Кільк. допов. на конф. і семінарах всеукр. і міжн. рівня 16 9 46 30 63 15
Опубліковано статей із здобувачами 16 24 22 95 92 15
Кіл. допов студ. на конф. і семінарах 17 25 68 23 37 25

На кафедрі функціонує аспірантура. Щороку до аспірантури приймаються кращі випускники спеціальності, які активно займалися протягом всього періоду навчання за програмою «Обдаровані здобувачі вищої освіти», підготували наукові публікації, приймали участь у конференціях, мають відзнаки, тощо; а також викладачі, які мають наукові публікації і виконують дослідження в межах наукової тематики кафедри.

За останні п’ять років дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора економічних наук захистили 16 здобувачів (табл. 3).


З метою поглиблення міжнародних зв’язків кафедра підписала протокол (договір) про творчу співпрацю між Донбаською державною машинобудівною академією та Коїмбрсткою Бізнес школою (ISCAC Coimbra Business School, Portugal. No. MC-08-2016 as part of an agreement, dated 15.11.2016). Кафедрою економіки підприємства був запрошений для проведення лекційних занять зі здобувачами професор департаменту менеджменту Коімбрської бізнес школи (Португалія), доктор економічних наук Франциско Рібейро Рамос (Ramos Francisco, Professor of Marketing and Research Methods, Department of Marketing, Coimbra Business School, Portugal).

Таблиця 2

Список наукових праць, опублікованих упродовж 5-річного періоду в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії
1

Erfort O.

Erfort I.

Zbarazskaya L.

Financing higher education in Ukraine: The binary model versus the diversification model International Journal of Educational Development 2016. – Vol. 49. – PP. 330–335 https://ideas.repec.org/a/eee/injoed/v49y2016icp330-335.html
2

Rekova N.

Dolozina I.

Nitsenko V.

Zaitsev Yu.

Budgetary revenue structure at central level of public administration in the federal countries. Administratie si Management Public 2018. – 30. – РР. 37–50 https://www.researchgate.net/publication/325364361
3

S.P Vashchuk

O.A Sviderskiy

O.N Ezhova

V.V Rovenskaya

Production of Space-rocket Technique: Psychological Factor IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2018. – Vol. 302. 012064 https://www.researchgate.net/publication/323007639
4

Nitsenko V.

Mardani A.

Streimikis J.

Shkrabak I.

Klopov I.

Novomlynets O.

Podolska, O.

Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources Montenegrin Journal of Economics 2018. – Vol. 14 (4). –PP. 237–247 http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/test/vol._14_no._4.pdf#page=237
5

Shkrabak І. V.,

Riazanova N. О.

Financing of projects of use of renewable energy sources. Scientific Bulletin of Polissia. 2018. № 1 (13), PP. 108-114. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-108-114
6

Vitalii Nitsenko

Abbas Mardani

Justas Streimikis

Iryna Shkrabak

Ivan Klopov

Oleh Novomlynets

Olha Podolska

Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources Montenegrin Journal of Economics 2018. – Vol. 14, No. 4, PP. 253-263 DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.18
7

Moiseienko K.Ye.

Stimulation of investments into development of post-conflict territories Scientific bulletin of Polissia. 2017. 4(8). P. 189-195
8

Antonenko V.,

Katranzhy, L.,

Moiseienko K.,

Yudina S.,

Brezhnyeva-Yermolenko O.,

Hanziuk S.,

Galnaityte A.,

Namiotko V.

The Prospects for Reforming the State Fiscal Policy. Contemporary economics 2019. 13. 4. PP. 388-406 doi: 10.5709/ce.1897-9254.321
9

Maryna Melnykova, Yеlyzaveta Gradoboіeva, Tetiana Mirzodaieva, Nadiia Ragulina.

Complex Modernization of Public Infrastructure and Hospitality as a Factor in the Sustainable Development of the City in Ukraine. European Journal of Sustainable Development 2020. Vol. 9,1. P. 183-204. Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p183
10

Vishnevsky V. P., Rekova N. Yu., Chekina V.D.

Vishnevsky V. P., Rekova N. Yu., Chekina V.D. Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. 2016. № 4 (8). С. 174 – 188 [Web of Science + фахова]https://nvp.stu.cn.ua/ru/---.html
11

Kolupaieva I., Pustovhar S., Suprun O., Shevchenko O.

Diagnostics of systemic risk impact on the enterprise capacity for financial risk neutralization: the case of Ukrainian metallurgical enterprises Oeconomia Copernicana 2019. Vol. 10, Issue 3. PP. 471-491. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science). Print version ISSN 2083-1277, e-version ISSN 2353-1827, DOI: 10.24136 h-index 12 Web of Science; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1719/1608
12

Kolupaieva I., Shevchenko O.

Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine. Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education March 20-22, 2019, Prague Czech Republic. (закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Web of science)
13

Kolupaieva I., Shevchenko О., Mytsenko I., Borysova А.

Analysis of migration processes and assessment of their impact on the development of international money transfers of Ukraine European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University 2019, https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID=F6NX9paJoTBH3d1ughZ&page=1&doc=2
14

Chistiukhinа Yu. A., Burtseva O. E., Pypko S. O

Quantitative evaluation and directions of increasing the effectiveness of fiscal decentralization in Ukraine Scientific bulletin of Polissia 2018, №1 (13). Vol. 2. PP. 118-128. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-118-128. URL: http://nvp.stu.cn.ua /ru/component/k2/item/936-chistiukhina-yu-a-burtseva-o-e-pypko-s-o-quantitative-evaluation-and-directions-of-increasing-the-effectiveness-of-fiscal-decentralization-in-ukraine.html
15

Boichenko K. S., Tepliuk M. A., Rekova N. Yu., Stashkevych I. I., Morkunas M.

Management of fluctuation of financial and economic integrated development of innovative enterprise Financial and credit active-problems of theory and practice. 2019. Том: 3. Випуск: 30. Стр.: 62-69. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179506. http://fkd.org.ua/article/view/179506
16

Vitalii Nitsenko, Sergiy Kotenko, Iryna Hanzhurenko, Abbas Mardani, Ihor Stashkevych, and Maksym Karakai.

Mathematical Modeling of Multimodal Risks. Springer Nature Switzerland AG 2020 R. Ghazali et al. (Eds.): SCDM 2020, AISC 978, pp. 439–447, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36056-6_41

Таблиця 3

Науковий керівник/консультант Захисти аспірантів/докторантів
1

Доктор економічних наук, професор

Рекова Наталія Юріївна

Аспірант Лопатьєв Петро Сергійович .«Прогнозування економічного розвитку цементної промисловості України» – к.е.н.; 19 березня 2015 року

2

Аспірант Талан Ганна Олександрівна.«Амортизаційна політика держави та її вплив на інвестиційний розвиток промисловості» – к.е.н.; 20 березня 2015 року

3

Аспірант Косова Еліна Вадимівна .«Фінансовий механізм управління власним капіталом банку» – к.е.н.;01 липня 2015 року

4

ДокторантЯсинська Надія Альбертівна.«Трансформація інституційної інфраструктури особистих фінансів в умовах кризи» – д.е.н.; 1 липня 2015 року

5

Аспірант Біленька Юлія Олексіївна.«Регулювання природних монополій у сфері електропостачання в Україні» – к.е.н.; 25 листопада 2016 року

6

Аспірант Чистюхіна Юлія Андріївна.«Інституційні засади фіскальної децентралізації в Україні» – к.е.н.;29 червня 2017 року

7

Аспірант Луценко Вікторія Іванівна.«Податково-бюджетна політика місцевого розвитку за умов децентралізації фінансової системи України» – к.е.н.; 1 липня 2017 року

8

Аспірант Карапетян Оксана Акселівна. «Стратегія підвищення потенціалу розвитку вугледобувних підприємств» – к.е.н.; 21 жовтня 2017 року

9

Докторант Долозіна Ірина Леонідівна. «Податково-бюджетні дисбаланси в розвитку субнаціональної ланки публічних фінансів» – д.е.н.;21 вересня 2019 року

10

Доктор економічних наук, доцент

Шкрабак Ірина Володимирівна

Аспірант Шевцова Ольга Олегівна.«Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України» – к.е.н.;11 грудня 2015 року

11

Аспірант Ахунзянов Олександр Валерійович.«Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України» – к.е.н.;28 жовтня 2016 року

12

Аспірант Полгородник Олександр Вікторович

Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України

22 грудня 2017 року

13

Аспірант Рагуліна Надія Вікторівна. «Розвиток інвестиційного механізму державної політики пост-конфліктного відновлення національної економіки.» – к.е.н.;26 грудня 2018 року

14

Уракін Максим Геннадійович «Механізм підвищення результативності зовнішніх державних запозичень в системі забезпечення фінансової безпеки держави» – – к.е.н.;01 грудня 2018 року

15

Доктор економічних наук, доцент

Бурлуцький Сергій Віталійович

АспірантЛатишева Олена Володимирівна.«Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств» – к.е.н.; 20 жовтня 2017 р.

16

Доктор економічних наук, професор

Коверга Сергій В’ячеславович

Аспірант Степанець Дмитро Сергійович. «Діагностика дисбалансів розвитку підприємств вертикально інтегрованих корпоративних структур» – к.е.н.; 21 квітня 2018 року


Викладачі кафедри проходили наукові та практичні стажування у Вишах Європейського союзу:

1) Бурлуцький С. В. – Institute of Development of International Cooperation (Poznan, Poland). Сertificate № 00003021 , 28.04.2017. Topic of study: «Economic and Management».

2) Бурлуцька С. В. – Institute of Development of International Cooperation (Poznan, Poland). Сertificate № 00003022 , 28.04.2017. Topic of study: «Accounting and Audit».

3) Рекова Н. Ю. - «Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law» (Kosice, 2017, 2018 рр.), «Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment» (Kaunas, 2017 р.), «Current Issues in Economics and Finance» (Київ, 2017 р.); «QUAERE 2016» (Hradec Králové, 2016 р.), «Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Economics and Management Training» (Nowy Sącz, 2016); Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (Nowy Sącz, Poland), Scientific and Pedagogical Internship in «Innovative Education Technologies: European Experience and its Application in Economics and Management Training» (Accounting, Finance and Taxation), certificate from 20.09.2016.

4) Шкрабак І. В. - Institute for International Cooperation Development Fundation (Poznan, Poland). Certificate № 0000303, Course “Cross-Cultural Management”, 30.11. 2017.

5) Мойсеєнко К.Є. - Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (Nowy Sącz, Poland), Scientific and Pedagogical Internship in «Innovative Education Technologies: European Experience and its Application in Economics and Management Training», certificate from 20.09.2016.


Викладачі кафедри приймали участь в атестації наукових працівників (п.30.11 ліцензійних умов):

1) Завідуюча кафедрою професор Рекова Н.Ю:

-голова спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (спеціальності 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08) у 2015-2019 рр.

-голова спеціалізованої вченої ради К 11.128.05 у Донецькому державному університеті управління МОН України (спеціальності 08.00.04, 08.00.08) у 2013-2014 рр.

-член спеціалізованої вченої ради Д 11.128.03 у Донецькому державному університеті управління МОН України (спеціальність 08.00.03).

-офіційний опонент дисертаційних робіт Максимчука О.С. («Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації», 2019 рік, канд. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08).

-заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (наказ МОНУ № 1301 від 15.10.2019).

2) Доцент, д.е.н. Шевченко О.О. - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (наказ МОНУ № 1301 від 15.10.2019).

3) Доцент, д.е.н. Шкрабак І. В. :

-голова спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 у ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (2016-2018 рр).

-член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у ДДМА (м. Краматорськ) з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2014-2019).

-офіційне опонування кандидатської дисертації Воловікової Є. М. Механізми державного регулювання розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств регіону. 25.00.02 – механізми державного управління. Донецьк, ДонДУУ, 2008.

-офіційне опонування кандидатської дисертації Новікової І.В. Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку. 25.00.02 – механізми державного управління. Донецьк, ДонДУУ, 2008.

5) Доцент, к.е.н. Мойсеєнко К.Є.:

-вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (спеціальності 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08) у 2018-2019 рр.

-член спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (спеціальності 08.00.05, 08.00.06) у 2017-2018 рр.

6) Професор Надюк З. О.:

-член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України з правом прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління (2018-2020).

-офіційне опонування докторської дисертації Вовк С.М. «Механізми державного управління системними змінами у сфері охорони здоров’я », 2019 (Маріуполь, ДонДУУ).

-офіційне опонування кандидатської дисертації Матвійчука О.А. «Державна політика у сфері інформатизації», 2018 (Запоріжжя, КПУ).

Завідуюча кафедрою професор Рекова Н.Ю.:

-керівник наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки України «Методологічний базис формування організаційно-економічного механізму диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості» (2015-2018 рр.);

-експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2019 р.);

-член підкомісії 072 Фінанси, банківська справа та страхування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Науково-методичної ради МОН України, 2016-2019 р.);

-член експертної комісії Наукової ради МОН за секцією «Економіка»,

-учасник проектів від Виконавчого Агентства Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА) «Викладання модуля з європейської інтеграції» (Jean Monnet, 2006-2008 рр.) – впровадження європейських стандартів підготовки магістрів з економіки та управління; «Education for leadership, intelligence and talent encouraging» (Tempus, з 2014 -2016 рр. по теперішній час) – розробка тренінгів для підготовки лідерів для сфер освіти та державного управління України;

-експерт проекту «Сприяння участі громад в добровільному та демократичному процесі децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне об’єднання» за програмою ПРООН в Україні «Розбудова миру та відновлення».

Прикладом визнання наукової діяльності стало нагородження у 2019 р. професора Рекової Н.Ю. орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню.


Викладачі кафедри приймали участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю (п. 30.16 ЛУ):

1) Доцент кафеди, д.е.н Шевченко О.О. - член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».


Викладачами кафедри здійснювалось наукове консультування установ, підприємств, організацій (п.30.18 ліцензійних умов):

1) Завідуюча кафедрою професор Рекова Н.Ю. була експертом наукового проекту «Сприяння участі громад в добровільному та демократичному процесі децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне об’єднання» за програмою ПРООН в Україні «Розбудова миру та відновлення» (2017-2018 рр.)

2) Доцентом, д.е.н. Шевченко О.О. здійснювалось наукове консультування ТОВ «Інвард» з питань оцінки ефективності рекламної кампаніі та застосування моделей оплати за результат CPM, CPC, CPA (CPO, CPI, CPL, CPS, CPD) (2017-2019 рр.)

3) Доцентом, к.е.н. Гитис Т. П. здійснювалось наукове консультування Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради (2017-2019 рр).

4) Доцентом, к.т.н. Касьянюком С.В. здійснювалось наукове консультування ТОВ «КОРУМ Дружківський машинобудівний завод» з питань управління потенціалу на зовнішньо-економічної діяльності (2015-2019рр.).

5) Доцентом, к.е.н. Ровенськой В.В здійснювалось наукове консультування з питань організації системи оплати праці та формування стратегії забезпечення соціальної відповідальності ТОВ «Елма сервіс» на протязі 2016-2018 рр.

6) Доцентом, к.е.н. Смирновой І.І. здійснювалось наукове консультування ТОВ «ЦЕТІ» з питань удосконалення управління та розвитку персоналу підприємства (2016-2018 рр.); наукове консультування ТОВ «ТКШЗ» з питань формування соціального забезпечення в системі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві протягом 2017-2019 рр.

7) Доцент, к.е.н. Мойсеєнко К.Є. був експертом наукового проекту «Сприяння участі громад в добровільному та демократичному процесі децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне об’єднання» за програмою ПРООН в Україні «Розбудова миру та відновлення» (2017-2018 р.); співвиконавець господоговірних тем «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень з реструктуризації підприємства за умов пост-конфліктного розвитку України» (ПрАТ «Артемівськ Вайнері, м. Бахмут, 2016 р., договір №У-4-16); «Розробка та впровадження системи підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в ході постконфліктного відновлення ринку» (ТОВ «Бетонмаш», м. Слов’янськ, 2015 р., договір № У-21-15).

8) Доцент, к.е.н. Каракай М.С. - експерт наукового проекту «Сприяння участі громад в добровільному та демократичному процесі децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне об’єднання» за програмою ПРООН в Україні «Розбудова миру та відновлення» (2017-2019 р.).

9) Ст.викладачем, к.е.н. Латишевой О.В. здійснювалось наукове консультування ТОВ Корум-«ДМЗ» з питань екологічного управління (2015-2019рр.).


Викладачами кафедри здійснювалось виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту) (п.30.7, п.30.8 ліцензійних умов):

«Методологічний базис формування організаційно-економічного механізму диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості» (2016-2018 р.р., № держреєстрації 0116U003613). Шкрабак І.В. - відповідальний виконавець наукового проекту за кошти Державного бюджету України.

«Фундаментальні та прикладні аспекти фіскальної децентралізації як засобу реалізації соціально-економічної політики на пост-конфліктних територія» (2017-2019 р., номер державної реєстрації 0117U001166); науковий керівник наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки України - Мойсеєнко К.Є., канд. екон. наук. доцент.

«Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост-конфліктних територій» (2016-2017 рр., номер державної реєстрації 0117U002856; договір Ф71/8-2017); відповідальний виконавець наукового проекту за кошти Державного фонду фундаментальних досліджень -- Мойсеєнко К.Є., канд. екон. наук. доцент;

«Теоретичні та організаційно-методичні засади забезпечення дієвості публічного управління в постконфліктний період» (2020-2022 р., номер державної реєстрації 0220U001244); відповідальний виконавець науково-дослідної роботи - Мойсеєнко К.Є., канд. екон. наук. доцент.


Перспективним напрямом організації навчально-дослідної роботи здобувачів вищої освіти кафедри ЕП є дія навчально-наукових лабораторій, в яких проводяться наукові дослідження та одночасно організовується науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти у співпраці із стейкхолдерами:

1) Лабораторія з проблем соціального забезпечення створена на базі кафедри «Економіки підприємства», призначена для групової та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів. Робота в лабораторії проводяться в формі тренінгів, коуч-сесій та індивідуальних консультацій. Також ЗВО та викладачі мають можливість проводити соціальні опитування, анкетування, психологічне тестування. Заняття в лабораторії проводяться з використанням комп’ютерної техніки та різноманітного психологічного інструментарію. Діяльність лабораторії спрямована на відстеження результатів реалізації програм і проектів соціального розвитку держави, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших досліджень науково-прикладного характеру. Науково-дослідна лабораторія за допомогою нових освітніх технологій і вивчення особливостей реалізації теоретичних основ на практиці адаптує людину до умов сьогодення та сприяє формуванню адекватного погляду на соціально-орієнтовану економіку. Основні напрями роботи Лабораторії є:

-проведення за окремими напрямами моніторингових досліджень соціальних процесів в Україні; аналіз стану соціального захисту в Україні, зокрема матеріальної підтримки окремих категорій населення, та визначення проблем, що вимагають дослідження;

-збір, накопичення та опрацювання інформації з баз даних пілотних районів про отримувачів житлових субсидій;

-аналіз ефективності діючої системи соціальної допомоги, адресності надання окремих її видів;

-збір, опрацювання, аналіз та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблемних питань, що досліджуються Лабораторією.

Основними завданнями діяльності лабораторії є:

-дослідження та узагальнення проблем соціального розвитку країни в ринкових умовах господарювання;

-вивчення впливу економічних та демографічних чинників на розвиток соціального захисту населення та його основних форм (соціальне страхування, соціальне забезпечення);

-проведення діагностичних досліджень щодо соціального стану населення та їх впливу на економічний розвиток держави;

-проведення досліджень щодо адаптації зарубіжного досвіду реформування соціального захисту населення до умов України;

-розроблення соціальних проектів та програм місцевого, регіонального та загальнодержавного рівня.

2) Лабораторія з проблем сталого розвитку на базі кафедри «Економіки підприємства» здійснює наукові дослідження проблем збалансованого розвитку на підставі результатів моделювання бізнес-процесів сучасних підприємств на базі платформ функціонального моделювання і графічного описання процесів - «IDF0» функціональних систем «Structured Analysis and Design Teqnique» та «Bizagi modeler» нотації «Business Process Model and Notation». Наукові дослідження на базі діючої Лабораторій у цілому спрямовані на пошук нових наукових концепцій та підходів для вирішення актуальних економічних, соціальних, екологічних та інших проблем людства в умовах зростання невизначеності економічного розвитку, його непрогнозованості, кризового характеру; зростання соціальної напруженості; підвищення ймовірності агресивних проявів, збройних зіткнень і війн; ризиків втрати особистістю здатності розуміння суті суспільних процесів; зростання можливостей маніпулювання свідомістю людей, їх поведінкою, ризиків розпаду системи міжнародного права і порушення правових основ функціонування національних держав; підвищення ризиків збідніння і деградації людських почуттів; маргіналізації загальнолюдських гуманістичних цінностей; ризики культурної деградації тощо. Наукові дослідження на базі Лабораторії з проблем сталого розвитку спрямовані на аналіз соціально-економічних, політичних та екологічних змін, які відбуваються в сучасному міжнародному просторі, та оцінювання вектору пріоритетів розвитку України.

Організація цих лабораторій на базі кафедри «Економіки підприємства» у співпраці із стейкхолдерами передбачає вирішення ЗВО та викладачами кафедри певних завдань, основні з яких такі:

ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними інноваційними розробками у соціальному забезпеченні, економіці та бізнес-проектуванні, моделювання бізнес-процесів та ін., з методами планування і організацією науково-дослідної роботи та впровадження їх в практику;

вивчення методик науково-дослідної роботи та засобів самостійного вирішення наукових проблем за обраною спеціальністю;

набуття навичок науково-дослідної роботи, творчих трудових навичок у використанні експериментальних методів при вирішенні різноманітних завдань тощо.


Подяка наук керівникам
Подяка наук керівникам
Матеріали конф ДДМА каф ЕП 12-12-2018
Звіт по роботі конференції сек ФЕМ каф ЕП 24-11-2020
Теми доповідей+Учасники XLI конференції 20-04-2019
Програма 11.2020 наук.конф ДДМА