ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Підйомно-транспортних машин

Магістр з галузевого машинобудування (проф)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, ректор ДДМА, лауреат Державної пре-мії України в галузі науки і техніки

Факультет машинобудування

Кафедра «Підйомно-транспортних машин»

Завідувач кафедри – Дорохов Микола Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент, помічник ректора ДДМА

Web:Кафедра «Підйомно-транспортних машин»

E-mail:ptm@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з галузевого машинобудування

Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» орієнтована на абітурієнтів, які прагнуть стати фахівцями, здатними самостійно або у складі колективу розв’язувати науково-практичні та спеціалізовані практичні завдання у визначеній профілем спеціалізації галузі машинобудування, вирішення яких базується на використанні новітніх наукових знань та результатах власних наукових досліджень та характеризується складністю і невизначеністю умов та вимог Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-дослідницького світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо загальної та професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання зі спеціальних наукових дисциплін у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма гарантує фахову та педагогічну підготовку в галузі проектування, дослідження, виготовлення і експлуатації машин та обладнання машинобудівної промисловості.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Фізичне виховання

• Інтелектуальна власність

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Методологія та організація наукових досліджень

• Основи сучасних теорій підвищення працездатності ПТБіДМ*

• Спеціальні крани

• Моделювання та експериментальне дослідження робочих процесів

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи

• САПР ПТМ

• Комп’ютерне моделювання і оптимізація проектування ПТБіДМ

• Стандартизація та сертифікація ПТБіДМ

• Якість машин

• Збалансовані маніпулятори

• Динаміка ПТБіДМ

• Надійність та довговічність ПТБіДМ

• Потужні екскаватори

• Основи ергономіки та дизайну ПТБіДМ

• Промисловий транспорт

• Складські споруди

• Транспортно-логістичні системи

• Спеціальні види транспорту

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Виконання магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Фахівці мають можливість працевлаштування у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне технологічне обладнання, у відділах та лабораторіях наукових установ, науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій та фірм, інженерних, виробничих, експлуатаційних та випробувальних підрозділах машинобудівних та інших промислових підприємств.

Підйомно-транспортні машини – це спеціалізація, яка дозволить стати фахівцем у сфері розрахунку, проектування, діагностики, сертифікації, експлуатації, дослідження та обслуговування кранів, дорожніх машин, конвеєрів, ліфтів та іншого обладнання. Підйомно-транспортні та дорожні машини є невід’ємною частиною промисловості, сільського господарства, будівництва, транспортних систем, житлово-комунального господарства.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники здатні розв’язувати складні завдання і проблеми галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Вміють застосовувати інформаційні та комунікаційні технології; використовувати знання у практичних ситуаціях; працювати самостійно та у складі команди, мотивуючи на досягнення спільної мети; шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел; ухвалювати обґрунтовані рішення; працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою; абстрактно мислити, генерувати нові ідеї, аналізувати та синтезувати. Фахівці спеціальності «Галузеве машинобудування» здатні удосконалювати аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування; застосовувати передові для галузевого машинобудування наукові факти, концепції, теорії, принципи; застосовувати та вдосконалювати наявні кількісні математичні, наукові й технічні методи, а також комп'ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань; втілювати передові інженерні розробки для отримування практичних результатів; вирішувати перспективні завдання сучасного виробництва; визначати техніко-економічну ефективність машин, процесів, устаткування й організації галузевого машинобудування та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів і методів комп’ютерного моделювання; демонструвати творчий і новаторський потенціал у проектних розробках; використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності; застосовувати норми галузевих стандартів; використовувати знання в розв'язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання; демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання; застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних завдань; керувати проектами та оцінювати їхні результати; демонструвати розуміння вимог до інженерної діяльності щодо забезпечування сталого розвитку; створювати і вміти захищати інтелектуальну власність.