ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту

кафедра математики і моделювання

ДДМА

запрошує учнів 11-х класів до

«МАТЕМАТИЧНОЇ СТУДІЇ»

для майбутніх педагогів зі спеціальності

014 «Середня освіта (Математика)»
НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ
СТАНЬ СЛУХАЧЕМ КУРСІВ ПРЯМО ЗАРАЗ !

• 1 крок. Реєстрація

• 2 крок. Відвідай організаційне заняття та КВЕСТ 23 листопада о 14-00

• 3 крок. Отримай знання та позитивний настрій!


Довідки за телефоном: +38(050)1573687

Адреса: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 39а

Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА),

VI корпус, ауд. 6214, E-mail:vm@dgma.donetsk.ua


014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МАТЕМАТИКА»

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)
Програма «Математика»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

Бакалавр середньої освіти (математика). Учитель математики


Освітньо-професійна програма «Математика» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) передбачає здобуття спеціальної освіти та професійної підготовки в галузі шкільної освіти з прикладною орієнтацією на математичне моделювання в економіці та інженерії. Програма ґрунтується на загальновідомих (класичних) наукових результатах із урахуванням сучасного стану математики, активного її проникнення в найрізноманітніші галузі знань і практичної діяльності, орієнтує на актуальні напрямки діяльності, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.


Особливості освітньо-професійної програми:

Особливостями програми є можливість навчатися в іншому закладі вищої освіти на території України або поза її межами без відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС. Передбачається періодичне оновлення складу дисциплін за вибором з метою врахування тенденцій розвитку в галузі освіти. Програма містить необхідний блок навчальних дисциплін педагогічно-психологічного спрямування у варіативній складовій, а також передбачає набуття компетентностей в таких предметних областях як теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання, зміст та принципи викладання математики.


Основні компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Історія України та української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Алгебра

• Основи економічної теорії

• Елементарна математика

• Ознайомча практика "Вступ до фаху"

• Філософія

• Математичний аналіз

• Загальна психологія

• ІКТ (комп'ютерна математика)

• Геометрія

• Інформаційно-аналітична практика

• Курсова робота "Математичний аналіз"

• Загальна педагогіка

• Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси

• Диференційні рівняння

• Дискретна математика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Педагогічна практика

• Фізика

• Методика викладання математики

• Курсова робота "Методика викладання математики"

• Економіко-математичні методи та моделі

• Психолого-педагогічна практика

• Фінансова грамотність

• Курсова робота "Економіко-математичні методи та моделі"

• Державна атестація (державний іспит за фахом)

• Трудове право

• Конституційне право

• Комплексний аналіз

• Спеціальні розділи алгебри

• Професійна етика

• Політологія

• Вікова та педагогічна психологія

• Обчислювальна геометрія

• Історія математики

• Історія математичної освіти

• Спецкурс з педагогіки

• Методи обчислень

• Математична логіка

• Теорія алгоритмів

• Практикум з розв'язання нестандартних математичних задач з алгебри

• Практикум з розв'язання нестандартних математичних задач з геометрії

• Тренінг з управління конфліктами в освітньому середовищі

• Спеціальні розділи геометрії

• Мікроекономіка

• Комп'ютерна графіка

• Поведінкова економіка

• Основи програмування

• Академічне письмо

• Іноземна мова за професійним спрямуванням

• Електронні освітні ресурси

• Тренінг з педагогічних комунікацій

• Рівняння математичної фізики

• Фінансова математика


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми зможуть працювати в закладах освіти різних видів економічної діяльності та форм власності на посадах:

• вчитель загальноосвітнього навчального закладу (вчитель математики);

• вчитель середнього навчально-виховного закладу;

• викладач професійно-технічного навчального закладу;

• викладач професійного навчально-виховного закладу;

• керівник аматорського дитячого колективу (математичного гуртка, студії та ін.).


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• Вміти аналізувати елементарну математику з точки зору вищої математики.

• Вміти реалізовувати навчальні програми з математики на логіко-математичного і дидактико-методичного аналізу навчального матеріалу та конструювання відповідних систем уроків.

• Вміти організовувати навчально-пізнавальну математичну діяльність учнів.

• Вміти формувати в учнів ключові, міжпредметні та предметні компетенції засобами предметного змісту.

• Вміти застосовувати сучасні методики, технології навчання, методи діагностики досягнень учнів.

• Вміти здійснювати психолого-педагогічний супровід процесу навчання математики, організовувати співробітництво учнів, підтримувати активність і ініціативність, самостійність і творчі здібності.

• Вміти забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.

• Вміти аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання учнів математики в основній (базовій) середній школі .

