ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Бакалавр з прикладної механіки ОіТЗВ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Обладнання і технологій зварювального виробництва»

Завідувач кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра обладнання і технології зварювального виробництва

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Спеціалізація «Технології та устаткування зварювання»
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою

на базі ОПП молодшого спеціаліста)

Тривалість програми

денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.) /

заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з прикладної механіки

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології та устаткування зварювання», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних підприємств та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців з технологічної підготовки зварювального виробництва, контролю якості виробничого та технологічного процесів.


Особливості освітньо-професійної програми


• спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері зварювання та споріднених процесів і технологій;

• можливість вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання, що забезпечує конкурентні переваги для складання ЗНО з іноземної мови при вступі до магістратури;

• врахування вимог нормативних документів у сфері зварювання та споріднених процесів і технологій.


Компоненти програми:


№ п/п Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов’язкові дисципліни ОП
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,5
2 Історія України 4
3 Історія української культури 2
4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
5 Філософія 3
6 Фізичне виховання 13
7 Вступ до навчального процесу 2
8 Екологія 2
9 Інформатика 6,5
10 Вища математика 16
11 Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка 8
12 Опір матеріалів 7,5
13 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 4
14 Підприємницька діяльність та економіка підприємства 3
15 Фізика 11
16 Хімія 5
Загальний обсяг обов’язкових дисциплін: 95,5
Вибіркові дисципліни ОП
17 Деталі машин і основи взаємозамінності (к.пр.) 7,5
18 Електротехніка та електроніка 8
19 Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань 2,5
20 Теоретична механіка 5
21 Технологія металів і матеріалознавство 3
22 Автоматичне керування зварюванням 3
23 Зварювальні джерела живлення 6
24 Наплавлення та напилення 9,5
25 Напруження та деформації при зварюванні 3
26 Основи наукових досліджень 3
27 Проектування зварних конструкцій 7
28 Теорія процесів зварювання 9,5
29 Технологія та устаткування зварювання плавленням 10,5
30 Технологічна оснастка 6
31 Технологічні процеси зварювального виробництва 4
32 Практикум зі зварювання 3
33 Технологія та устаткування зварювання тиском (к.р) 6,5
34 Показники якості зварних конструкцій 3
35 САПР зварних конструкцій 3
36 Стандартизація та якість продукції 3
37 Точність виготовлення зварних конструкцій 3
38 Технологія зварювання спеціальних сталей і сплавів 3
Практична підготовка
39 Ознайомча практика 3
40 Виробнича практика (технологічна) 4,5
41 Переддипломна практика 6
42 Дипломне проектування 6,5
Державна атестація
43 Захист дипломного проекту (роботи) 1,5
Загальний обсяг вибіркових дисциплін: 144,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» займаються проектуванням технологій зварювання та інших споріднених процесів; розробкою спеціалізованого оснащення для складання та зварювання зварних конструкцій; автоматизацією зварювального виробництва;

Можуть працювати в якості інженера-технолога, інженера-конструктора по розробці високоефективних процесів зварювання, наплавлення та підвищення стійкості конструкцій, розробки спеціалізованого оснащення та інш.; керівника виробничих підрозділів, які займаються виробництвом зварних конструкцій.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• Використовувати знання основ теорії процесів зварювання і споріднених процесів суміжних галузей для розуміння міждпредметних зв’язків у фундаментальних науках;

• Застосовувати розділи математики, інформаційних технологій, комп’ютеризовані системи для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень у зварюванні та споріднених процесах і технологіях;

• Проектувати, розраховувати та обґрунтовувати конструкції, машини та механізми із застосуванням зварювання та споріднених процесів і технологій.

• Застосовувати високотехнологічні процеси заготівлі, складання і зварювання та сучасне обладнання і оснащення для пошуку оптимальних проектних рішень.

• Обирати оптимальні проектні рішення при створенні компоновок оснащення та комплексів для виготовлення конструкцій, машин, механізмів із застосуванням зварювання та споріднених процесів і технологій Застосовувати засоби автоматизованого керування технологічними процесами;

• Використовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації технічним умовам та нормативним документам;

• Оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля;

• Вміти проводити техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і спеціалізованих технічних засобів;

• Постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток;

• Застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.

• Володіти іноземною, зокрема, англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку і міжособистісного спілкування;

• Працювати самостійно або в групі, отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату;

• Планувати та управляти часом у професійній діяльності.