ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Хімії і охорони праці

Магістр з хімії (наук)


102 ХІМІЯ

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

Гарант програми – Турчанін Михайло Анатолійович,

доктор хімічних наук, професор

Факультет інтегрованих технологій та обладнання

Кафедра хімії та охорони праці

Завідувач кафедри – Авдєєнко Анатолій Петрович,

кандидат хімічних наук, професор

Web:Кафедра хімії та охорони праці

E-mail:chimist@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність 102 Хімія
Програма «Органічна хімія»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 місяців
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з хімії

Освітньо-наукова програма «Органічна хімія» спрямована на забезпечення студентам оволодіння методами проведення сучасних досліджень в галузі хімії з урахуванням специфіки роботи науково-дослідних установ, хімічних підприємств, закладів вищої освіти; оволодіння сучасною методологією проведення наукових досліджень, хімічного синтезу та аналізу; здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій при проведенні наукових досліджень і в професійній діяльності; розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі органічної хімії, а також спеціалізацію на таких наукових аспектах предметної області спеціальності 102 «Хімія», як хімія хіноїдних, природних та гетероциклічних сполук; методологія наукового експерименту; науково-дослідницька практика.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі хімії: оволодіння теоретичними основами сучасної хімії; сучасними методи встановлення структури та будови хімічних речовин; методологією проведення наукових досліджень та хімічного синтезу і аналізу;

• опанування науковими і професійними навичками роботи;

• вміння виявляти та реалізовувати інноваційні підходи при вирішенні нестандартних хімічних та прикладних задач, при проведенні наукових досліджень.


Компоненти програми:

• Іноземна мова за професійним спрямуванням

• Ділове та академічне письмо іноземною мовою

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Фізичне виховання

• Актуальні питання органічної хімії

• Спектральні методи в органічній хімії

• Синтез та ідентифікація хіноїдних сполук

• Методологія наукового експерименту

• Виробнича практика

• Науково-дослідна

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист кваліфікаційної роботи

• Методика викладання у вищій школі

• Соціологія

• Сучасні методи якісного та кількісного аналізу

• Сучасні фізико-хімічні методи ідентифікації хімічних сполук

• Актуальні питання біоорганічної хімії

• Хімія біологічно активних речовин

• Квантова хімія

• Квантово-хімічні розрахунки в органічній хімії

• Токсикологічна хімія

• Хімія отруйних речовин

• Хімія хіноїдних сполук

• Застосування хінонімінів та їх похідних

• Хімія гетероциклічних сполук

• Хімія природних сполук


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Отримана кваліфікація дозволить випускникам працювати на підприємствах, в установах та організаціях хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової та агропромислової галузей, у криміналістичних лабораторіях, в установах галузі біотехнологій, хімічної екології та контролю оточуючого середовища, в закладах вищої освіти, у лабораторіях метрології та стандартизації, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби на посадах:

– молодший науковий співробітник (хімія); науковий співробітник (хімія); науковий співробітник-консультант (хімія);

– хімік; хімік-аналітик; інженер-хімік;

– асистент, викладач університету та закладу вищої освіти;

– керівники виробничих підрозділів у промисловості.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо методології проведення наукового експерименту, хімії хіноїдних, природних та гетероциклічних сполук, які знаходять широке застосування в різноманітних галузях – від протиракових препаратів до молекулярних комп’ютерів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• знати та розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми, а також фундаментальні основи суміжних наук;

• застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення якісних та кількісних задач незнайомої природи;

• вміти і мати навички перекладати фахову літературу та розуміти наукові тексти хоча б однією іноземною мовою;

• знати основні принципи методології та організації наукового дослідження;

• знати та вміти використовувати оптимальні підходи та методи синтезу і аналізу хімічних сполук і вміти та мати навики планування, організації та здійснення експериментальної та дослідницької роботи самостійно та автономно;

• знати, вміти та мати навики використання квантово-хімічних розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних, мати навики використання стандартного та спеціального програмного забезпечення, аналізу та відображення результатів;

• знати основні принципи і методології обробки результатів експерименту з використанням спеціального програмного забезпечення, вміти обробляти результати експериментів, інтерпретувати їх на практиці та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії; вміти здійснювати систематизацію та критичний аналіз даних;

• вміти використовувати набуті знання та компетенції з хімії для вирішення прикладних задач;

• вміти аналізувати наукові проблеми та пропонувати їх вирішення на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо, вміти вести професійну діяльність з урахуванням правил та норм охорони праці та з найменшими ризиками для навколишнього середовища;

• знати іноземну мову і мати навички вільно спілкуватися іноземною мовою, як усно, так і письмово; вміти представляти результати досліджень англійською мовою;

• вміти відслідковувати нові досягнення в професійній і науковій сферах та знаходити наукові джерела та фахову літературу, що мають відношення до сфери професійних і наукових інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію,працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних;

• мати навики спілкування з професійною спільнотою та громадськістю з метою обговорення професійних питань, результатів експерименту, узгодження дій і спільної роботи;

• вміти публічно, ясно і однозначно представляти результати власного дослідження на конференціях, наукових семінарах, обговорювати їх з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів професійної діяльності;

• вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних, вміти працювати самостійно або в групі, отримувати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність;

• знати методологію процесів навчання й виховання, а також передові методи формування навичок організації самостійної роботи;

• знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів; вміти проводити лабораторні процедури з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів; знати сучасні методи дослідження структури і будови хімічних речовин; вміти налагоджувати спеціальне обладнання, що використовується при проведенні хімічних експериментів;

• знати, вміти та мати навики використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку.