ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з системного аналізу


124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Гарант програми – Гітіс Веніамін Борисович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

В. о. завідувача кафедри – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

E-mail:kiber@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 124 «Системний аналіз»
Програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з системного аналізу
Професійна кваліфікація Професіонал в галузі обчислень (комп'ютеризації)

Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності з системного аналізу, розробляти та застосовувати методи та засоби системного аналізу для прогнозування поведінки, проєктування, управління складними системами, для проєктування систем підтримки прийняття рішень на основі методології системного аналізу, здійснювати розробку, впровадження та дослідження систем різної природи у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва; дослідження, розробку і використання систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних технологій при прийнятті рішень у різних сферах, а також здійснення інформаційного аналізу і забезпечення процесів прийняття рішень.


Компоненти програми:

• Інтелектуальний аналіз даних

• Інтелектуальні системи прийняття рішень на промислових підприємствах

• Методи синтезу апаратних засобів

• Математичні методи оцінки ризиків

• Нейромережні технології

• Системи підтримки прийняття рішень

• Науково-дослідна робота студентів

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Методологія та організація наукових досліджень

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Інтелектуальна власність

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Основи теорії керування якістю технологічних систем

• Стратегічне управління підприємством

• Сучасні технології програмування

• Інформаційні системи у фінансовій та банківській діяльності

• Математичні методи прийняття рішень

• Розподілені комп'ютерні системи

• Сучасні методи проєктування програмних систем на основі ООП

• Теорія інформації

• Фінансовий менеджмент

• Цільова індивідуальна підготовка

• Переддипломна практика

• Виконання кваліфікаційної роботи магістра

• Захист кваліфікаційної роботи магістра


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Інтелектуальні системи прийняття рішень» здобувають комп’ютерну, математичну й економічну підготовку, опановують методи та засоби створення сайтів у мережі Інтернет, вивчають інформаційну безпеку та криптографію, методи штучного інтелекту та проектування й програмування систем підтримки прийняття рішень. Також проводять дослідження, розроблюють і використовують системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні технології при прийнятті рішень у різних сферах, а також здійснюють інформаційний аналіз і забезпечення процесів прийняття рішень.

Можуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та інших галузях; науковими співробітниками та викладачами закладів вищої освіти.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та вміти:

• Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації.

• Знати методи прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи, уміти розробляти функції прогнозування.

• Знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та використовувати при аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф.

• Вміти розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах. Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та генетичні методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного інтелекту, тощо.

• Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи.

• Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності і ризику.

• Здатність робити пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного аналізу, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line ресурси.