ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки


141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Гарант програми – Шеремет Олексій Іванович,

доктор технічних наук, завідувач кафедри «Електромеханічні системи автоматизації»

Факультет « Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій»

Кафедра «Електромеханічні системи автоматизації»

Завідувач кафедри – Шеремет Олексій Іванович,

доктор технічних наук

Web:Кафедра «Електромеханічні системи автоматизації»

E-mail:ket@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість програми денна – 3 роки 10 міс. (за прискореною формою – 1 роки 10 міс.) / заочна – 4 роки 10 міс. (за прискореною формою – 2 роки 10 міс.)
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізації «Комп'ютерні системи автоматизації електротехнічних комплексів», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності виробничих або енерго-підприємств та вирішення практичних завдань з електротехніки, електроенергетики та електромеханіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців з електротехніки, електроенергетики та електромеханіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


Компоненти програми:

• Математика

• Фізика

• Обчислювальна техніка та програмування

• Інженерна та комп’ютерна графіка

• Електротехнічні матеріали

• Технічна механіка

• Навчальна практика

• Іноземна мова

• Фізичне виховання

• Історія української культури

• Історія України

• Вступ до навчального процесу

• Програмні засоби в електромеханіці

• Теорія імовірності та випадкові процеси

• Фізика

• Теоретичні основи електротехніки

• Прикладна механіка

• Основи метрології та електричних вимірювань

• Технічна механіка

• Електроніка та мікросхемотехніка

• Героїчні особистості в Україні

• Філософія

• Етика та естетика

• Українська мова

• Електромагнітні процеси в лініях та стаціонарних пристроях

• Об'єктно-орієнтовані технології і пакети в комп'ютерних системах керування

• Основи САПР комп'ютеризованих систем автоматизації

• Екологія

• Безпека життєдіяльності

• Теорія електроприводу

• Електричні машини

• Автоматизація електромеханічних систем

• Мікропроцесорні пристрої

• Основи охорони праці

• Силова електроніка

• Теорія автоматичного керування

• Електричні апарати

• Аналіз та синтез оптимальних систем ЕП

• Монтаж і наладка електромеханічних систем

• Спеціальні електричні машини

• Сучасні програмні засоби ПЕОМ

• Моделювання електромеханічних систем

• Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів

• Електропостачання та енергозбереження промислових підприємств

• Надійність та діагностика

• Основи електромеханотроніки

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Теорія дискретних систем автоматичного керування

• Автоматизоване проектування на базі ООП

• Елементи сучасних комплектних приводів

• Мікроприводи

• Динаміка та діагностика

• Комп'ютеризовані системи керування електроприводами

• Комп'ютеризовані системи керування

• Спеціалізовані системи керування електроприводами

• Комп'ютеризовані системи керування

• Технологічна практика

• Конструкторська практика

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист дипломного проекту


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електричної інженерії, що передбачає застосування теорій і методів сучасної науки про електроенергетику, електротехніку та електромеханіку і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Можуть працювати в якості електрика; енергетика; енергодиспетчера; електромеханіка; техніка з експлуатації установок традиційних та нетрадиційних видів енергії; технік-електрика; технік-енергетика; технік-конструктора; технік-технолога; фахівця з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж, електромеханічних систем; фахівця з енергетичного менеджменту.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають:

• уміння забезпечувати ефективні режими технологічних процесів передачі, постачання та споживання електричної енергії.

• уміння працювати з проектно-конструкторською документацією, технічними кресленням, кінематичними електричними, пневматичними, гідравлічними схемами електроустаткування.

• уміння здійснювати пусконалагоджувальні роботи, оперативне обслуговування, профілактичні та діагностичні випробування, ремонтні роботи енергопостачальних систем підприємств, енергетичних та електромеханічних установок, енергоустаткування з традиційними та відновлювальними джерелами енергії відповідно до технологічних регламентів.

• уміння складати та оформляти оперативну-технічну документацію, передбачену правилами технічної експлуатації електрообладнання та правилами безпечної експлуатації електричних установок.

• уміння розробляти робочу проектну та технічну документацію з реконструкції, модернізації та створення нового електроустаткування.

• уміння виконувати розрахунки режимів електро- та енергоустановок, здійснювати підбір основного та допоміжного устаткування.

• уміння розробляти розрахункові схеми електропостачання, електрообладнання, технічних об’єктів та систем електроенергетики, електромеханіки та електротехніки для нормальних, анормальних і аварійних режимів роботи.

• уміння проектувати системи зовнішнього та внутрішнього електропостачання, системи ефективного енергозабезпечення електротехнічних та електромеханічних об’єктів.

• уміння розробляти інноваційні плани впровадження енергоощадних заходів при передачі та споживанні електричної енергії, проводити модернізацію енергетичних об’єктів з використанням новітніх технологій в електроенергетичній сфері.

• уміння використовувати навики проектування, модулювання та розрахунку системи електропостачання, електрообладнання, технічних об’єктів та систем електроенергетики та електротехніки за допомогою прикладних програм, засобів автоматизованого проектування.

• уміння використовувати навики проведення експертизи науково-технічної інформації, нормативних положень, технічної документації в галузі електротехніки та електротехнологій.

• уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математичних і природничо-наукових дисциплін при дослідженні електрообладнання, об’єктів та систем електроенергетики та електротехніки.

• уміння використовувати методики досліджень, контрольно-вимірювальну апаратуру, електронну та мікропроцесорну техніку при дослідженні, виробництві, експлуатації та обслуговуванні електрообладнання, об’єктів та систем електроенергетики та електротехніки.

• уміння проводити експериментальні дослідження об’єктів та систем за вказаними методиками з обробкою та аналізом отриманих результатів.

• уміння забезпечувати оперативне керування та контроль роботою персоналу підрозділу, брати участь у його мотивації та стимулюванні з метою подальшого навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації.

• уміння практично забезпечувати якісне виконання працівниками технологічних процесів із дотриманням правил техніки безпеки, протипожежного захисту та вимог природоохоронного законодавства.