ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Магістр з комп’ютерної інженерії АВП


123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

Гарант програми – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Автоматизація виробничих процесів»

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія
Програма «Комп’ютерні системи та мережі»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з комп’ютерної інженерії

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» спря-мована на підготовку магістрів, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі інформаційних технологій для вирішення комплексу питань від аксіоматичних умов можливості побудови комп’ютерних систем та мереж до оцінювання їх параметрів при проведенні дослідження та оптимізації складних комп’ютерних систем та мереж.


Особливості освітньо-професійної програми


• спеціальна освіта та професійна підготовка з інформаційних техно-логій;

• технічні засоби і математичні методи, що використовуються при проектуванні, дослідженні та моделюванні інформаційних (комп’ютерних) систем та мереж.


Компоненти програми:


• Інтелектуальна власність та методологія і організація наукових досліджень

• Математичні методи дослідження операцій

• Основи теорії керування якістю технологічних систем

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Фізичне виховання

• Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем

• Аналіз, синтез і оптимізація інформаційних мереж

• Комп'ютерні системи штучного інтелекту

• Мережні інформаційні технології

• Моделювання складних систем

• Програмна обробка наукових досліджень

• Проектування та дослідження комп'ютерних систем та мереж

• Розподілені комп'ютерні системи і мережі

• Іноземна мова (за професійним спрямуван.)

• Оцінка ефективності проектних рішень

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Інформаційна безбека в комп'ютерних мережах

• Наукова робота та принципи її організації

• Управління проектами

• Цільова індивідуальна підготовка

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» за-ймаються: розробкою прикладних програм; розробкою програмного забезпечення пристроїв програмного управління; обслуговуванням комп'ютерів і локальних обчислювальних мереж; адмініструванням комп'ютерних систем та мереж; проектуванням та дослідженням комп’ютерних систем та мереж.

Можуть працювати в якості наукового співробітника (інформаційна аналітика); професіонала в галузі інформації та інформаційного аналізу; професіонала в галузі інформації та інформаційні аналітики; аналітика з комп'ютерних комунікацій; аналітик комп'ютерних систем тощо.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідни-цькі навички за професійною тематикою;

• використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського і технологічного проектування;

• проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів функціонування комп’ютерних систем і технологій;

• оцінювати ефективність комп’ютерних систем та мереж, а також їх складових (структура, параметри та характеристики окремих пристроїв, схемотехнiчнi особливості їх побудови) в умовах апріорної визначеності та невизначеності;

• досліджувати процеси, що відбуваються у комп’ютерних системах, мережах та їх компонентах на основі математичних моделей та обчислювальних методів;

• застосовувати результати наукових досліджень в галузі комп’ютерної інженерії для створення складних апаратних та програмних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою вдосконалених технологічних правил, процедур і методик;

• аналізувати, оцінювати та розробляти нові методи та алгоритми проектування апаратних та програмних компонент комп’ютерних систем та мереж;

• використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів, застосовувати їх під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач;

• аналізувати та проектувати високопродуктивні комп’ютерні системи з різною структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

• застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових комп’ютерних систем та мереж.