ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з інформаційних систем та технологій


126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівніі

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_ispr_melnikov1.jpg

Гарант програми – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Завідувач кафедри – Єнікєєв Олександр Фанілович,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

E-mail:kiber@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
Програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість програми

денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.) /

заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Технік-програміст

Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи, технології та web-дизайн» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 ««Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні системи, технології та web-дизайн», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ри¬нку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно здійснювати розробку, впровадження й дослідження ІСТ у різних галузях людської діяльності, націона¬льної економіки та виробництва.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Алгебра і геометрія

• Випадкові процеси

• Вступ до навчального процесу

• Дискретна математика

• Диференціальні рівняння

• Математична логіка і теорія алгоритмів

• Математичний аналіз

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Фізика

• Алгоритми і структури даних

• Аналіз даних та знань

• Архітектура обчислювальних систем

• Екологія

• Методи оптимізації та дослідження операцій

• Методи штучного інтелекту

• Моделювання складних систем

• Організація баз даних і знань

• Основи системного аналізу

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Програмування та алгоритмічні мови

• Інформаційні системи та технології керування

• Теорія прийняття рішень

• Чисельні методи

• Вільний вибір соціально-гуманітарних дисциплін

• Вибірковий блок «Інформаційні системи та технології в економіці»

• Вибірковий блок «Інтернет-технології та web-дизайн»

• Економіка та бізнес

• Інформатика

• Електронна комерція

• Комп'ютерна графіка

• Комп'ютерні мережі

• Нейромережні технології

• Операційні системи

• Основи наукових досліджень

• Програмування мобільних пристроїв

• Проектування інформаційних систем

• Технології захисту інформації

• Технологія створення програмних продуктів

• Управління IT-проектами

• Практична підготовка (комп'ютерна практика, виробнича практика, переддипломна практика)

• Підготовка та захист дипломного проекту


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Інформаційні системи, технології та web-дизайн» здобувають комп’ютерну, математичну й економічну підготовку, опановують методи та засоби створення сайтів у мережі Інтернет, вивчають інформаційну безпеку та криптографію, методи штучного інтелекту та проектування й програмування систем підтримки прийняття рішень. Вивчають теоретичні і методологічні ос¬нови та інструментальні засоби створення і використання інфор¬маційних технологій та систем у різних галузях людської діяль¬ності, національної економіки та виробництва; критерії оціню¬вання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем, а також принци¬пів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов не¬визначеності при створенні інформаційних систем різноманіт¬ного призначення; закономірності розбудови інформаційних ко-мунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побу¬дови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збере¬ження інформації та систем управління.

Можуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та інших галузях.


Програмні результати навчання

• Здатність використовувати знання з основних фундаментальних, при¬родничих та загально-інженерних дисциплін, а також системного аналізу, моде¬лювання систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при розв’язанні ти¬пових задач, проектуванні та використанні ІСТ.

• Здатність використовувати базові знання інформатики й сучасних ІСТ, навички програмування та застосування програмних засобів, безпечної роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних, використовувати інтер¬нет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні про¬грами на мовах високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програму¬вання для реалізації задач проектування та використання ІСТ.

• Здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунто¬вувати вибір структури, алгоритмів та способів циркулювання інформації в ІСТ.

• Здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення ІСТ на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних харак¬теристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів ІСТ.

• Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій ІСТ з метою їх запровадження у професійної діяльності. Знати поняття інформаційної безпеки й методи криптографії. Знати і уміти застосовувати методи web-дизайну, методи і способи створення сайтів у мережі Інтернет, технології AJAX, мови HTML, Java-Script, Perl, PHP, системи керування контентом, створення мобільних додатків.

• Здатність брати участь у проектуванні ІСТ, мати базові знання зі змі-сту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність ви¬конання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.

• Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середо¬вищ для розв’язання задач проектування.

• Здатність демонструвати вміння розробляти техніко-економічне об-ґрунтування розроблення ІСТ та вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження.