ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з хімії


102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Гарант програми – Турчанін Михайло Анатолійович,

доктор хімічних наук, професор

Факультет інтегрованих технологій та обладнання

Кафедра хімії та охорони праці

Завідувач кафедри – Авдєєнко Анатолій Петрович,

кандидат хімічних наук, професор

Web:Кафедра хімії та охорони праці

E-mail:chimist@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність 102 Хімія
Програма «Хімія харчових продуктів» (2019)
«Хімія харчових продуктів» (2020)
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців (на базі повної середньої освіти) / 2 роки 10 місяців (скорочений термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста)
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Бакалавр з хімії

Освітньо-професійна програма «Хімія харчових продуктів» спрямована на забезпечення студентам оволодіння концептуальними та методологічними знаннями зі спеціальності «Хімія», оволодіння методологією проведення хімічного синтезу та аналізу, здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій, розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі хімії, зокрема, хімії харчових продуктів. Програма також спрямована на формування у здобувача компетентностей, необхідних для присвоєння професійної кваліфікації вчителя хімії у закладах середньої освіти.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі хімії: здатність використання здобувачами отриманих професійних компетентностей при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі хімії харчових продуктів;

• вивчення іноземної мови протягом чотирьох семестрів та факультативне – протягом 5-го, 6-го та 7-го семестрів;

• вивчення спеціалізованих дисциплін на четвертому курсі та проходження ознайомчої і виробничої практик;

• • вивчення навчальних дисциплін педагогічно-психологічного спрямування у варіативній складовій і набуття компетентностей в таких предметних областях як теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання, зміст та принципи викладання хімії;

• особливу увагу в програмі приділено лабораторному практикуму, що дозволить здобувачам разом з виробничою практикою отримати необхідні практичні навички роботи в своїй галузі.


Компоненти програми:

• Іноземна мова

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Історія України та української культури

• Філософія

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Вища математика

• Інформатика

• Фізика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Неорганічна хімія

• Аналітична хімія

• Фізична хімія

• Органічна хімія

• Колоїдна хімія

• Харчова хімія

• Хімія харчових добавок

• Комп'ютерні та інформаційні технології в хімії

• Курсова робота з Органічної хімії

• Курсова робота з Харчової хімії

• Навчальна практика "Вступ до фаху"

• Навчальна практика, ознайомча

• Навчально-виробнича практика

• Виробнича практика

• Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

• Екологія

• Раціональне природокористування

• Психологія шкільного віку

• Психологія

• Обчислювальні методи в хімії

• Обробка результатів експерименту

• Хімія води

• Водопідготовка у виробництві харчових продуктів

• Хімія високомолекулярних сполук

• Полімери в харчовій промисловості

• Теоретичні основи біоорганічної хімії

• Біологічно активні речовини в продуктах харчування

• Фізико-хімічні основи виробництва харчових продуктів

• Основи технології виробництва харчових продуктів

• Педагогіка середньої школи

• Загальна педагогіка

• Методика навчання хімії

• Викладання хімії у середній школі

• Показники якості харчових продуктів

• Якість і безпека харчових продуктів

• Аналіз небезпечних і шкідливих речовин в продуктах харчування

• Методи виявлення отруйних речовин в продуктах харчування

• Фізико-хімічні методи модифікації харчових продуктів

• Хімія молекулярної кухні

• Методи аналізу харчових продуктів

• Фізико-хімічні методи ідентифікації речовин


Програма «Хімія харчових продуктів» включає підготовку бакалаврів не тільки на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 3 роки 10 місяців), а й за скороченою програмою навчання на основі диплому молодшого спеціаліста (термін навчання - 2 роки 10 місяців). Відповідно до Правил прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році на навчання за скороченою програмою на спеціальність 102 Хімія можуть вступати молодші спеціалісти будь-якої спеціальності.


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Отримана кваліфікація дозволить випускникам працювати на підприємствах, в установах та організаціях хімічної, харчової, фармацевтичної, нафтогазової та агропромислової галузей, у криміналістичних лабораторіях, у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби на посадах:

– лаборант;

– технік-лаборант;

– асистент хіміка;

– лаборант наукового підрозділу;

– лаборант хімічного аналізу;

– помічник майстра хімічного виробництва;

– інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості.

Програма забезпечує формування у випускника компетентностей, необхідних для присвоєння (в установленому порядку) професійної кваліфікації вчителя хімії у закладах середньої освіти.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо хімічного складу, безпеки, фізико-хімічних методів аналізу, метрології та стандартизації харчових продуктів, хімії біологічно активних речовин та харчових добавок. На даний час жоден заклад вищої освіти Донецької області не надає вищої освіти за спеціальністю «Хімія», і жоден заклад вищої освіти України не готує бакалаврів за програмою «Хімія харчових продуктів». Але такі фахівці дуже потрібні – вже зараз потенційні роботодавці запрошують наших майбутніх випускників на практику і роботу.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати хімічну термінологію та номенклатуру, теоретичні основи сучасної хімії, основні типи хімічних реакцій та їх характеристики, вміти використовувати набуті знання з метою пояснення результатів експериментів;

• розуміти ключові хімічні поняття, основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються природничих наук та наук про життя і землю, а також хімічних технологій на рівні, достатньому для їх застосування у професійній діяльності та для забезпечення можливості в подальшому глибоко розуміти спеціалізовані області хімії;

• розуміти основи математики на рівні, достатньому для досягнення інших результатів навчання, передбачених цим стандартом та освітньою програмою;

• описувати хімічні дані у символьному вигляді;

• розуміти основні закономірності та типи хімічних реакцій та їх характеристики;

• розуміти зв’язок між будовою та властивостями речовин;

• розуміти періодичний закон та періодичну систему елементів, описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі;

• застосовувати основні принципи квантової механіки для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку;

• знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типові обладнання та прилади;

• планувати та виконувати хімічний експеримент, застосовувати придатні методики та техніки приготування розчинів та реагентів;

• застосовувати основні принципи термодинаміки та хімічної кінетики для вирішення професійних завдань;

• описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних та органометалічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах;

• знати основні шляхи синтезу в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом;

• аналізувати та оцінювати дані, синтезувати нові ідеї, що стосуються хімії та її прикладних застосувань;

• здійснювати експериментальну роботу з метою перевірки гіпотез та дослідження хімічних явищ і закономірностей;

• спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних;

• виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів;

• працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність;

• демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, принципів та теорій з хімії;

• використовувати свої знання, розуміння, компетенції та базові інженерно-технологічні навички на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи;

• інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії;

• здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури;

• обговорювати проблеми хімії та її прикладних застосувань з колегами та цільовою аудиторією державною та іноземною мовами;

• грамотно представляти результати своїх досліджень у письмовому вигляді державною та іноземною мовами з урахуванням мети спілкування;

• використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних;

• оцінювати та мінімізувати ризики для навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності;

• знати та вміти використовувати основні підходи та методи аналізу хімічного складу харчових продуктів, харчових та біологічно-активних добавок;

• вміти проводити оцінку сучасних процесів та проблем соціально-політичного життя держави з точки зору історичних подій та геополітичного становища України;

• вміти аналізувати та використовувати державні нормативні документи для планування і конструювання основних видів навчальної діяльності учнів, створення рівноправного і справедливого освітнього середовища;

• вміти переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмету хімії з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів з використанням освітніх технологій;

• вміти організовувати співпрацю учнів, контролювати й об’єктивно оцінювати їхні навчальні досягнення, ефективно працювати в педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях.