ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Основ проектування машин

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ І НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071

В Україні на сьогодні діють дві системи стандартизації – НП(С)БО, у тому числі у державному секторі (НП(С)БОДС), і IFRS (МСФЗ). В свою чергу, НП(С)БОДС ґрунтуються на IPSAS (Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для публічного сектору), які багато в чому користуються нормами IFRS. Загальна кількість суб’єктів звітування, які повинні подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами на підставі Таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ до Системи фінансової звітності (СФЗ), становить близько 5 000. Вищезазначені зміни збільшили потребу в користуванні послугами фінансових, податкових консультантів та інших фахівців з IFRS (що, скоріше, є додатковим бонусом для розвитку професії).

У відповідь на потреби ринку праці в 2019 році було започатковано освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування». Програму було розроблено робочою групою відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №958 від 10.07.2019р.) і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи (протокол № 1 від 17 лютого 2020 року).

Проект ОПП розглянуто і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки (протокол № 13 від 18 лютого 2020 року).

Проект ОПП з урахуванням результатів громадського обговорення узгоджено на засіданні робочої групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (протокол № 2 від 16 березня 2020 р.), розглянуто на засіданні кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки (протокол №15 від 17 березня 2020 р.) та затверджено на засідання навчально-методичної секції за спеціальністю «Облік і оподаткування» (протокол № 4 від 17 березня 2020 р.).

ОПП була затверджена на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28 травня 2020 р.)

Подальше удосконалення ОПП відбулося у 2020р. ОПП було переглянуто, удосконалено і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи (протокол № 3 від 22 лютого 2021 р.), розглянуто на засіданні кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки (протокол № 13 від 23 лютого 2021 року).Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб.

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ ОПП ТА НП «Облік і оподаткування»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА 2020-2022 РР.

Затверджені ОПП

Затверджені НП

Денне відділення

Заочне відділення

ОПП 2020 р

ОПП 2021 р

НП 2020-2021 н. р. (Д)

НП 2021-2022 н. р. (Д)

НП 2020-2021 н.р

НП 2021-2022 н.р.

У групу розробників останньої редакції ОП увійшли провідні фахівці, роботодавці за фахом: представники промислових підприємств, аудиторських фірм та державних контролюючих органів: ТОВ «МХП-Агро-С», ПрАТ «НКМЗ», ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторські послуги», Управління Східного офісу держаудитслужби в Донецькій області, Головне управління ДФС у Донецькій області; здобувачі денної та заочної форм навчання, зацікавлені в отриманні компетентностей за результатами навчання на ОП. Програма узгоджена та отримала позитивні рецензії фахівців – практиків. Нова редакція ОП затверджена на засіданні Вченої ради ДДМА (протокол № 5/02-21 від 01 березня 2021р.), освітню діяльність за ОП розпочато з 13.09.2021 р.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОПП «Облік і оподаткування»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «Облік і оподаткування»

 

Рецензія-відгук ТОВ «МХП-Агро-С» Відгук 1

Рецензія-відгук ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторські послуги» Відгук 2

Рецензія-відгук Управління Східного офісу держаудитслужби в Донецькій області Відгук 3

Рецензія-відгук Головного управління ДФС у Донецькій області Відгук 4

Рецензія-відгук головного бухгалтера ПрАТ «НКМЗ» Відгук 5

 

 

МАГІСТР ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 

МАГІСТР ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 Гарант програми – Акімова Олена Володимирівна,

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Завідувач кафедри Акімова Олена Володимирівна ,

доктор економічних наук, доцент

Web: Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека»

E-mail :ych@dgma.donetsk.ua

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра,

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Тривалість програми

денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.

Форма навчання

денна / заочна

Кваліфікація

Магістр з обліку і оподаткування

ОПП "Облік і оподаткування "


 

 

ОП «Облік і оподаткування» Справа 2021 магістр спрямована на забезпечення студентами здобуття загальних та спеціальних компетенцій, які належать до області обліку та оподаткування, що надасть їм можливість вирішувати складні обліково-аналітичні та контрольні завдання в умовах національних та міжнародних стандартів обліку під час навчання та професійної діяльності, формування особистості фахівця, здатного до проведення досліджень та прийняття обґрунтованих управлінських рішень з використанням ефективних міжнародних методик та практик обліку та оподаткування.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма магістра передбачає здобуття компетенцій в галузі організації обліку та контролю (аудиту) та податкового менеджменту, забезпечення можливості працювати у міжнародному контексті в частині використання міжнародних стандартів звітності та фінансового контролю (аудиту), широке використання сучасного програмно-інформаційного забезпечення обліково-аналітичної діяльності.

Особливістю програми є акцент, направлений на отримання знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок в межах формування загальних та спеціальних компетентностей майбутніх магістрів, а саме:

орієнтація на міжнародні стандарти обліково-контрольної діяльності;

акцент на підготовку обліково-аналітичного обґрунтування управлінських рішень;

поглиблена увага до різних форм фінансового контролю (внутрішній, державний фінансовий аудит, фінансовий моніторинг та комплаєнс);

спрямованість на поглиблене ознайомлення з системами оподаткування;

реалізація в активному дослідницькому середовищі.

 

 

Програма забезпечує студентоцентрований підхід, що дозволяє розкрити особистий потенціал, забезпечити індивідуальний розвиток здобувача.

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

Навчальний план денної форми навчання 2020 добавить файл

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2020/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202020-21%20(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0).pdf

Навчальний план денної форми навчання 2021

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2020/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202020-21%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0).pdf

 

Навчальний план заочної форми навчання 2020

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2021/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202021-22%20(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0).pdf

 

Навчальний план заочної форми навчання 2021

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/oia/navch_pl/2021/071%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%202021-22%20(%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0).pdf

 

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЄКТС

силабус/

програма

Обов’язкові компоненти ОП

 

ОК 1.

Ділове та академічне письмо іноземною мовою

3,0

 

Програма

ОК 2.

Методологія та організація наукових досліджень

3,0

 

Програма Силабус

ОК 3.

Технології soft skills

3,0

 

Програма Силабус

ОК 4.

Організація обліку

5,0

 

Програма Силабус

ОК 5.

Організація та методика контролю та аудиту

4,0

 

Програма Силабус

ОК 6.

Податковий менеджмент

5,0

 

Програма Силабус

ОК 7.

Управлінський облік та аналітичне забезпечення системи менеджменту

4,0

 

Програма Силабус

ОК 8.

Фінансовий аналіз

5,0

 

Програма Силабус

ОК 9.

Міждисциплінарна курсова робота

2,0

 

Програма

ОК 10.

Виробнича практика

3,0

 

Програма

ОК 11.

Переддипломна практика

6,0

 

Програма

ОК 12.

Кваліфікаційна робота магістра

24,0

 

Програма

Разом обов’язкові компоненти освітньої програми

67,0

 

Вибіркові компоненти ОП

 

 

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

3,0

 

ВК 1

Етика професійного бухгалтера та аудитора

3,0

 

Програма Силабус

ВК 2

Фінансовий моніторинг

3,0

 

Програма Силабус

ВК 3

Дисципліни з інших ОП ДДМА (загальної підготовки)

3,0

 

 

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

20,0

 

ВК 4

Аудит за міжнародними стандартами

4,0

 

Програма Силабус

ВК 5

Бюджетний менеджмент

4,0

 

Програма Силабус

ВК 6

Дью ділідженс діяльності підприємства

4,0

 

Програма Силабус

ВК 7

Міжнародне податкове планування

4,0

 

Програма Силабус

ВК 8

Облік і аудит в установах державного сектору

4,0

 

Програма Силабус

ВК 9

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

4,0

 

Програма Силабус

ВК 10

Облік та звітність за міжнародними стандартами

4,0

 

Програма Силабус

ВК 11

Сучасні інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

4,0

 

Програма Силабус

ВК 12

Управлінський контроль

4,0

 

Програма Силабус

ВК 13

Дисципліни з інших ОП ДДМА (професійної підготовки)

4,0

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23,0

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0

 

 

 

Придатність випускників до працевлаштування

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (промислові підприємства, державні організації,

науково-дослідні організації,страхові, інвестиційні компанії, міжнародні компанії та корпорації, вищі навчальні заклади тощо), в яких випускники можуть працювати керівниками і фахівцями відповідних підрозділів.

