ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-наукова програма на третьому (освітньо-науковому) рівні

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛО-ГІЇ»

Гарант програми – Тулупенко Віктор Миколайович,

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри «Фізика»

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 9 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» спрямована на підготовку докторів філософії, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі автоматизації та приладобудування та дослідницько-інноваційної діяльності в споріднених галузях і технологіях, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.


Особливості освітньо-професійної програми


Освітньо-наукова програма доктора філософії передбачає наступні професійні акценти: автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології в сфері управління; дослідницька діяльність; педагогічна діяльність; аналіз та дослідження об’єктів, пристроїв та систем автоматизованого управління технологічними процесами.


Компоненти програми:


• Філософія і методологія науки

• Англійська мова наукового спрямування

• Методологія наукових досліджень та організація науково-педаго-гічної діяльності

• Педагогічна практика

• Якість та надійність технічних систем у машинобудуванні

• Інформаційні технології системного аналізу та комп'ютеризованого проектування складних об'єктів і систем

• Оптимальне управління технологічними процесами

• Оптимізація інформаційних мереж

• Проектування розподілених систем управління на базі ПЛК

• Сучасні інструменти моделювання та проектування


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» займаються: провадженням організаційної діяльності, виконанням оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також дослідженням, розробкою і використанням технічних засобів автоматизації та автоматичного управління процесами за допомогою комп’ютерних систем.

Можуть працювати в якості інженера-дослідника з комп'ютеризованих систем та автоматики; аналітика з комп'ютерних комунікацій; наукового спів-робітника (обчислювальні системи); докторант, асистент, доцент, професор кафедри університету та вищого навчального закладу тощо. Також займати посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів, академій. Відповідні посади (в сфері наукових досліджень та управління) підприємств, установ та організацій.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• відслідковувати найновіші досягнення в професійній сфері та знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf Knovledge, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.);

• організувати творчу діяльність, роботу над статтями та доповідями у галузі автоматизації та приладобудування, організовувати самоперевірку відповідності матеріалів досліджень встановленим вимогам;

• формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, формувати структуру і розробляти технологічну карту дослідження, створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає національному та світовому рівням;

• доводити результати своїх досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослі-дження;

• використовувати методологію і принципи системного підходу при дослідженні нових технологій;

• налагоджувати та робити виміри необхідних параметрів за допомогою сучасних приладів та обладнання; що використовується при проведенні експериментів;

• обробляти результати експериментів та інтерпретувати їх.