• Вміти застосовувати основні поняття, ідеї, методи фундаментальних математичних дисциплін до розв’язання стандартних та евристичних (нестандартних) задач.

• Вміти застосовувати математичні методи до створення і аналізу математичних моделей реальних об’єктів, процесів і явищ.

• Вміти застосовувати сучасні програми і пакети комп’ютерної математики.

• Вміти застосовувати математико-статистичні методи обробки результатів спостережень.

• Вміти працювати з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережами та Інтернетом, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.

• Вміти створення документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів.

• Вміти організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці.014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МАТЕМАТИКА»

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)
Програма «Математика»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

Магістр педагогічної освіти. Учитель математики


Освітньо-професійна програма «Математика» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) передбачає здобуття спеціальної освіти та професійної підготовки в галузі шкільної освіти з прикладною орієнтацією на математичне моделювання в економіці та інженерії. Програма ґрунтується на загальновідомих (класичних) наукових результатах із урахуванням сучасного стану математики, активного її проникнення в найрізноманітніші галузі знань і практичної діяльності, орієнтує на актуальні напрямки діяльності, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.


Особливості освітньо-професійної програми:

Особливостями програми є можливість навчатися в іншому закладі вищої освіти на території України або поза її межами без відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС. Передбачається періодичне оновлення складу дисциплін за вибором з метою врахування тенденцій розвитку в галузі освіти. Програма містить необхідний блок навчальних дисциплін педагогічно-психологічного спрямування у варіативній складовій, а також передбачає набуття компетентностей в таких предметних областях як теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання, зміст та принципи викладання математики.

Програма передбачає підготовку випускників до впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій в професійній діяльності вчителя математики. Розширення кваліфікаційних можливостей за рахунок опанування компетентностей дисциплін економічного циклу.


Основні компоненти програми:

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Ділове та академічне письмо іноземною мовою

• Психолого-педагогічні засади управління освітнім процесом

• Хмарні технології та STEM-освіта

• Методика навчання математики та основ економіки в профільних та спеціалізованих навчальних закладах

• Теорія функцій комплексної змінної

• Основи фундаментальних досліджень

• Виробнича педагогічна практика (у середній школі)

• Міждисциплінарна курсова робота (математика+економіка)

• Прикладні математичні пакети для обробки даних та математичного моделювання

• Виробнича педагогічна практика (у закладах вищої освіти)

• Підготовка до атестації

• Державна атестація (захист магістерської роботи)

• Основи лекторської майстерності

• Професійна етика

• Додаткові розділи елементарної математики

• Основи варіаційного числення

• Методика розробки бізнес-проектів

• Сучасні освітні парадигми та технології

• Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь

• Чисельні методи та моделювання

• Сучасні проблеми математичної та економічної освіти

• Сучасний урок економіки

• Функціональний аналіз

• Випадкові процеси


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми зможуть працювати в закладах освіти різних видів економічної діяльності та форм власності на посадах:

• вчитель загальноосвітнього навчального закладу (вчитель математики);

• вчитель середнього навчально-виховного закладу;

• викладач професійно-технічного навчального закладу;

• викладач професійного навчально-виховного закладу;

• керівник аматорського дитячого колективу (математичного гуртка, студії та ін.).


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• Вміти аналізувати елементарну математику з точки зору вищої математики.

• Вміти реалізовувати навчальні програми з математики на логіко-математичного і дидактико-методичного аналізу навчального матеріалу та конструювання відповідних систем уроків.

• Вміти організовувати навчально-пізнавальну математичну діяльність учнів.

• Вміти формувати в учнів ключові, міжпредметні та предметні компетенції засобами предметного змісту.

• Вміти застосовувати сучасні методики, технології навчання, методи діагностики досягнень учнів.

• Вміти здійснювати психолого-педагогічний супровід процесу навчання математики, організовувати співробітництво учнів, підтримувати активність і ініціативність, самостійність і творчі здібності.

• Вміти забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.

• Вміти аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання учнів математики в основній (базовій) середній школі .

• Вміти застосовувати основні поняття, ідеї, методи фундаментальних математичних дисциплін до розв’язання стандартних та евристичних (нестандартних) задач.

• Вміти застосовувати математичні методи до створення і аналізу математичних моделей реальних об’єктів, процесів і явищ.

• Вміти застосовувати сучасні програми і пакети комп’ютерної математики.

• Вміти застосовувати математико-статистичні методи обробки результатів спостережень.

• Вміти працювати з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережами та Інтернетом, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.

• Вміти створення документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів.

• Вміти організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці.