ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з системного аналізу


124 «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівніі

«Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Гарант програми – Гітіс Веніамін Борисович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

В. о. завідувача кафедри – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

E-mail:kiber@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 124 «Системний аналіз»
Програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість програми

денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.) /

заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)

Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Бакалавр з системного аналізу
Професійна кваліфікація Технік-програміст

Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні системи прийняття рішень» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Інтелектуальні системи прийняття рішень», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності з системного аналізу, розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення складних проблем незалежно від сфери діяльності.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Алгебра і геометрія

• Випадкові процеси

• Вступ до навчального процесу

• Дискретна математика

• Диференціальні рівняння

• Математична логіка і теорія алгоритмів

• Математичний аналіз

• Рівняння математичної фізики

• Теорія ймовірностей та математична статистика

• Фізика

• Функціональний аналіз

• Алгоритми і структури даних

• Аналіз даних та знань

• Архітектура обчислювальних систем

• Екологія

• Методи оптимізації та дослідження операцій

• Методи штучного інтелекту

• Моделювання складних систем

• Організація баз даних і знань

• Основи системного аналізу

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Програмування та алгоритмічні мови

• Теорія керування

• Теорія прийняття рішень

• Чисельні методи

• Вільний вибір соціально-гуманітарних дисциплін

• Вибірковий блок «Економiчна кібернетика»

• Вибірковий блок «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

• Вибірковий блок «Інтернет-технології та web-дизайн»

• Економіка та бізнес

• Інформатика

• Електронна комерція

• Комп'ютерна графіка

• Комп'ютерні мережі

• Нейромережні технології

• Операційні системи

• Основи наукових досліджень

• Проектування інформаційних систем

• Технологія створення програмних продуктів

• Управління IT-проектами

• Практична підготовка (комп'ютерна практика, виробнича практика, переддипломна практика)

• Підготовка та захист дипломного проекту


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Інтелектуальні системи прийняття рішень» здобувають комп’ютерну, математичну й економічну підготовку, опановують методи та засоби створення сайтів у мережі Інтернет, вивчають інформаційну безпеку та криптографію, методи штучного інтелекту та проектування й програмування систем підтримки прийняття рішень.

Можуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та інших галузях.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та вміти:

• Знати та вміти застосовувати основні методи постановки та вирішення задач системного аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов та конфліктів.

• Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем. Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів, проектування оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій.

• Створювати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач системного аналізу та підтримки прийняття рішень, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів. Знати і розуміти архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп’ютерних мереж.

• Знати поняття інформаційної безпеки й методи криптографії. Знати і уміти застосовувати методи web-дизайну, методи і способи створення сайтів у мережі Інтернет, технології AJAX, мови HTML, Java-Script, Perl, PHP, системи керування контентом, створення мобільних додатків.

• Застосовувати на практиці системне і прикладне програмне забезпечення управління базами даних і знань та інформаційними системами. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах.

• Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, написання текстів за фаховою тематикою.