ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Магісстр з прикладної механіки


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Випускові кафедри:

Кафедра технології машинобудування

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра технології машинобудування

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

Завідувач кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра «Обладнання та технологій зварювального виробництва»

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Механіка пластичного формування»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра «Механіка пластичного формування»

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Прикладна механіка»
Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.


Особливості освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, цільова індивідуальна підготовка, індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва переддипломною практикою, виконанням магістерської роботи.

Особливостями програми є також те, що у майбутніх фахівців формуються компетентності, що дозволяють швидко пристосування для виконання виробничих завдань в умовах сучасного підприємства.


Компоненти програми:Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,5
Інтелектуальна власність 1
Охорона праці в галузі 1,5
Цивільний захист 1
Переддипломна практика 6
Підготовка магістерської роботи 21
Захист магістерської роботи 3

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Вибірковий блок 1 (Технології машинобудування)
Основи сучасних теорій моделювання процесів 3
Методика та організація наукових досліджень 2
Вибірковий блок 2 (Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин)
Чисельні методи аналізу обладнання і процесів ОМТ 4
Методика та організація наукових досліджень 4
Вибірковий блок 3 (Технології і устаткування зварювання)
Основи сучасних теорій моделювання процесів 3
Методика та організація наукових досліджень 4,5

Дисципліни професійної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Вибірковий блок 1 (Технології машинобудування)

Основи сучасних теорій моделювання процесів

Автоматизація виробничих процесів машинобудування

Автоматизація виробничих процесів машинобудування (курсова робота)

Технологічне оснащення автоматизованих дільниць та цехів

Технологічні основи ГВС

14

САПР та інформаційні системи в машинобудуванні

САПР технологічних процесів

Система 3-D моделювання Power Shape

Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ

15
Технологія функціональних та нано- поверхонь 3,5
Діагностика технологічних систем та виробів машинобудування 3
Мехатроніка 3
Цільова індивідуальна підготовка 3
Вибірковий блок 2 (Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин)
Ковальсько-штампувальне обладнання (курсовий проект) 1,5
Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.4) 3,5
Основи тертя, зношування і змащення 3,5
Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи (ч.1) 4
Спец курс за напрямком магістерської роботи 3
Технологія виготовлення, наладка та ремонт КШО 4,5
Цільова індивідуальна підготовка 6
Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.5) 9,5
Науково-дослідна практика 6
Вибірковий блок 3 (Технології і устаткування зварювання)
Проектування технологічних процесів зварювального виробництва 6,5
Складально-зварювальне оснащення 6,5
Спецкурс за напрямком магістерської роботи 3
Управління якістю продукції 2,5
Цільова індивідуальна підготовка 5,5
Організація, керування і проектування зварювального виробництва 3
Проектування систем керування 3
Спеціальні розділи міцності 3
Спеціальні методи зварювання 3
Науково-дослідна практика 6

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;

• розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;

• проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;

• проектувати мехатронні системи з використанням сучасних математичних моделей з використанням ЕОМ.