ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наука. НДРС

Стосовно наукової роботи, слід зазначити, що кафедра фізики знаходиться у стані постійного наукового пошуку. Дослідження, що проводяться на кафедрі мають як теоретичну так і експериментальну базу.

Значні досягнення, як у теоретичному обґрунтуванні нагальних проблем сучасної фізики так і в практичних досягненнях мають такі науковці як Тулупенко В.М. та Білих В.Г. Їм належать розрахунки зонного спектру кремній-германієвих ям у наближенні методу ефективної маси з використанням гамільтоніану Латінжера-Кона 6х6. Слід зазначити, що вперше отримано аналітичне рішення подібної задачі, що дозволяє детально проаналізувати структуру спектру у підзонах розмірного квантування. Зокрема, прослідити вплив спін-орбітального відщепленої підзони на закони дисперсії легких і важких дірок.

Також були виявлені оптимальні параметри структури для отримання найбільшого впливу потенціалу іонізованої домішки на оптичні властивості гетероструктури. В числі таких: положення та ширина ?-шару, ширина квантової ями, оптимальна глибина залягання домішки. В подальшому заплановано замість оціночного методу використати чисельний розрахунок домішки.

У результаті проведених досліджень вперше виміряні спектри домішкової фотопровідності одноосевостиснутого (до 5.5 кБар) Ge:Ga у спектральній області 200-500 см-1. Виявлено смугу фотопровідності, яка обумовлена переходами з основного стану акцептора у відщеплену по енергії валентну підзону, що з ростом тиску зміщується в короткохвильову область відповідно збільшенню енергії розщеплення підзон. Зроблено розрахунки ефективного перетину домішкового розсіювання дірок при наявності резонансних домішкових станів. Показано, що наявність певної поляризаційної залежності спонтанного випромінювання з недеформованого p-Ge є наслідком анізотропного розподілу дірок в імпульсному просторі, в електричному полі. Розрахунки інтенсивності випромінювання при одноосьовому стисканні показали, що основний внесок в інтенсивність, у цьому випадку, вносять переходи за участю домішкових станів.

Виконано якісний аналіз процесу одержання інверсної заселеності за механізмом внутрішньоцентровї інверсії для Si/Si1-xGex структур з квантовою ямою, дельта-легованими бором у центр квантової ями. На основі експериментальних спостережень спонтанного TГц випромінювання, обговорюються переваги дельта-легування в край квантової ями в порівнянні з випадком дельта-легування в центр для одержання більш ефективного накачування електричним полем. Були виконані розрахунки енергетичного спектру квантової ями і коефіцієнту поглинання інфрачервоного випромінювання для між підзонних оптичних переходів.

Ще один науковець – Пєтухов В.В. займається пошуком і описом методів вимірювання товщини плівок (рентгенівський і інтерференційний). В рамках даної теми були досліджені наявні методики ПЕМ, ВІМС, рентгенодифракційного аналізу, інфрачервоної спектроскопії та наноіндентування. Розроблені методики і схеми устаткування для визначення електричних і фізико-механічних властивостей плівок.

Такі науковці як, Масич В.В., Богданова Т.Л. займаються впровадженням наукових досягнень в навчально-виховний процес. Вони займаються, зокрема, науковим пошуком у напрямах організації діалового навчання в практиці вищих навчальних закладів України і моделювання процесів інформаційної культури студентів технічних спеціальностей.

В даний час на кафедрі проводяться дослідження електро-фізичних, механічних, теплових і оптичних властивостей напівпровідників, напівпровідникових і металічних плівок. У перспективі очікується отримання нових знань стосовно поведінки домішок, а також розрахунки енергетичних спектрів нових матеріалів і наноструктур на їх підставі; побудова імітаційних фізичних моделей з отриманого теоретичного досвіду. І, що не менш, важливо впровадження в навчально-виховний процес отриманих технічних та науково-методичних досягнень.

Теми науково-дослідних робіт студентів

Завдання: розробити і опробовувати комп'ютерну модель фізичного явища.

Перелік явищ:

 1. Інтерференція світла в тонких плівках. Смуги рівного нахилу. Дослідження інтерференційної картини залежно від товщини плівки, кута падіння світла.
 2. Інтерференція світла в тонких плівках. Смуги рівної товщини. Дослідження інтерференційної картини залежно від кута нахилу клину.
 3. Дифракція Фраунгофера. Дослідження положення максимумів і мінімумів при падінні паралельного пучка світла на одну щілину, дві щілини і дифракційні гратки.
 4. Дифракційна гратка. Визначення довжини хвилі світла за допомогою дифракційних граток.
 5. Визначення вирішуючої сили, кутової і лінійної дисперсії світла за допомогою дифракційних граток.
 6. Моделювання електромагнітної хвилі.
 7. Поляризація світла. Вивчення міри поляризації залежно від кута падіння світла при його попаданні на діелектрик. (закон Брюстера).
 8. Поляризація світла. Закон Малюса. Дослідження залежності інтенсивності світла від кута падіння.
 9. Ефект Комптона. Дослідження залежності довжини хвилі розсіяного випромінювання від кута падіння.
 10. Модель абсолютно чорного тіла. Перевірка закону Стефана-Больцмана
 11. Тиск світла. Моделювання досліду Лебедєва.
 12. Тиск світла з точки зору фотонної теорії. Залежність тиску від кількості падаючих фотонів.
 13. Хвильові властивості мікрочастинок. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Дослідження поведінки мікрочастинок залежно від розмірів перешкоди.
 14. Модель проходження електроном однієї щілини, двох щілин і дифракційних граток.
 15. Модель атома водню в квантово-механічній теорії.
 16. Модель атома водню по Бору.
 17. Моделювання p-n-переходу. Робота транзистора.