ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з системного аналізу


124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Гарант програми – Єнікєєв Олександр Фанілович,

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Завідувач кафедри – Єнікєєв Олександр Фанілович,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

E-mail:kiber@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 124 «Системний аналіз»
Програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з системного аналізу
Професійна кваліфікація Професіонал в галузі обчислень (комп'ютеризації)

Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Інтелектуальні системи прийняття рішень», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності з системного аналізу, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для прогнозування поведінки, проектування, управління складними системами, та для проектування систем підтримки прийняття рішень на основі методології системного аналізу, здійснювати розробку, впровадження й дослідження систем різної природи у різних галузях людської діяльності, націона¬льної економіки та виробництва; дослідження, розробку і використання систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних технологій при прийнятті рішень у різних сферах, а також здійснення інформаційного аналізу і забезпечення процесів прийняття рішень.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність та принципи організації наукових досліджень

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Основи теорії керування якістю технологічних систем Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками

• Експертні системи і системи підтримки прийняття рішень

• Інтелектуальний аналіз даних

• ІСПР на промислових підприємствах та ефективність ІСПР

• Методи прийняття рішень та нейромережні технології Методи синтезу дискретних інформаційних систем

• Прийняття рішень в умовах конфлікту

• Сучасні методи проектування програмних систем на основі ООП

• Сучасні технології програмування

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Психологія управління

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Стратегічне управління підприємством

• Інформаційні системи у фінансовій та банківській діяльності

• Розподілені комп'ютерні системи

• Теорія інформації

• Цифрові інформаційні системи управління

• Фінансовий менеджмент

• Цільова індивідуальна підготовка

• Стратегічне управління підприємством

• Переддипломна практика

• Виконання магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Інтелектуальні системи прийняття рішень» здобувають комп’ютерну, математичну й економічну підготовку, опановують методи та засоби створення сайтів у мережі Інтернет, вивчають інформаційну безпеку та криптографію, методи штучного інтелекту та проектування й програмування систем підтримки прийняття рішень. Також проводять дослідження, розроблюють і використовують системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні технології при прийнятті рішень у різних сферах, а також здійснюють інформаційний аналіз і забезпечення процесів прийняття рішень.

Можуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та інших галузях; науковими співробітниками та викладачами закладів вищої освіти.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та вміти:

• Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації.

• Знати методи прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи, уміти розробляти функції прогнозування.

• Знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та використовувати при аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф.

• Вміти розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах. Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та генетичні методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного інтелекту, тощо.

• Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи.

• Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності і ризику.

• Здатність робити пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного аналізу, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line ресурси.