ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Магістр з комп’ютерної інженерії (наук)


123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

Гарант програми – Суботін Олег Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія
Спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація магістр з комп’ютерної інженерії

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» спрямована на під- готовку магістрів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі», здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі інформаційних технологій для вирішення комплексу питань від аксіоматичних умов можливості побудови комп’ютерних систем та мереж до оцінювання їх параметрів при проведенні дослідження та оптимізації складних комп’ютерних систем та мереж.

Освітньо-професійна програма магістрів передбачає наступні професійні акценти: ін- формаційні технології, технічні засоби і математичні методи, що використовуються при про- ектуванні, дослідженні та моделюванні інформаційних (комп’ютерних) систем та мереж.


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми


Випускники освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» займаються: роз- робкою прикладних програм; розробкою програмного забезпечення пристроїв програмного управління; обслуговуванням комп'ютерів і локальних обчислювальних мереж; адміністру- ванням комп'ютерних систем та мереж; проектуванням та дослідженням комп’ютерних сис- тем та мереж.

Можуть працювати в якості наукового співробітника (інформаційна аналітика); про- фесіонала в галузі інформації та інформаційного аналізу; професіонала в галузі інформації та інформаційні аналітики; аналітика з комп'ютерних комунікацій; аналітик комп'ютерних сис- тем тощо.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумк. контролю
Обов’язкові компоненти ОПП (ОК)
Цикл загальної підготовки
ОК-1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік
ОК-2 Методологія і організація наукових досліджень 3 Залік
ОК-3 Педагогіка вищої освіти
та методологічні засади інженерної освіти
3 Залік
ОК-4 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0 Іспит
Всього 12,0
Цикл професійної підготовки
ОК-5 Аналіз, синтез та оптимізація інформаційних мереж 5,5 Іспит
ОК-6 Комп’ютерні системи штучного інтелекту 3,5 Іспит
ОК-7 Розподілені комп'ютерні системи і мережі 3,5 Залік
ОК-8 Технологія обчислювального інтелекту 3,5 Іспит
ОК-9 Проектування та дослідження комп'ютерних систем та мереж (з курсовим проектом) 6,5 Диф.залік, іспит
Всього 22,5
Практична підготовка (ПК)
ОК-10 Науково-дослідна практика 11 Залік
Атестація (А)
ОК-11 Кваліфікаційна робота магістра 22
Всього за обов’язковою компонентою 67,5
Вибіркові компоненти ОПП (ВК)
Цикл загальної підготовки
ВК-1 Математичні методи дослідження операцій 3.0 Залік
ВК-2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3.0 Залік
ВК-3 Інтелектуальна власність 3.0 Залік
ВК-4 Основи теорії керування якістю технологічних систем 3.0 Залік
ВК-5 Оцінка ефективності проектних рішень 3.0 Залік
Дисципліни з інших ОП 3.0 Залік
Всього 6,0
Цикл професійної підготовки
ВК-6 Адміністрування комп’ютерних систем та мереж 5.5 Іспит
ВК-7 Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах 5.5 Іспит
ВК-8 Мережні інформаційні технології 5.5 Іспит
ВК-9 Моделювання складних систем 5.5 Іспит
ВК-10 Методи синтезу апаратних засобів 5.5 Іспит<
ВК-11 Програмна обробка наукових досліджень 5.5 Іспит<
ВК-12 Сучасні методи організації і аналізу даних 5.5 Іспит<
ВК-13 Технології електронних комунікацій 5.5 Іспит
Дисципліни з інших ОП 5.5 Іспит
Всього 16,5
Всього за вибірковою компонентою 22,5
Всього за програмою 90,0

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають оволодіти наступними результатами навчання:

- уміння працювати з нормативно-правовими актами та патентною документацією при оформленні і подачі матеріалів заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг) та ліцензії на використання винаходу;

- уміння виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- підготовленість до використання існуючих та розроблення нових математичних методів для вирішення задач, пов’язаних з проектуванням та використанням комп’ютерних систем та мереж;

- уміння приймати обґрунтовані рішення та оцінювати їх наслідки. Визначати шляхи підвищення якості технологічних систем на основі кількісних кваліметричних показників; організовувати експертні комісії, виконувати математичну обробку результатів експертизи;

- уміння використовувати та володіти засобами дотримання норм, вимог та правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійній сфері для проведення безпечної діяльності;

- уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського і технологічного проектування;

- уміння проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів функціонування комп’ютерних систем і технологій;

- уміння функціональної та схемотехнiчної побудови, оцінювання ефективності комп’ютерних систем та мереж, а також їх складових (структура, параметри та характеристики окремих пристроїв, схемотехнiчнi особливості їх побудови) в умовах апріорної визначеності та невизначеності;

- уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціальності;

- уміння досліджувати процеси, що відбуваються у комп’ютерних системах, мережах та їх компонентах на основі математичних моделей та обчислювальних методів;

- уміння застосовувати результати наукових досліджень в галузі комп’ютерної інженерії для створення складних апаратних та програмних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою вдосконалених технологічних правил, процедур і методик;

- уміння аналізувати, оцінювати та розробляти нові методи та алгоритми проектування апаратних та програмних компонент комп’ютерних систем та мереж;

- уміння використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів, уміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач;

- уміння аналізувати та проектувати високопродуктивні комп’ютерні системи з різною структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

- уміння вільно користуватися рідною та іноземною мовами як засобом ділового спілкування;

- уміння публічних, ділових та наукових комунікацій як рідною так і іноземною мовами;

- уміння опрацьовувати отримані результати, аналізувати та осмислювати їх, представляти результати роботи і обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному і професійному рівні;

- уміння дотримуватися кодексу професійної етики, керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, дотримуватися правил етикету;

- уміння адекватно обирати математичні моделі інформаційної безпеки та оцінювати захищеність комп’ютерних мережевих систем на основі різних метрик;

- уміння здійснювати постановку і проведення експериментів за заданою методикою та проводити їх аналіз, а також здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати огляди, звіти і наукові публікації;

- уміння планувати, організовувати роботу та керувати проектами у створенні наукомістких вирішень у галузі комп’ютерної інженерії з урахуванням життєвих циклів створення програмних та/або апаратних засобів, з урахуванням методологій проектування й використанням відповідних інструментів;

- уміння здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження;

- уміння застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових комп’ютерних систем та мереж.