ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Підйомно-транспортних і металургійних машин

Магістр з галузевого машинобудування (наук)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, ректор ДДМА, лауреат Державної пре-мії України в галузі науки і техніки

Факультет машинобудування

Кафедра «Підйомно-транспортних машин»

Завідувач кафедри – Дорохов Микола Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент, помічник ректора ДДМА

Web:Кафедра «Підйомно-транспортних машин»

E-mail:ptm@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з галузевого машинобудування

«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», які мають професійні компетентності технічної підготовки машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-наукова програма спрямована на розвиток творчого потенціалу фахівців в галузі машинобудування, формування абстрактно-логічного, формального та конструктивного типу мислення, творчої особливості фахівця.


Компоненти програми:

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Інтелектуальна власність

• Фізичне виховання

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• САПР ПТМ

• Комп’ютерне моделювання і оптимізація проектування ПТБіДМ

• Спеціальні крани

• Моделювання робочих процесів та експериментальні методи досліджень ПТБіДМ

• Робототехнічні комплекси

• Наукова робота та принципи її організації

• Динаміка ПТБіДМ

• Дослідження вібраційного стану ПТБіДМ та гасники коливань

• Теоретичні основи створення прогресивних конструкцій машин

• Основи ергономіки та дизайну ПТБіДМ

• Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу

• Якість машин

• Прогресивні технології в проектуванні та виробництві ПТБіДМ

• Основи проектування енергозберігаючих механізмів ПТБіДМ

• Сучасні програмні засоби у наукових дослідженнях (ПТМ)

• Сучасні фізичні та математичні методи досліджень

• Комп’ютерні системи інженерного аналізу

• Теоретичні основи створення прогресивних конструкцій машин

• Сучасні програмні засоби у наукових дослідженнях

• Транспортно-логістичні системи

• Спеціальні види транспорту

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи

• Переддипломна практика

• Виконання магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть працювати в галузі науково-педагогічної діяльності «Машини, устаткування обладнання та процеси, які вони виконують» за наступними видами економічної діяльності: дослідження, розробка, удосконалення машин і обладнання, на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, начальника підрозділу, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники вміють: розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійно-проектної та дослідницько-інноваційної діяльності. Здатні ставити мету та поетапно виконувати завдання, що визначаються цілями системного аналізу в галузевому машинобудуванні. Вміють здійснювати наукове-технічне дослідження, розробляти програми проведення наукових досліджень і технічних розробок, підгодовувати завдання для проведення дослідницьких і наукових робіт; проводити збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з проблем машинознавства; виконання вибору і обґрунтування методик і засобів вирішення поставлених завдань; розробляти методики і організовувати проведення експериментів і випробувань, аналізувати їх результати; розробляти фізичні і математичні моделі процесів, явищ і об’єктів, що відносяться до професійної сфери; оформляти захисні документи об’єктів інтелектуальної власності, управління результатами науково-дослідницької діяльності; підготовлювати науково-технічні звіти, оглядів та публікацій результатів виконаних досліджень; забезпечувати високоякісне навчання на основі сучасних освітніх програм відповідно до державних освітніх стандартів; розробляти і запроваджувати в практику дієві механізми інтеграції вищої освіти з наукою і виробництвом.