ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕДИЧНІ СИСТЕМИ, ПРИЛАДИ ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА»

Гарант програми – Тулупенко Віктор Миколайович,

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри «Фізика»

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Програма «Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість програми денна – 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Освітньо-професійна програма «Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка» спрямована на підготовку фахівців-бакалаврів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі комп’ютерно-інтегрованих технологій у медичній та біотехнічній сферах.


Особливості освітньо-професійної програми


• спеціальна освіта та підготовка з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій в сфері управління підприємствами, організаціями; розробка приладів, пристроїв та систем автоматизованого управління технологічними процесами та об’єктами медичного та біотехнічного при-значення;

• спеціалізація на таких аспектах предметної області, як: теоретичні основи оптимального управління технологічними процесами; інформаційні технології, технічні засоби і математичні методи, що використовуються при проектуванні та моделюванні систем і об’єктів медичного та біотехнічного призначення; електричні, гідравлічні та пневматичні прилади, приводи, системи та технічні засоби автоматизації в певній галузі; комп’ютерна підготовка, вища та дискретна математика, теорія випадкових процесів, чисельні методи і моделювання на ЕОМ, електротехніка та електроніка, моделювання систем, комп’ютерно-інтегроване управління.


Компоненти програми:


• Іноземна мова (за профес спрямуванням)

• Історія України

• Історія Української культури

• Українська мова (за профес спрямуванням)

• Філософія

• Екологія

• Інженерна графіка

• Комп'ютерні технології та програмування

• Вища математика

• Теорія ймовірностей і математична статистика

• Фізика

• Хімія

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Підпиємницька діяльність та економіка підприємства

• Теоретична механіка

• Фізичне виховання

• Автоматизація технологічних процесів та виробництв

• Електротехніка і електромеханіка

• Електроніка та мікропроцесорна техніка

• Ідентифікація та моделювання об’єктівавтоматизації

• Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

• Проектування систем автоматизації

• Теорія автоматичного керування

• Технічні засоби автоматизації

• Автоматизація промислового обладнання

• Автоматизований електропривод

• Виконавчі механізми та регулюючі органи

• Гідрогазодинаміка

• Контролери та їх програмне забезпечення

• Обладнання автоматизованого виробництва

• Основи теорії електроприводу

• Основи комп'ютерно-інтегрованого управління

• CAD/CAM - системи

• Термодинаміка та теплотехніка

• Технологія програмування складних систем

• Політологія

• Анатомія та фізіологія людини

• Біомеханіка

• Біотехнічні системи та технології

• Вузли та елементи медичної техніки

• Розробка медико-біологічних приладів та систем

• Комп'ютерні технології в медико-біологічних дослідженнях

• Моделювання процесів та систем біометричного призначення

• Медична термінологія та латинська мова

• Методи математичної обробки медико-біологічних даних

• Комуніаційні технології в біотехнічних системах

• Управління безпекою в біотехнічних системах

• Практична підготовка


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка» займаються: моделюванням, розробкою та технічним обслуговуванням сучасного обладнання та приладів медичного та біотехнічного призначення; проектуванням пристроїв, приладів, систем і комплексів медичного та біотехнічного призначення з урахуванням заданих вимог; розробкою автоматизованих систем обробки медичної та біотехнічної інформації.

Можуть працювати в якості техніка із конфігурування комп′ютерних систем; інженера з автоматизованих систем керування виробництвом; головним фахівцем з електронного устаткування; начальником відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ) тощо.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування;

• застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій;

• застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик;

• проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології;

• обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів;

• виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів;

• використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації - математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.