ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Бакалавр з комп’ютерної інженерії


123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

Гарант програми – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Автоматизація виробничих процесів»

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія
Програма «Комп’ютерні системи та мережі»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість програми денна – 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з комп’ютерної інженерії

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» спря-мована на підготовку фахівців-бакалаврів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов у сфері інформаційних технологій.


Особливості освітньо-професійної програми


• спеціальна освіта та професійна підготовка з теоретичних основ оптимального управління технологічними процесами за допомогою інформаційних технологій;

• інформаційні технології, технічні засоби і математичні методи, що використовуються при проектуванні та моделюванні інформаційних (комп’ютерних) систем;/p>

• спеціалізація на таких наукових аспектах предметної області спеціальності, як: комп’ютерна підготовка, вища та дискретна математика, теорія випадкових процесів, математичні методи дослідження операцій, чисельні методи і моделювання на ЕОМ, електротехніка та електроніка, технологія комп'ютерного проектування, моделювання систем, комп’ютерно-інтегроване управління, організація баз даних та знань, WEB технології і WEB – дизайн та інші./p>

Компоненти програми:


• Іноземна мова (за профес спрямуванням)

• Історія України

• Історія Української культури

• Українська мова (за профес спрямуванням)

• Філософія

• Екологія

• Інженерна графіка

• Комп'ютерні технології та програмування

• Вища математика

• Теорія ймовірностей і математична статистика

• Дискретна математика

• Фізика

• Підпиємницька діяльність та економіка підприємства

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Фізичне виховання

• Теорія інформації та кодування

• Теорія алгоритмів

• Електротехніка і електромеханіка

• Електроніка та мікропроцесорна техніка

• Технологічні вимірювання та прилади

• Архітектура комп'ютерів

• Комп'ютерна схемотехніка

• Об"єктно-орієнтоване программування

• Організація баз даних та знань

• Программування інтерфейсу користувача

• Технології компютерного проектування

• Контролери та їх програмне забезпечення

• Проектування вбудованих мікроконтролерів

• Проектування інформаційних систем

• Системний аналіз

• Основи комп'ютерно-інтегрованого управління

• Технологія електронних комунікацій

• САПР

• Технологія програмування складних систем

• Управління ІТ-проектами

• Розробка драйверів для систем реального часу

• Основи наукових досліджень

• Оптимізація інформаційних мереж

• Адміністрування комп'ютерних систем

• Операційні системи та мережі

• Вбудовувані операційні системи

• Розподілені системи реального часу

• Правознавство

• Комп'ютерна графіка

• Практична підготовка

• Дипломне проектування

• Державна атестація


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» за-ймаються: створенням апаратного та програмного забезпечення для вбудованих систем на базі мікроконтролерів, розробкою операційних систем, створенням робототехнічних систем, використанням цифрових систем для управління і контролю електротехнічними системами, а також створенням і використанням програмних систем і мереж, їх системним програмним забезпеченням та базами даних, мікропроцесорних багатоядерних систем, бездротових і мобільних систем, мережних комунікацій, інтеграцією комп'ютерних систем.

Можуть працювати в якості фахівця з інформаційних технологій; технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки; головного фахівця з програмного забезпечення; головного фахівця з електронного устаткування тощо.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні алгоритми для розв’язання професійних завдань в галузі інформаційних технологій;

• розробляти мікропроцесорні системи та складати для них програмне забезпечення: складати програми для мікроконтролерів та мікропроцесорів, синтезувати внутрішньо системні інтерфейси для зв’язку контролерів із за-пам’ятовуючими пристроями та пристроями вводу-виводу; аналізувати існуючі МПС з метою їх перепрограмування та застосування в нових задачах контролю, управління, обробки інформації;

• вибрати програмно-технічне забезпечення обчислювальних мереж: принцип управління мережею, метод доступу, мережеву операційну систему, топологію мережі, фізичне середовище передачі даних, апаратурне забезпечення мережі; вибрати технічну структуру, програмну реалізацію БД і СУБД та комп’ютери для серверів; використовувати інформаційні сайти ме-режі Internet;

• вибрати структуру, склад системи та необхідні програмні та технічні засоби при створенні САПР для проектування складних об’єктів та систем;

• розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелектуальних систем;

• здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних програмних систем;

• розробляти елементи системного програмного забезпечення та працювати в різних операційних системах;

• застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки у процесі розробки графічних застосувань, використання тривимірного моделювання; - застосовувати технології роботи зі сховищами даних, здійснювати їх аналітичну обробку та інтелектуальний аналіз для забезпечення надійної роботи інформаційних систем;

• розробити програми-додатки і програмні інтерфейси для зв’язку з програмами інженерного призначення з допомогою об’єктно-орієнтованого програмування;

• розробляти сучасні комп’ютеризовані системи управління технологіч-ними та організаційними процесами та алгоритми управління складними комп’ютерно-інтегрованими виробництвами.