ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

kovallvag1.jpg

КОВАЛЬОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

 

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри мовної підготовки

 

Дата народження: 04.02.1978 р.

 

На кафедрі працює з 2014 року

(2000-2014 рр. – на кафедрі

українознавства і гуманітарної освіти)

Робочий телефон: (0626) 41-88-13

Поштова скринька:

Ganna-Koval@i.ua

Особиста сторінка:

Освіта:

1995 - 2000

Донецький державний університет

Спеціальність:

Українська мова та література

Кваліфікація:

філолог, викладач української мови і літератури

2018

курси з англійської мови (60 годин) при факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

СЕРТИФІКАТ з володіння англійською мовою для професійних цілей на рівні В2.

2018

ПОСВІДЧЕННЯ щодо вільного володіння державною мовою (Донецький національний медичний університет).


Дисципліна, яку викладає:

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Наукові здобутки:

Учений ступінь:

кандидат філологічних наук

Шифр спеціальності:   

10.02.01

Назва спеціальності:

Українська мова

Захист:

30.01.2014р., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Тема дисертації:

«Прагмалінгвістика гумористичного дискурсу української химерної прози»

Диплом

ДК № 020628


Навчально-методичні посібники:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичні завдання до вивчення курсу : посібник для студентів економічних і технічних спеціальностей / Л.К. Лисак, І.М. Медведєва, Г.М. Ковальова. − Краматорськ : ДДМА, 2014. − 115 с.
 2. Збірник тестів з української мови / Л. К. Лисак, Г. М. Ковальова, І. М. Медведєва. – Вид. 2-ге, стер. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 84 с. ISBN978-966-379-293-4.
 3. Гра в шахи. Практикум: навчальний посібник / О.С. Кас’янюк, А.С. Кас’янюк, В.В. Тимошенко, О.М. Олійник, Г.М. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 76 с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи фундаментальних досліджень» для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Математика)» / укл. : О.Г. Ровенська, Г.М. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2021. – 48 с.
 5. Автор дистанційних курсів української мови для студентів всіх форм навчання (онлайн платформа MOODLE).

 
Наукові праці, опубліковані у фахових та наукометричних виданнях:

 1. Ковальова Г.М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є Гуцала та О. Ільченка. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. Вип.. 10. Кривий Ріг. 2014. С. 182-189.
 2. Ковальова Г.М. Світоглядні домінанти українців у компаративних моделях: семантика й прагматика порівняння (на матеріалі текстів гумористичного дискурсу). Український світ у наукових парадигмах: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків: ХІФТ. 2014. Вип. 1. С.74-80.
 3. Зубенко К. В., Ковальова Г. М. Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2015. Випуск 7. С. 20-26.
 4. Ковальова Г.М. Прагмеми-субстантиви в оцінно-емотивній комунікації персонажів химерних творів Є Гуцала та О. Ільченка (вияв позитивної (ввічливої) та негативної (неввічливої) реакцій). Український світ у наукових парадигмах. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків: ХІФ. 2016. С. 30-37.
 5. Сушко О., Ковальова Г. Шляхи проникнення образних фразеологічних одиниць у парадигму офіційно-ділового стилю (на матеріалі службових документів першої половини XX століття). Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В.А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. Вип. 3. С. 111-116.
 6. Ковальова Г. М., Зубенко К. В. Компаративи як прагматичний аспект формування картини світу в гумористичному дискурсі Є. Гуцала та О. Ільченка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2016 C. 68-71.
 7. Ковальова Г.М., Сушко О.І. Особливості фразеологізації категорій добра і зла в українській та польській мовах. International research and practice conference «Modern philology: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». С. 28-31.
 8. Ковальова Г.М. Діяльність студії «Джерело» як складова позанавчально-виховного процесу в контексті мовної підготовки студентів технічного ВНЗ. Virtus. November, issue 18, 2017. С. 89-91.
 9. Сушко О. І., Полякова Т.В., Ковальова Г.М. «Основні віхи втілення ідеї державотворення в семантиці фразеологізованих одиниць текстів службових документів I пол. ХХ ст. та початку ХХI ст. (семантико-зіставний аналіз)». Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 35. Том 5. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 20-21. С. 154-160. ISSN 2308-4855 (Print), >ISSN 2308-4863 (Online).
 10. Демиденко Г.Г., Ковальова Г.М. Фразеологізми з компонентом СИН в українській лінгвокультурній традиції. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя. Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1. С.70-74. ISSN 2414-9594DOI№ 1/2021.
 11. Сушко О.І., Полякова Т. В., Ковальова Г.М. Фразеологічна семантика як чинник увиразнення ментальних особливостей народу (на матеріалі української та польської мов). Actual space of philology. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. 2021. P. 117-125. ISBN 978-83-66567-27-6 https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/9.pdf
 12. Ковальова Г.М., Сушко О.І. Фразеологізовані одиниці офіційно-ділового стилю української мови у світлі створення тексту службового документа в першій половині ХХ століття / Збірник наукових праць «Академічні студії». Серія: Гуманітарні науки. «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Луцьк: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 4. 2021. С. 40-45 ISSN 2786-5096 (Print), ISSN 5786-510X (Online).
 13. Ковальова Г.М., Демиденко Г.Г. Концепт БОРЩ в національній лінгвокультурі українців (на матеріалі фразеології). Закарпатські філологічні студії. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 24. Том 1. С. 22-26. ISSN 2663-4899

Напрямки наукових досліджень:

 • Лінгвокультура
 • Прагмалінгвістика художнього дискурсу
 • Лінгвостилістика
 • Когнітивна лінгвістика
 • Фразеологія
 • Теорія та методика викладання української мови за професійним спрямуванням у технічному ЗВО

Нагороди та досягнення в професійній сфері:

У 2008 р. за сумлінну роботу Клубу шанувальників української мови «Джерело» нагороджена грамотою економіко-гуманітарного факультету ДДМА.

У 2009 р. нагороджена грамотою за вагомий внесок та сумлінну працю в розвиток гуманітарної освіти Донбаської державної машинобудівної академії, а також дипломом I ступеня за високий рівень методичного забезпечення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» кафедри українознавства та гуманітарної освіти.

У 2011 р. нагороджена грамотою за підготовку переможця Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

У 2018 році нагороджена грамотою за багатоплідну працю на факультеті економіки і менеджменту, плідну науково-педагогічну діяльність та значний внесок у справу підготовки фахівців вищої кваліфікації, а також грамотою за підготовку переможців II етапу I Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.