Випускники освітньої програми «Облік і оподаткування» згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003:2010) придатні до працевлаштування за професіями:

-1231 Головний бухгалтер, Головний касир, Головний ревізор, Завідувач каси, Завідувач цехової бухгалтерії Начальник централізованої бухгалтерії.

-2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

-2411.2 Аудитор, Бухгалтер-експерт, Бухгалтер-ревізор, Консультант з податків і зборів.

2419.3 Державний аудитор, Спеціаліст-бухгалтер.

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, Економіст з податків і зборів.

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

3. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.

4. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.

5. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

6. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

7. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

8. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

9. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.

14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

20. Організовувати системи внутрішнього контролю, комплаєнс контролю та проводити фінансовий дью ділідженс

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ

Сайт журналу «Баланс». – Режим доступу: http://balance.ua

Сайт журналу «Дебет-Кредит». – Режим доступу: http://dtkt.com.ua

Сайт журналу «Бухгалтер 911». – Режим доступу: http://buhgalter911.com

Сайт Інтернет-журналу «Бухгалтер.соm.uа». – Режим доступу: http://buhgalter.com.uа

Сайт газети «Все про бухгалтерський облік». – Режим доступу: http://vobu.ua/

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.

Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua

Офіційний сайт Міністерства економіки України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

Сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Інформаційний ресурс - SMIDA (Stock market infrastructure development agency of Ukraine) https://smida.gov.ua/db

Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua

Державна податкова служба України. Офіційний портал. – Режим доступу: https://tax.gov.ua/

Вісник (офіційне видання Державної податкової служби України). – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/

Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. – Режим доступу: https://www.ufpaa.org/

Офіційний сайт ACCA. – Режим доступу: https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html

Сайт електронного видання Вісник МСФЗ. http://msfz.ligazakon.ua/ua/index.htm

Сайт журналу «Практика МСФЗ». – Режим доступу: https://ibuhgalter.net.

Офіційний сайт Ради з МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової звітності. – Режим доступу: http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/

 

 

Додаткова інформація

Мойсеєнко Костянтин Євгенійович

Дата народження: 21.07.1968 року

У ДДМА працюю з 2015 року

Доцент кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Дата народження: 17.07.1982 р.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: Konstantin.moiseenko1982@gmail.com

Освіта:

Закінчив Донецький державний університет управління у 2004 році за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація за дипломом – магістр з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Наукові здобутки:

Кандидат економічних наук – захист відбувся 30.11.2015 р

Тема дисертації «Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства»

Шифр спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

доцент за кафедрою обліку, фінансів та економічної безпеки

Напрям наукових досліджень:

Порівняльний аналіз систем публічного управління, трансформація архітектури фінансових систем за умов конфлікту, пост-конфліктного відновлення, особливості здійснення, регулювання, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліни, які викладаю:

 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Управління фінансово-економічною безпекою в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • Порівняльний аналіз систем публічного управління;
 • Управління фінансовими ризиками.

Останні публікації:

Antonenko V., Katranzhi L., Moysieinko K. System transformation of the state taxation policy in terms of taxation equity requirements and tax evasion prevention. Administratie si Management Public. 2019, 32, pp. 54-66.

Рекова Н. Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К. Є., Андрущенко О.Ю., Луценко В.І., Чистюхіна Ю.А., Мельник С.В. Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна: монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ: ДонНТУ, 2017. 306 с.

