ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з хімії


102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Гарант програми – Турчанін Михайло Анатолійович,

доктор хімічних наук, професор

Факультет інтегрованих технологій та обладнання

Кафедра хімії та охорони праці

Завідувач кафедри – Авдєєнко Анатолій Петрович,

кандидат хімічних наук, професор

Web:Кафедра хімії та охорони праці

E-mail:chimist@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність 102 Хімія
Програма «Хімія харчових продуктів»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців (на базі повної середньої освіти) / 2 роки 10 місяців (скорочений термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста)
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Бакалавр з хімії

Освітньо-професійна програма «Хімія харчових продуктів» спрямована на забезпечення студентам оволодіння концептуальними та методологічними знаннями зі спеціальності «Хімія», оволодіння методологією проведення хімічного синтезу та аналізу, здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій, розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі хімії, зокрема, хімії харчових продуктів.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі хімії: здатність використання здобувачами отриманих професійних компетентностей при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі хімії харчових продуктів;

• вивчення іноземної мови протягом чотирьох семестрів та факультативне – протягом 5-го, 6-го та 7-го семестрів;

• вивчення спеціалізованих дисциплін на четвертому курсі та проходження ознайомчої і виробничої практик;

• особливу увагу в програмі приділено лабораторному практикуму, що дозволить здобувачам разом з виробничою практикою отримати необхідні практичні навички роботи в своїй галузі.


Компоненти програми:

• Іноземна мова

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Історія України та української культури

• Філософія

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Вища математика

• Інформатика

• Фізика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Неорганічна хімія

• Аналітична хімія

• Фізична хімія

• Органічна хімія

• Колоїдна хімія

• Харчова хімія

• Комп'ютерні та інформаційні технології в хімії

• Курсова робота з Органічної хімії

• Курсова робота з Харчової хімії

• Навчальна практика "Вступ до фаху"

• Навчальна практика, ознайомча

• Навчально-виробнича практика

• Виробнича практика

• Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

• Основи екології

• Раціональне природокористування

• Менеджмент і організація виробництва

• Психологія управління

• Обчислювальні методи в хімії

• Обробка результатів експерименту

• Хімія води

• Водопідготовка у виробництві харчових продуктів

• Хімія високомолекулярних сполук

• Полімери в харчовій промисловості

• Теоретичні основи біоорганічної хімії

• Біологічно активні речовини в продуктах харчування

• Фізико-хімічні основи виробництва харчових продуктів

• Основи технології виробництва харчових продуктів

• Хімія жирів та вуглеводів

• Хімія окисного старіння хирів

• Хімія білків

• Хімія вітамінів, макро- та мікроелементів

• Показники якості харчових продуктів

• Якість і безпека харчових продуктів

• Аналіз небезпечних і шкідливих речовин в продуктах харчування

• Методи виявлення отруйних речовин в продуктах харчування

• Фізико-хімічні методи модифікації харчових продуктів

• Хімія молекулярної кухні

• Методи аналізу харчових продуктів

• Фізико-хімічні методи ідентифікації речовин


Програма «Хімія харчових продуктів» включає підготовку бакалаврів не тільки на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 3 роки 10 місяців), а й за скороченою програмою навчання на основі диплому молодшого спеціаліста (термін навчання - 2 роки 10 місяців). Відповідно до Правил прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році на навчання за скороченою програмою на спеціальність 102 Хімія можуть вступати молодші спеціалісти будь-якої спеціальності.


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Отримана кваліфікація дозволить випускникам працювати на підприємствах, в установах та організаціях хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової та агропромислової галузей, у криміналістичних лабораторіях, у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби на посадах:

– лаборант;

– технік-лаборант;

– асистент хіміка;

– лаборант наукового підрозділу;

– лаборант хімічного аналізу;

– помічник майстра хімічного виробництва;

– інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо хімічного складу, безпеки, фізико-хімічних методів аналізу, метрології та стандартизації харчових продуктів, хімії біологічно активних речовин та харчових добавок. На даний час жоден заклад вищої освіти Донецької області не надає вищої освіти за спеціальністю «Хімія», і жоден заклад вищої освіти України не готує бакалаврів за програмою «Хімія харчових продуктів». Але такі фахівці дуже потрібні – вже зараз потенційні роботодавці запрошують наших майбутніх випускників на практику і роботу.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати хімічну термінологію та номенклатуру, теоретичні основи сучасної хімії, основні типи хімічних реакцій та їх характеристики, вміти використовувати набуті знання з метою пояснення результатів експериментів;

• вміти та мати навики здійснювати експериментальну роботу під керівництвом з метою перевірки гіпотез та дослідження явищ і хімічних закономірностей;

• знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів, вміти визначати необхідні методи проведення експерименту, виконувати самостійно хімічні синтези, аналізи та лабораторні дослідження;

• знати сучасні методи дослідження структури і будови хімічних речовин; вміти робити виміри необхідних параметрів за допомогою сучасних приладів та обладнання; вміти налагоджувати спеціальне обладнання, що використовується при проведенні хімічних експериментів;

• знати основні принципи і методології обробки результатів експерименту і вміти обробляти результати експериментів, інтерпретувати їх на практиці та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії;

• знати та вміти використовувати основні підходи та методи аналізу хімічного складу харчових продуктів, харчових та біологічно-активних добавок;

• знати, вміти та мати навики використання квантово-хімічних розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних, мати навики використання стандартного та спеціального програмного забезпечення, аналізу та відображення результатів;

• вміти вести професійну діяльність з урахуванням правил та норм охорони праці та з найменшими ризиками для навколишнього середовища;

• вміти описувати хімічні дані у символьному вигляді;

• вміти самостійно приготувати необхідні розчини та реагенти;

• знати, вміти та мати навики використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку;

• вміти відслідковувати нові досягнення в науковій та професійній сферах та знаходити наукові джерела та фахову літературу, що мають відношення до сфери професійних інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних;

• вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних;

• вміти проводити оцінку сучасних процесів та проблем соціально-політичного життя держави з точки зору історичних подій та геополітичного становища України;

• вміти підтримувати високій загальномовний рівень в сфері ділового спілкування за фахом в колективі;

• знати та розуміти іноземну мову, мати навички представлення результатів в усній та письмовій формах, розуміти наукові та професійні тексти, вміти спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі;

• мати навики спілкування з професійною спільнотою та громадськістю з метою обговорення професійних питань, результатів експерименту, узгодження дій і спільної роботи;

• вміти публічно представляти результати своєї роботи на конференціях, семінарах, обговорювати їх з професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів професійної діяльності;

• вміти працювати самостійно або в групі, отримувати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність.