ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з інформаційних систем та технологій


126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівніі

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_ispr_melnikov1.jpg

Гарант програми – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

В. о. завідувача кафедри – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

E-mail:kiber@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
Програма «Інформаційні системи, технології та web-дизайн»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість програми

денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.) /

заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Технік-програміст

Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи, технології та web-дизайн» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 ««Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні системи, технології та web-дизайн», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ри¬нку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно здійснювати розробку, впровадження й дослідження ІСТ у різних галузях людської діяльності, націона¬льної економіки та виробництва.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Алгебра і геометрія

• Випадкові процеси

• Вступ до навчального процесу

• Дискретна математика

• Диференціальні рівняння

• Математична логіка і теорія алгоритмів

• Математичний аналіз

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Фізика

• Алгоритми і структури даних

• Аналіз даних та знань

• Архітектура обчислювальних систем

• Екологія

• Методи оптимізації та дослідження операцій

• Методи штучного інтелекту

• Моделювання складних систем

• Організація баз даних і знань

• Основи системного аналізу

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Програмування та алгоритмічні мови

• Інформаційні системи та технології керування

• Теорія прийняття рішень

• Чисельні методи

• Вільний вибір соціально-гуманітарних дисциплін

• Вибірковий блок «Інформаційні системи та технології в економіці»

• Вибірковий блок «Інтернет-технології та web-дизайн»

• Економіка та бізнес

• Інформатика

• Електронна комерція

• Комп'ютерна графіка

• Комп'ютерні мережі

• Нейромережні технології

• Операційні системи

• Основи наукових досліджень

• Програмування мобільних пристроїв

• Проектування інформаційних систем

• Технології захисту інформації

• Технологія створення програмних продуктів

• Управління IT-проектами

• Практична підготовка (комп'ютерна практика, виробнича практика, переддипломна практика)

• Підготовка та захист дипломного проекту


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Інформаційні системи, технології та web-дизайн» здобувають комп’ютерну, математичну й економічну підготовку, опановують методи та засоби створення сайтів у мережі Інтернет, вивчають інформаційну безпеку та криптографію, методи штучного інтелекту та проектування й програмування систем підтримки прийняття рішень. Вивчають теоретичні і методологічні ос¬нови та інструментальні засоби створення і використання інфор¬маційних технологій та систем у різних галузях людської діяль¬ності, національної економіки та виробництва; критерії оціню¬вання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем, а також принци¬пів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов не¬визначеності при створенні інформаційних систем різноманіт¬ного призначення; закономірності розбудови інформаційних ко-мунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побу¬дови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збере¬ження інформації та систем управління.

Можуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та інших галузях.


Програмні результати навчання

• Здатність використовувати знання з основних фундаментальних, при¬родничих та загально-інженерних дисциплін, а також системного аналізу, моде¬лювання систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при розв’язанні ти¬пових задач, проектуванні та використанні ІСТ.

• Здатність використовувати базові знання інформатики й сучасних ІСТ, навички програмування та застосування програмних засобів, безпечної роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних, використовувати інтер¬нет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні про¬грами на мовах високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програму¬вання для реалізації задач проектування та використання ІСТ.

• Здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунто¬вувати вибір структури, алгоритмів та способів циркулювання інформації в ІСТ.

• Здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення ІСТ на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних харак¬теристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів ІСТ.

• Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій ІСТ з метою їх запровадження у професійної діяльності. Знати поняття інформаційної безпеки й методи криптографії. Знати і уміти застосовувати методи web-дизайну, методи і способи створення сайтів у мережі Інтернет, технології AJAX, мови HTML, Java-Script, Perl, PHP, системи керування контентом, створення мобільних додатків.

• Здатність брати участь у проектуванні ІСТ, мати базові знання зі змі-сту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність ви¬конання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.

• Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середо¬вищ для розв’язання задач проектування.

• Здатність демонструвати вміння розробляти техніко-економічне об-ґрунтування розроблення ІСТ та вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження.