ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова діяльність

кафедри «Економіка підприємства»

«Підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на основі розвитку та мотивації персоналу»(термін виконання 09.2012-06.2015, № держреєстації 0112U006710). Керівник: Єськов О.Л., проф., д.е.н. Відповідальний виконавець: Смирнова І.І., доц., к.е.н. За результатами роботи опубліковано 28 наукових праць, зроблено 21 доповідь на наукових конференціях.

«Інструменти забезпечення соціальної відповідальності бізнесу: макро- та мікрорівень» (термін виконання 09.2015-06.2017, № держреєстації 0115U004738). Керівник: Бурлуцький С.В., проф., д.е.н. Відповідальний виконавець: Ровенська В.В., доц., к.е.н. За результатами роботи опубліковано 22 наукові праці, зроблено 15 доповідей на наукових конференціях.

«Альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів промислового підприємства в умовах ризику» (термін виконання 09.2015-06.2018, № держреєстації 0115U004733). Керівник: Підгора Є.О., доцент, к.т.н. Відповідальний виконавець: Єрфорт І.Ю., доцент, к.е.н. За результатами роботи опубліковано 19 наукових праць, зроблено 21 доповідь на наукових конференціях.

«Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку» (термін виконання 09.2015-06.2017, № держреєстації 0117U007401). Керівник: Ровенська В.В., доц., к.е.н. Відповідальний виконавець: Ровенська В.В., доц., к.е.н. За результатами роботи опубліковано 24 роботи у наукових фахових виданнях, 32 тези доповідей на конференціях.

На даний час на кафедрі виконується держбюджетна тема:

«Формування системи бізнес-процесів суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку»(термін виконання 09.2018-06.2020; № держреєстації 0118U006895). Керівник: Єрфорт І.Ю., доцент, к.е.н. Відповідальний виконавець: Латишева О.В., ст..викл., к.е.н.


До участі у держбюджетних НДР залучаються й обдаровані студенти. Програма роботи з обдарованою молоддю передбачає визначення цілей та завдань студентських наукових робіт згідно з науковим напрямом кафедри, щорічні звіти студентів, за якими приймаються рішення відносно перспектив їх подальшої наукової діяльності, в тому числі виконання кваліфікаційних робіт і визначення кандидатур до вступу до аспірантури.

Чисельність студентів, що працюють за програмою обдарованої молоді:

2014-2015 р. – 14 студентів;

2015-2016 р. – 21 студентів;

2016-2017 р. – 15 студентів;

2017-2018 р. – 18 студентів.

Данні щодо кількості публікацій кафедри «Економіка підприємства» за 2014 – 2018 рр. представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Публікації кафедри «Економіка підприємства» за 2014-2018 рр.

Вид наукової діяльності 2014 2015 2016 2017 2018
Опубліковано статей всього 41 56 66 152 137
Опубліковано статей в вид. ВАК 19 27 20 45 29
Опубліковано у міжнародних науково метричних базах даних (SCOPUS, INSPEC та інші) 10 5 8 25 29
Опубліковано статей в закорд. вид. 3 6 8 5 3
Кільк. допов. на конф. і семінарах всеукр. і міжн. рівня 16 9 46 30 63
Опубліковано статей із студентами 16 24 22 95 92
Кіл. допов студ. на конф. і семінарах 17 25 68 23 37

Таблиця 2

Список наукових праць, опублікованих упродовж 5-річного періоду в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії
1

Erfort O.

Erfort I.

Zbarazskaya L.

Financing higher education in Ukraine: The binary model versus the diversification model International Journal of Educational Development 2016. – Vol. 49. – PP. 330–335 https://ideas.repec.org/a/eee/injoed/v49y2016icp330-335.html
2

Rekova N.

Dolozina I.

Nitsenko V.

Zaitsev Yu.

Budgetary revenue structure at central level of public administration in the federal countries. Administratie si Management Public 2018. – 30. – РР. 37–50 https://www.researchgate.net/publication/325364361
3

S.P Vashchuk

O.A Sviderskiy

O.N Ezhova

V.V Rovenskaya

Production of Space-rocket Technique: Psychological Factor IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2018. – Vol. 302. 012064 https://www.researchgate.net/publication/323007639
4

Nitsenko V.

Mardani A.

Streimikis J.

Shkrabak I.

Klopov I.

Novomlynets O.

Podolska, O.

Criteria for Evaluation of Efficiency of Energy Transformation Based on Renewable Energy Sources Montenegrin Journal of Economics 2018. – Vol. 14 (4). –PP. 237–247 http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/test/vol._14_no._4.pdf#page=237

На кафедрі функціонує аспірантура. Щороку до аспірантури приймаються кращі випускники спеціальності, які активно займалися протягом всього періоду навчання за програмою «Обдаровані студенти», підготували наукові публікації, приймали участь у конференціях, мають відзнаки, тощо; а також викладачі, які мають наукові публікації і виконують дослідження в межах наукової тематики кафедри.

