ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з металургії ТОЛВ


136 «МЕТАЛУРГІЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ»

Гарант програми – Алієв Іграмотдін Серажутдінович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Обробка металів тиском»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Технологія і обладнання ливарного виробництва»

Завідувач кафедри – Агравал Павло Гянович,

кандидат хімічних наук, доцент

Web:Кафедра «Технологія і обладнання ливарного виробництва»

E-mail:tolp@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 136 «Металургія»
Програма «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми

денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 1 рік 10 міс.)/

заочна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з металургії

Освітньо-професійна програма «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія» спеціалізації «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних та металургійних підприємств та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: формування здатності керування ливарними та металургійними процесами з метою отримання якісних виливків чорних та кольорових металів і сплавів; навичок з розрахунку техніко-економічних показників виробництва; здатності до планування та здійснювання наукових досліджень з метою вдосконалення технологічних процесів; використовуванні спеціалізованих програм (CAD, CAE системи) при проектуванні та моделюванні технологічних процесів.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Екологія

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Інформатика

• Вища математика

• Корозія та захист металів

• Менеджмент та організація виробництва

• Інженерна та комп'ютерна графіка

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Фізика

• Хімія

• Металознавство кристалографія, мінералогія і термічна обробка

• Прикладна механіка

• Фізична хімія та аналітичний контроль

• Виробництво виливків із кольорових металів

• Виробництво виливків із сталей

• Виробництво виливків із чавунів

• Контроль якості виливків

• Основи науково-дослідницької роботи

• Обладнання ливарних цехів

• Основи теорії плавки ливарних сплавів

• Основи САПР

• Спеціальні види литва

• Теоретичні основи ливарного виробництва

• Теоретичні основи формоутворення

• Теорія і технологія металургійного виробництва

• Теплотехніка та печі ливарних цехів

• Технологія ливарної форми

• Ливарна гідравліка

• Проектування та виробництво оснастки

• Історія художнього та ювелірного лиття

• Сплави для художнього та ювелірного лиття

• Технологія художнього та ювелірного литва

• Ознайомча практика

• Виробнича практика (технологічна)

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист дипломного проекту (роботи)


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів» займаються проектуванням технологій ливарного та металургійного виробництва; розробкою спеціалізованого обладнання; автоматизацією ливарного виробництва та мають право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти: вміти застосовувати методи вибору матеріалів для виготовлення продукції ливарного виробництва; вміти використовувати CAD/CAM системи для проектування технології або обладнання для виготовлення виливків; обирати оптимальні проектні рішення при створенні технології ливарного виробництва; використовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації технічним умовам та нормативним документам.