ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з хімії (проф)


102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Гарант програми – Турчанін Михайло Анатолійович,

доктор хімічних наук, професор

Факультет інтегрованих технологій та обладнання

Кафедра хімії та охорони праці

Завідувач кафедри – Авдєєнко Анатолій Петрович,

кандидат хімічних наук, професор

Web:Кафедра хімії та охорони праці

E-mail:chimist@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність 102 Хімія
Програма «Хімія харчових продуктів» (вступ 2019)
«Хімія харчових продуктів» (вступ 2020)
«Хімія харчових продуктів» (вступ 2021)
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з хімії

Освітньо-професійна програма «Хімія харчових продуктів» спрямована на забезпечення студентам оволодіння методами проведення сучасних досліджень в галузі хімії з урахуванням специфіки роботи підприємств, установ та організацій хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової та агрохімічної галузей, закладів вищої освіти; оволодіння сучасною методологією проведення хімічного синтезу та аналізу; здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій при проведенні досліджень в професійній діяльності; розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі хімії, зокрема, хімії харчових продуктів.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі хімії: оволодіння теоретичними основами сучасної хімії; сучасними методами встановлення структури та будови хімічних речовин; методологією проведення хімічного синтезу і аналізу;

• опанування науковими і професійними навичками роботи;

• вміння виявляти та реалізовувати інноваційні підходи при вирішенні нестандартних хімічних та прикладних задач;

• здатність використання здобувачами отриманих професійних компетентностей при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі хімії харчових продуктів.


Компоненти програми:

• Іноземна мова за професійним спрямуванням

• Сучасні методи ідентифікації хімічних сполук

• Актуальні проблеми харчової хімії

• Актуальні проблеми застосування харчових добавок

• Сертифікація харчових продуктів

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Психологія управління та ділова кар’єра

• Методика викладання у вищій школі

• Новітні харчові продукти та харчові продукти функціонального призначення

• Технологія м’яса та м’ясопродуктів

• Актуальні питання біоорганічної хімії

• Хімія води

• Технологія хліба та хлібобулочних виробів

• Сучасні напрями розвитку технологій виробництва харчових продуктів

• Засоби та методи знешкодження токсичних речовин

• Засоби та методи знешкодження токсичних речовин

• Виробнича практика

• Переддипломна практика

• Кваліфікаційна робота магістра


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Отримана кваліфікація дозволить випускникам працювати на підприємствах, в установах та організаціях хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової та агропромислової галузей, у криміналістичних лабораторіях, в установах галузі біотехнологій, хімічної екології та контролю оточуючого середовища, в закладах вищої освіти, у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби на посадах:

– молодший науковий співробітник (хімія); науковий співробітник (хімія); науковий співробітник-консультант (хімія);

– хімік; хімік-аналітик; інженер-хімік;

– асистент, викладач університету та закладу вищої освіти;

– керівники виробничих підрозділів у промисловості.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо хімічного складу, безпеки, фізико-хімічних методів аналізу, метрології та стандартизації харчових продуктів, хімії біологічно активних речовин та харчових добавок. На даний час жоден заклад вищої освіти Донецької області не надає вищої освіти за спеціальністю «Хімія», і жоден заклад вищої освіти України не готує магістрів за програмою «Хімія харчових продуктів». Але такі фахівці дуже потрібні – вже зараз потенційні роботодавці запрошують наших майбутніх випускників на практику і роботу.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати та розуміти наукові концепції та сучасні теорії хімії, а також фундаментальні основи суміжних наук.

• глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми, використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем, а також проведення досліджень з відповідного напряму хімії.

• застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення якісних та кількісних задач хімії.

• знати основні принципи методології та організації хімічного експерименту та наукового дослідження.

• вміти і мати навички синтезувати хімічні сполуки із заданими властивостями, аналізувати їх і оцінювати відповідність заданим вимогам.

• вміти планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження з хімії з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх результати та робити обґрунтовані висновки.

• володіти методами комп’ютерного моделювання структури, параметрів і динаміки хімічних систем.

• вміти збирати, оцінювати та аналізувати дані, необхідні для розв’язання складних задач хімії, використовуючи відповідні методи та інструменти роботи з даними.

• вміти оцінювати ризики у професійній діяльності та здійснювати запобіжні дії, вести професійну діяльність з урахуванням правил та норм охорони праці та з найменшими ризиками для навколишнього середовища.

• вміти вільно спілкуватися англійською та (за можливості) іншою іноземною мовою з професійних питань, усно і письмово презентувати результати досліджень з хімії іноземною мовою, брати участь в обговоренні проблем хімії.

• вміти ясно і однозначно донести результати власного дослідження до фахової аудиторії та/або нефахівців, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів професійної діяльності.

• вміти складати технічне завдання до проекту, розподіляти час, організовувати свою роботу і роботу колективу, складати звіт.

• вміти використовувати набуті знання та компетенції з хімії для вирішення прикладних задач, зокрема, хімії харчових продуктів.

• вміти відслідковувати нові досягнення в професійній сфері та знаходити фахову літературу, що має відношення до сфери професійних інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти та аналізувати отриману інформацію.

• пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

• знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів; вміти проводити лабораторні процедури з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів.