ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки


141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Гарант програми – Шеремет Олексій Іванович,

доктор технічних наук, завідувач кафедри «Електромеханічні системи автоматизації»

Факультет «Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Електромеханічні системи автоматизації»

Завідувач кафедри – Шеремет Олексій Іванович,

доктор технічних наук

Web:Кафедра «Електромеханічні системи автоматизації»

E-mail:ket@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Комп'ютерні системи автоматизації електротехнічних комплексів», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності виробничих або енерго-підприємств та наукових установ і використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати інженерно-технічні та наукові задачі та проводити науковий пошук у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу та здатність виконувати теоретичні, розрахунково-експериментальні та науково-дослідні роботи, вирішувати актуальні задачі в у електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці із застосуванням методів математики, наукомістких комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного та автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетингу; організовувати роботу виробничих, проектних та науково-дослідних підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій у електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність та методика і організація наукових досліджень

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Дисципліни вільного вибору

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Оцінка ефективності проектних рішень

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Динаміка та діагностика ел.мех.систем

• Методи оптимізації в електромеханічних системах

• Моделювання електроприводів

• Проектування ЕМ систем з пружніми зв'язками

• Системи та нові принципи керування електроприводами

• Синтез регуляторів локальних систем на основі синергетичної теорії керування

• Проблеми електромеханічної і електромагнітної сумісності в електроприводах з напівпровідниковими перетворювачами

• Фізичні основи сучасних напівпровідникових нанотехнологій

• Мікроприводи

• Дискретні комп'ютерні системи автоматизації електромеханічних комплексів

• Комп'ютерізовані системи керування

• Сучасні комп'ютерні системи автоматизації типових електромеханічних комплексів

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Підготовка магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть займати посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів, академій, відповідні посади (наукові дослідження та управління) підприємств, установ та організацій.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та уміти:

• Знати системи інтелектуальної власності, види патентної документації, основні положення про ліцензування і передачу технологій, міжнародного співробітництва в галузі інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, вміти використовувати на практиці ці знання.

• Знати основні принципи і методології обробки результатів експерименту і вміти використовувати їх на практиці: обробляти результати експериментів та інтерпретувати їх.

• Знати сучасний математичний і програмний апарат для моделювання електротехнічних і електромеханічних систем, існуючі технічні засоби і математичні методи, що використовуються при моделюванні електромеханічних систем, засоби і програмне забезпечення комп'ютерного моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх використання. Вміти самостійно складати математичні моделі електромеханічних систем та здійснювати дослідження їх динаміки, аналізувати та критично оцінювати результати; вести розрахунки параметрів моделей на сучасній обчислювальній техніці.

• Знати принципи побудови цифрових систем автоматичного керування електроприводами. Математичний опис процесів у цифрових системах керування електроприводами на підставі різницевих рівнянь і z-перетворення. Вміти проектувати електротехнічні та електромеханічні системи, розробляти алгоритмічне забезпечення автоматизованих електромеханічних комплексів.

• Знати сучасні комп’ютеризовані системи керування. Вміти використовувати існуючі цифрові системи, розробляти нові цифрові системи керування, розробляти алгоритмічні програми керування та мати навички практичного програмування цифрових мікроконтролерів, використання програматорів та середовищ розробки.