ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (наук)


151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛО-ГІЇ»

Гарант програми – Тулупенко Віктор Миколайович,

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри «Фізика»

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Програма «Автоматизоване управління технологічними процесами»»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» спрямована на підготовку магістрів, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.


Особливості освітньо-професійної програми


• спеціальна освіта та професійна підготовка з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій в сфері управління підприємствами, організаціями; педагогічна діяльність; дослідження об’єктів, пристроїв та систем автоматизованого управління технологічними процесами;

• спеціалізація на таких наукових аспектах предметної області спеціаль-ності, як: теоретичні основи оптимального управління технологічними процесами; інформаційні технології, математичні методи, що використовуються при проектуванні та моделюванні систем автоматизації технологічних процесів, комп’ютерно-інтегроване управління.


Компоненти програми:


• Інтелектуальна власність та методологія і організація наукових досліджень

• Основи теорії керування якістю технологічних систем

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Теорія оптимального управління

• Фізичне виховання

• Автоматизоване проектування складних об`ектів та систем

• Гнучке автоматизоване виробництво

• Електропривод загальнопромислових механізмів

• Наукова робота та принципи її організації

• Проектування та дослідження адаптивних систем управління

• CAD/CAM системи

• Синтез і оптимізація інформаційних мереж

• Сучасні методи дослідження систем

• Цифрові системи керування і обробки інформації

• Сучасні інструменти моделювання та проектування

• Проектування розподілених систем управління на базі ПЛК

• Системний аналіз

• Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Цільова індивідуальна підготовка

• Оцінка ефективності проектних рішень

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Гідропневмоприводи і пристрої автоматики

• Монтаж, обслуговування і ремонт систем керування

• Проектування мікроприводів

• Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Автоматизоване управління технологічними процесами» займаються: дослідженням та проектуванням систем автоматичного управління із застосуванням сучасних засобів автоматизації; моделюванням технологічних процесів і об'єктів; дослідженням та розробкою електричних, пневматичних і гідравлічних приводів та систем автоматизації для об’єктів промислової та малої авто-матизації.

Можуть працювати в якості інженера-дослідника з комп'ютеризованих систем та автоматики; аналітика з комп'ютерних комунікацій; наукового спів-робітника (галузь інженерної справи); викладача вищого навчального закладу тощо. Також займати посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів, академій. Відповідні посади (в сфері наукових досліджень та управління) підприємств, установ та орга-нізацій.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• ставити вимоги до ефективності науково-технічних розробок, визначати та кваліфікувати цілі наукових розробок, проводити цільовий аналіз систем управління;

• творчо вирішувати завдання, пов’язані із створенням, випробовуванням та дослідною експлуатацією нових систем автоматизації, складати алгоритми та виконувати налагодження прикладного програмного забезпечення систем управління складними об’єктами, програмувати технічні засоби систем управління;

• здійснювати розробку заходів по вдосконаленню, модернізації діючих систем управління та вибір більш ефективних технічних і інструментальних засобів з проведенням необхідного обґрунтування та розрахунків;

• проектувати адаптивні системи управління технологічними процесами, розробляти алгоритмічне забезпечення систем управління виробничими процесами;

• розробляти сучасні комп’ютеризовані системи управління технологічними та організаційними процесами, розробляти алгоритми управління складними комп’ютерно-інтегрованими виробництвами;

• здійснювати вибір оптимальних варіантів структур систем керування виробничими та організаційними процесами, складати техніко-економічне обґрунтування, використовуючи результати досліджень об’єкта управління;

• відслідковувати нові досягнення в професійній сфері, знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів магістра, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних та наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf Knovledge, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.);

• існуючі технічні засоби і математичні методи, що використовуються при моделюванні систем автоматизації; засоби і програмне забезпечення ком-п'ютерного моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх викорис-тання;

• проводити дослідження та адаптацію систем управління певним технологічним процесом виробництва, робити вибір сучасних технічних засобів для налагодження, монтажу або проектування системи керування; проводити випробовування та дослідну експлуатацію систем автоматизації.