ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з інформаційних систем та технологій


126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_ispr_melnikov1.jpg

Гарант програми – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

В. о. завідувача кафедри – Мельников Олександр Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

E-mail:kiber@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
Програма «Інформаційні системи та технології»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з інформаційних систем та технологій
Професійна кваліфікація Професіонал в галузі обчислень (комп'ютеризації)т

Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи, технології та web-дизайн» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 ««Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні системи та технології», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності з інформаційних систем та технологій (ІСТ), здійснювати розробку, впровадження й дослідження систем різної природи у різних галузях людської діяльності, націона¬льної економіки та виробництва; дослідження, розробку і використання систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних технологій при прийнятті рішень у різних сферах, а також здійснення інформаційного аналізу і забезпечення процесів прийняття рішень.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність та принципи організації наукових досліджень

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Основи теорії керування якістю технологічних систем

• Експертні системи і системи підтримки прийняття рішень

• Інтелектуальний аналіз даних

• Розподілені комп'ютерні системи

• Методи синтезу дискретних інформаційних систем та нейромережні технології

• Сучасні методи проектування програмних систем на основі ООП

• Сучасні технології програмування

• Цифрові інформаційні системи управління

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Психологія управління

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Економічна ефективність інтелектуальних систем прийняття рішень

• Інформаційні системи у фінансовій та банківській діяльності

• Інтелектуальні системи прийняття рішень на промислових підприємствах

• Програмування мобільних пристроїв

• Теорія інформації

• Цільова індивідуальна підготовка

• Переддипломна практика

• Виконання магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Інформаційні системи та технології» здобувають комп’ютерну, математичну й економічну підготовку, опановують методи та засоби створення сайтів у мережі Інтернет, вивчають інформаційну безпеку та криптографію, методи штучного інтелекту та проектування й програмування систем підтримки прийняття рішень. Вивчають теоретичні і методологічні ос¬нови та інструментальні засоби створення і використання інфор¬маційних технологій та систем у різних галузях людської діяль¬ності, національної економіки та виробництва; критерії оціню¬вання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем, а також принци¬пів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов не¬визначеності при створенні інформаційних систем різноманіт¬ного призначення; закономірності розбудови інформаційних ко-мунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побу¬дови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збере¬ження інформації та систем управління. Також проводять дослідження, розроблюють і використовують системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні технології при прийнятті рішень у різних сферах, а також здійснюють інформаційний аналіз і забезпечення процесів прийняття рішень.

Можуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та інших галузях; науковими співробітниками та викладачами закладів вищої освіти.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та уміти:

• Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації. Знати методи прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи, уміти розробляти функції прогнозування.

• Знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та використовувати при аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф.

• Вміти розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах. Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та генетичні методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного інтелекту, тощо.

• Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи.

• Знати та уміти ідентифікувати (оцінювати) параметри математичних моделей об’єктів управління в реальному масштабі часу в умовах зміни його динаміки і дії випадкових збурень, використовуючи вимірювані сигнали вхідних і вихідних координат об’єкта.

• Знати та вміти впроваджувати системи високонавантажених обчислень та обробки даних в задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки прийняття рішень.

• Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності і ризику.

• Здатність робити пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного аналізу, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line ресурси.