ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Загальна інформація

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року» у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України утворена спеціалізована вчена рада Д 12.105.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

строком на три роки та затверджено її склад.

Голова ради – Рекова Наталія Юріївна, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04

Заступник голови – Тельнова Ганна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08

Вчений секретар – Мойсеєнко Костянтин Євгенійович, кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08.

Контакти:

Мойсеєнко Костянтин Євгенійович, +38 050 9223000, d12.105.03ddma@gmail.com

Корисні посилання і документи

1. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40.

2. Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. №1059.

3. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567.

4. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. 20 с.

5. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. 26 с.

6. Перелік документів, які, подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.

1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація. Прикріпити зразок

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка ( форма П-2ДС) за формою, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26.12.1995 № 343, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники). Для здобувачів, які на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, працюють на посадах державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, особова картка подається за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156.

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

5. Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309.

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) – для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

• дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

• автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

• монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті; у випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань; копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

• автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

• примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

• компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла – aref.doc (2 примірники);

• компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла – dis.doc (2 примірники).

• копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (в разі відсутності – відомості про англомовне написання імені здобувача подаватимуться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55).

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

7. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів.

8. Зразок оформлення титульної сторінки дисертації та обкладинки автореферату