Рекова Н. Ю., Веріга Г. В., Чистюхіна Ю. А., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., Олешко О. О. Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.

Мойсеєнко К.Є. Аналіз фінансових показників постконфліктних територій України. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. «Економіка». 2018. Т. ХIX. Вип. 308. С. 193-200.

ойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л. Трансформація структури джерел формування доходної частини місцевих бюджетів в окремих країнах колишнього СРСР. Менеджер: Вісник Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 4(77). С. 134-145.

Рекова Н. Ю., Вишневький В. П., Чекіна В. Д., Вієцька О. В., Мойсеєнко К. Є. Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика: монографія / за ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ : ДонНТУ, 2016. 252 с.

Батченко Л.В., Мойсеєнко К. Є., Дятлова В.В. Європейський менеджмент ЗЕД: навчальний посібник та ін. Донецьк. «Цифрова типографія», 2013. 345 с.

Батченко Л.В., Дмитриченко Л.І., Мойсеєнко К.Є. Ткаченко О.Г., Кулик Є.І. Економіка ЄС та порівняльний аналіз соціально-економічних систем країн Європи: Підручник. Донецьк, ДонДУУ. 2008. 315 с.

Батченко Л.В., Кулик Є.І., Мойсеєнко К.Є. Регуляторна політика ЄС: Навчальний посібник. Донецьк, ДонДУУ, 2008. 187 с.

Батченко Л.В., Ткачекнко О.Г., Мойсеєнеко К.Є. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. В кн.: Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення: моногр. / За ред.. О.О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк, Юго-Восток, 2012. 406 с.

Науково – педагогічне стажування на тему: «Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (Nowy Sącz, Poland) – Scientific and Pedagogical Internship in «Innovative Education Technologies: European Experience and its Application in Economics and Management Training».

Участь у конференціях:

Moyseienko K., Zakharova V. Modern methodological issues of the description of financial, economic and social systems in the context of “realistic” crisis approach. Current Issues in Economics and Finance: Collection of Scientific Papers. Kyiv, Agrar Media, 2017. РР. 141-145.

Мойсеєнко К.Є. Наукові підходи до типології пост-конфліктних ситуацій в контексті формування фінансової стратегії відновлення. Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє: зб. матер. Виїзного наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Ірпінь, УДФСУ, 2017. С. 330-332.

Мойсеєнко К.Є. Фінансова система Європейського Союзу: особливості побудови та функціонування. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців і студентів. Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 56-59.

Rekova N., Moyseienko K. Tendencies of Local Budget Formation and Execution in Ukraine in the Context of Reform of the Budgetary System. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts: Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. Chernihiv, Kosice, 2017. P. 47-49

участь у міжнародних наукових проектах

2006-2009 – Jean Monnet Module з європейської економічної інтеграції (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії; член викладацького складу;

2010-2013 рр. – Jean Monnet Chair з проблем розвитку європейської економіки та бізнесу (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії; член викладацького складу;

2011-2014 – Jean Monnet Center of Excellence (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії, член викладацького складу.

участь в атестації наукових працівників

вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України

Познякова Оксана Олегівна

Докторант ДДМА, працюю з 2018 року.

Дата народження: 15.05.1985 року

Д-р екон. наук. Зав. кафедрою з 2001 року

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: poznyakova.sk@gmail.com

Освіта:

Закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського в 2006 році за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію спеціаліста з маркетингу.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Захист дисертації відбувся 21.12.2012 р.

Тема дисертації: «Інвестиційно-інноваційна стратегія молокопереробної галузі»

Шифр спеціальності: 08.00.03

Назва спеціальності: «Економіка та управління національним господарством»

Напрям наукових досліджень:

Cтратегія підвищення глобальної конкурентоспроможності.

Дисципліни, які викладаю:

 • Правознавство;
 • Адміністративне, трудове, господарське право;
 • Конституційне право.

Останні публікації:

 1. Коніщева Н. Й., Ткачова C. C., Познякова О. О. Тенденції розвитку туризму на півночі донецької області. Ефективна економіка. 2018. № 12.
 2. Познякова О.О. Конкурентні переваги сфери надання послуг гостинності та їх фінансова складова. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». К.: Національний авіаційний університет, 2018. С. 290 – 292.
 3. Рекова Н.Ю., Познякова О.О. Модернізація системи державної фінансової політики. Ефективна економіка. 2017. №11.

Гудима Аліна Анатоліївна

старший викладач

 

Інформація викладача

Дата народження: 16.09.1975 року.

На кафедрі працює з 2001  року.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21.

Робоча кімната: 2424.

Поштова скринька: gudima.alika1997@gmail.com

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2010, кваліфікація за дипломом –науковий співробітник (економіка), викладач вищого навчального закладу.

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1997, кваліфікація за дипломом – інженер-економіст.

Дисципліни, які викладає:

Теорія бухгалтерського обліку

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Комп’ютерний аудит

Внутрішньогосподарський контроль

Організація обліку

Сучасні інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

Напрям наукових досліджень:

 1. Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання. (Методологія та організація обліку та внутрішнього контролю інтелектуальної власності промислових підприємств) (з 01.09.2011 по 30.06.2013 рр.).
 2. Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ. (Методологія та організація обліку та внутрішнього контролю інтелектуальної власності підприємств в умовах впровадження МСФЗ) (з 01.09.2013 по 30.06.2016 рр.).
 3. Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. (Трансформація організації бухгалтерського обліку та аудиту інтелектуальної власності підприємств в контексті євроінтеграційних процесів в Україні) (з 01.09.2016 по 30.06.2019 рр.).
 4. Обліково-аналітичне та методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання. (Методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств машинобудівної галузі в контексті досягнення цілей управління фінансово-економічною безпекою) (з 01.09.2019 по 30.06.2022 рр.).

Останні публікації:

 1. Гудима А.А., Єрьомкін Є.А. Інтелектуальна власність як складова нематеріальних активів підприємств машинобудівної галузі- / Є.А.Єрьомкін, А.А. Гудима // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць № 3 (24), 2011 р.- С. 40-46
 2. Гудима А.А., Єрьомкін Є.А. Інтелектуальна власність як основа інноваційної політики на підприємствах машинобудівній галузі - /А. А. Гудима, Є.А.Єрьомкін //. Науковий вісник ДДМА 2011. – № 1 (7Е), ISSN 2219-7869 (online)- С.235-240
 3. Гудима А.А., Радомська Т.А. Автоматизація складання та контролю фінансової звітності в умовах впровадження МСФЗ на сучасних підприємствах /Т.А. Радомська, А. А. Гудима//. Крымский экономический вестник № 1(08) лютий 2014 ISSN 2306-0115 - С.160-162.
 4. Гудима А.А. Організація та особливості проведення інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності /А. А. Гудима //. Науковий вісник ДДМА. – № 1 (19 Е). 2016- С. 164-170.

Участь у конференціях:

 1. Гудима А.А. Особливості інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності– С.24-28 /Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. / Збірник тез доповідей учасників ХІV-ої Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2016. –218 с.
 2. Єрьомкін Є. А., Гудима А. А. Аналіз інтелектуального потенціалу трьох ведучих ВНЗ регіону з технічного напрямку. – С.57-59 /Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права/ Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с.
 3. Гудима А.А. Особливості підготовки фахівців з обліку і оподаткування із використанням сучасних інформаційних технологій– С.47-49 /Нові інформаційні технології управління бізнесом. / Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу. 2020–205 с.
 4. Гудима А.А., Панфілов І.О. Особливості організації виробництва і формування витрат в кримінально-виконавчих установах України. – С. 43-46 / П’ятдесят треті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів, 2020. -140 с.
 5. Гудима А.А. Підвищення конкурентоспроможності студентів спеціальності «Облік і оподаткування» шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес – С.108-111 /Нові інформаційні технології управління бізнесом. / Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції– Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – 532 с.