За останні п’ять років дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора економічних наук захистили 12 здобувачів (таблиця 3).


Таблиця 3

Науковий керівник/консультант Захисти аспірантів/докторантів
1

Доктор економічних наук, професор

Рекова Наталія Юріївна

Аспірант Лопатьєв Петро Сергійович

Прогнозування економічного розвитку цементної промисловості України

19 березня 2015 року

2

Аспірант Талан Ганна Олександрівна

Амортизаційна політика держави та її вплив на інвестиційний розвиток промисловості

20 березня 2015 року

3

Аспірант Косова Еліна Вадимівна

Фінансовий механізм управління власним капіталом банку

01липня2015 року

4

Докторант Ясинська Надія Альбертівна

Трансформація інституційної інфраструктури особистих фінансів в умовах кризи

1 липня2015 року

5

Аспірант Біленька Юлія Олексіївна

Регулювання природних монополій у сфері електропостачання в Україні

25 листопада 2016 року

6

Аспірант Чистюхіна Юлія Андріївна

Інституційні засади фіскальної децентралізації в Україні

29 червня 2017 року

7

Аспірант Луценко Вікторія Іванівна

Податково-бюджетна політика місцевого розвитку за умов децентралізації фінансової системи України

1 липня 2017 року

8

Аспірант Карапетян Оксана Акселівна

Стратегія підвищення потенціалу розвитку вугледобувних підприємств

21 жовтня 2017 року

9

Доктор економічних наук, доцент

Шкрабак Ірина Володимирівна

Аспірант Шевцова Ольга Олегівна

Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України

11 грудня 2015 року

10

Аспірант Ахунзянов Олександр Валерійович

Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України

28 жовтня 2016 року

11

Аспірант Полгородник Олександр Вікторович

Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України

22 грудня 2017 року

12

Доктор економічних наук, доцент

Бурлуцький Сергій Віталійович

Латишева Олена Володимирівна

Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств

20 жовтня 2017 р.


З метою поглиблення міжнародних зв’язків кафедра підписала протокол (договір) про творчу співпрацю між Донбаською державною машинобудівною академією та Коїмбрсткою Бізнес школою (ISCAC Coimbra Business School, Portugal) - no. MC-08-2016 as part of an agreement dated 15.11.2016.

Кафедрою економіки підприємства був запрошений для проведення лекційних занять зі студентами професор департаменту менеджменту Коімбрської бізнес школи (Португалія), доктор економічних наук Франциско Рібейро Рамос (Ramos Francisco, Professor of Marketing and Research Methods, Department of Marketing, Coimbra Business School, Portugal).

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях. Такі заходи забезпечують науково-педагогічному складу кафедри доступ до передових досягнень світового наукового співтовариства, дозволяють обмінюватись досвідом і застосовувати на практиці здобуті знання. За останні роки активність викладачів кафедри збільшилась і на сьогодні є одним із стратегічних напрямів розвитку. Викладачі кафедри «Економіка підприємства» за останні п’ять років приймали участь у міжнародних наукових конференціях таких держав як Болгарія, Польща, Чехія, Словаччина, Китай.

Викладачі кафедри проходили наукові та практичні стажування у Вишах Європейського союзу:

1) Бурлуцький С. В. – Institute of Development of International Cooperation (Poznan, Poland). Сertificate № 00003021 , 28.04.2017. Topic of study: «Economic and Management».

2) Бурлуцька С. В. – Institute of Development of International Cooperation (Poznan, Poland). Сertificate № 00003022 , 28.04.2017. Topic of study: «Accounting and Audit».

3) Рекова Н. Ю. - «Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law» (Kosice, 2017, 2018 рр.), «Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment» (Kaunas, 2017 р.), «Current Issues in Economics and Finance» (Київ, 2017 р.); «QUAERE 2016» (Hradec Králové, 2016 р.), «Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Economics and Management Training» (Nowy Sącz, 2016).

Завідуюча кафедрою професор Рекова Н.Ю. є членом підкомісії 072 Фінанси, банківська справа та страхування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Науково-методичної ради МОН України, 2016-2019 р.); членом експертної комісії Наукової ради МОН за секцією «Економіка», учасником проектів від Виконавчого Агентства Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА) «Викладання модуля з європейської інтеграції» (Jean Monnet, 2006-2008 рр.) – впровадження європейських стандартів підготовки магістрів з економіки та управління; «Education for leadership, intelligence and talent encouraging» (Tempus, з 2014 -2016 рр. по теперішній час) – розробка тренінгів для підготовки лідерів для сфер освіти та державного управління України; експертом проекту «Сприяння участі громад в добровільному та демократичному процесі децентралізації» ГО «Східноукраїнське патріотичне об’єднання» за програмою ПРООН в Україні «Розбудова миру та відновлення». Прикладом визнання наукової діяльності стало нагородження у 2019 р. професора Рекової Н.Ю. орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню.