ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з хімії (проф)


102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Гарант програми – Турчанін Михайло Анатолійович,

доктор хімічних наук, професор

Факультет інтегрованих технологій та обладнання

Кафедра хімії та охорони праці

Завідувач кафедри – Авдєєнко Анатолій Петрович,

кандидат хімічних наук, професор

Web:Кафедра хімії та охорони праці

E-mail:chimist@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність 102 Хімія
Програма «Хімія харчових продуктів»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з хімії

Освітньо-професійна програма «Хімія харчових продуктів» спрямована на забезпечення студентам оволодіння методами проведення сучасних досліджень в галузі хімії з урахуванням специфіки роботи підприємств, установ та організацій хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової та агрохімічної галузей, закладів вищої освіти; оволодіння сучасною методологією проведення хімічного синтезу та аналізу; здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій при проведенні досліджень в професійній діяльності; розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі хімії, зокрема, хімії харчових продуктів.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі хімії: оволодіння теоретичними основами сучасної хімії; сучасними методами встановлення структури та будови хімічних речовин; методологією проведення хімічного синтезу і аналізу;

• опанування науковими і професійними навичками роботи;

• вміння виявляти та реалізовувати інноваційні підходи при вирішенні нестандартних хімічних та прикладних задач;

• здатність використання здобувачами отриманих професійних компетентностей при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі хімії харчових продуктів.


Компоненти програми:

• Іноземна мова за професійним спрямуванням

• Фізичне виховання

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Актуальні проблеми застосування харчових добавок

• Актуальні проблеми харчової хімії

• Виробнича практика

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист кваліфікаційної магістерської роботи

• Методика викладання у вищій школі

• Соціологія

• Сучасні методи якісного та кількісного аналізу

• Сучасні фізико-хімічні методи ідентифікації хімічних сполук

• Актуальні питання біоорганічної хімії

• Хімія біологічно активних речовин

• Сучасні фізико-хімічні методи у виробництві харчових продуктів

• Сучасні напрями розвитку технологій виробництва харчових продуктів

• Токсикологічна хімія

• Хімія отруйних речовин

• Сертифікація харчових продуктів в Україні

• Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Отримана кваліфікація дозволить випускникам працювати на підприємствах, в установах та організаціях хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової та агропромислової галузей, у криміналістичних лабораторіях, в установах галузі біотехнологій, хімічної екології та контролю оточуючого середовища, в закладах вищої освіти, у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби на посадах:

– молодший науковий співробітник (хімія); науковий співробітник (хімія); науковий співробітник-консультант (хімія);

– хімік; хімік-аналітик; інженер-хімік;

– асистент, викладач університету та закладу вищої освіти;

– керівники виробничих підрозділів у промисловості.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо хімічного складу, безпеки, фізико-хімічних методів аналізу, метрології та стандартизації харчових продуктів, хімії біологічно активних речовин та харчових добавок. На даний час жоден заклад вищої освіти Донецької області не надає вищої освіти за спеціальністю «Хімія», і жоден заклад вищої освіти України не готує магістрів за програмою «Хімія харчових продуктів». Але такі фахівці дуже потрібні – вже зараз потенційні роботодавці запрошують наших майбутніх випускників на практику і роботу.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати та розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми, а також фундаментальні основи суміжних наук;

• застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення якісних та кількісних задач незнайомої природи;

• вміти і мати навички перекладати фахову літературу та розуміти професійні та наукові тексти хоча б однією іноземною мовою;

• знати основні принципи методології та організації хімічного експерименту;

• знати та вміти використовувати оптимальні підходи та методи синтезу і аналізу хімічних сполук;

• вміти та мати навики планування, організації та здійснення експериментальної роботи самостійно та автономно;

• знати, вміти та мати навики використання квантово-хімічних розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних, мати навики використання стандартного та спеціального програмного забезпечення, аналізу та відображення результатів;

• знати основні принципи і методологію обробки результатів експерименту з використанням спеціального програмного забезпечення, вміти обробляти результати експериментів, інтерпретувати їх на практиці та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії; вміти здійснювати систематизацію та критичний аналіз даних;

• вміти використовувати набуті знання та компетенції з хімії для вирішення прикладних задач;

• вміти вести професійну діяльність з урахуванням правил та норм охорони праці та з найменшими ризиками для навколишнього середовища;

• знати іноземну мову і мати навички вільно спілкуватися іноземною мовою, як усно, так і письмово; вміти представляти результати роботи англійською мовою

• вміти відслідковувати нові досягнення в професійній сфері та знаходити фахову літературу, що має відношення до сфери професійних інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних;

• мати навики спілкування з професійною спільнотою та громадськістю з метою обговорення професійних питань, результатів експерименту, узгодження дій і спільної роботи;

• вміти публічно, ясно і однозначно представляти результати власного дослідження на конференціях, семінарах, обговорювати їх з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів професійної діяльності;

• вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних;

• вміти працювати самостійно або в групі, отримувати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та доброчесність;

• знати методологію процесів навчання й виховання, а також передові методи формування навичок організації самостійної роботи;

• знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів; вміти проводити лабораторні процедури з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів

• знати, вміти та мати навики використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку;

• знати сучасні методи дослідження структури і будови хімічних речовин; вміти налагоджувати спеціальне обладнання, що використовується при проведенні хімічних експериментів.