ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Бакалавр з комп’ютерної інженерії


123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

Гарант програми – Суботін Олег Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

Факультет «Машинобудування»

Кафедра «Автоматизація виробничих процесів»

Завідувач кафедри – Клименко Галина Петрівна,

доктор технічних наук, професор

Web:Автоматизація виробничих процесів

E-mail:app@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія
Спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (180 кредитів ЄКТС за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста)
Тривалість денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.) / заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з комп’ютерної інженерії

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» спрямована на під- готовку фахівців-бакалаврів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі», здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів від- повідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов у сфері інформа- ційних технологій.

Освітньо-професійна програма бакалавра передбачає наступні професійні акценти: те- оретичні основи оптимального управління технологічними процесами за допомогою інфор- маційних технологій, інформаційні технології, технічні засоби і математичні методи, що ви- користовуються при проектуванні та моделюванні інформаційних (комп’ютерних) систем. Також програма передбачає спеціалізацію на таких наукових аспектах предметної області спеціальності, як: комп’ютерна підготовка, вища та дискретна математика, теорія випадкових процесів, математичні методи дослідження операцій, чисельні методи і моделювання на ЕОМ, електротехніка та електроніка, технологія комп'ютерного проектування, моделювання систем, комп’ютерно-інтегроване управління, організація баз даних та знань, WEB технології і WEB – дизайн та інші.


Особливості освітньо-професійної програми


• спеціальна освіта та професійна підготовка з теоретичних основ оптимального управління технологічними процесами за допомогою інформаційних технологій;

• інформаційні технології, технічні засоби і математичні методи, що використовуються при проектуванні та моделюванні інформаційних (комп’ютерних) систем;/p>

• спеціалізація на таких наукових аспектах предметної області спеціальності, як: комп’ютерна підготовка, вища та дискретна математика, теорія випадкових процесів, математичні методи дослідження операцій, чисельні методи і моделювання на ЕОМ, електротехніка та електроніка, технологія комп'ютерного проектування, моделювання систем, комп’ютерно-інтегроване управління, організація баз даних та знань, WEB технології і WEB – дизайн та інші./p>

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» займаються: ство- ренням апаратного та програмного забезпечення для вбудованих систем на базі мікроконт- ролерів, розробкою операційних систем, створенням робототехнічних систем, використан- ням цифрових систем для управління і контролю електротехнічними системами, а також створенням і використанням програмних систем і мереж, їх системним програмним забезпе- ченням та базами даних, мікропроцесорних багатоядерних систем, бездротових і мобільних систем, мережних комунікацій, інтеграцією комп'ютерних систем.

Можуть працювати в якості фахівця з інформаційних технологій; технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки; головного фахівця з програмного забезпечення; головного фахівця з електронного устаткування тощо.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумк. контролю
1. Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки
ОК-1 Вступ до освітнього процесу 2 Вступ до освітнього процесу
ОК-2 Іноземна мова (за профес спрямуванням) 6,0 Екзамен
ОК-3 Історія України 4,0 Екзамен
ОК-4 Історія Української культури 3,0 Залік
ОК-5 Українська мова (за профес спрямуванням) 3,0 Екзамен
ОК-6 Філософія 4,0 Екзамен
ОК-7 Основи комп’ютерної інженерії 4,0 Залік
ОК-8 Інженерна та комп’ютерна графіка 4,0 Залік
ОК-9 Комп'ютерні технології та програмування 10,0 Екзамен
ОК-10 Вища математика 15,0 Екзамен
ОК-11 Теорія ймовірностей і математична статистика 4,0 Екзамен
ОК-12 Фізика 11,5 Екзамен
ОК-13 Підпиємницька діяльність та економіка підприємства 3,0 Екзамен
ОК-14 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 4,0 Екзамен
Всього 77,5
Цикл професійної підготовки
ОК-15 Чисельні методи та моделювання на ЕОМ 4.0 Екзамен
ОК-16 Електричні вимірювання та прилади 3.5 Залік
ОК-17 Компоненти сучасних комп’ютерних систем 4.5 Екзамен
ОК-18 Електроніка та комп’ютерна схемотехніка 7.5 Екзамен
ОК-19 Контролери та їх програмне забезпечення 8.0 Екзамен
ОК-20 Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії 4.5 Екзамен
ОК-21 Основи системного аналізу 4.0 Залік
ОК-22 Комп’ютерні мережі 4.5 Екзамен
ОК-23 Системне програмне забезпечення 5.5 Екзамен
ОК-24 Технологія проектування комп’ютерних систем 6.5 Екзамен
ОК-25 Адміністрування комп’ютерних мереж 5.5 Екзамен
ОК-26 Комп’ютерне моделювання 6.0 Екзамен
ОК-27 Інженерія програмного забезпечення 7.5 Екзамен
ОК-28 Захист інформації комп’ютерних системах 70 Екзамен
Всього 78,5
Практична підготовка
ОК-29 Практична підготовка 16.5 Залік
Всього 16,5
Атестація
ОК-30 Кваліфікаційна робота бакалавра 7.5 Екзамен
Всього 7,5
2. Дисципліни вільного вибору ОПП
Цикл загальної підготовки
ВК-1 Іноземна мова (за профес спрямуванням) 3 (18) Залік
ВК-2 Комп'ютерна логіка 4 Залік
ВК-3 Технічна механіка 4 Залік
ВК-4 Екологія (Хімія) 3 Залік
ВК-5 Правознавство (Господарське та трудове право) 3 Залік
ВК-6 Основи економічної теорії (Управління проектами) 3 Залік
ВК-7 Історія науки і техніки (Інформаційні війни / Героїчні особистості в Україні) 3 Залік
class="tdl"ВК-8 Психологія (Ділова риторика / Професійна етика / Етика та естетика / Технології психічної саморегуляції та взаємодії) 3 Залік
ВК-9 Політологія (Соціологія / Релігієзнавство) 3 Залік
Дисципліни з інших ОП 3 Залік
Всього 22.0
Цикл професійної підготовки
ВК-10 Теорія інформації та кодування 6.0 Залік
ВК-11 Людино-машинний інтерфейс 6.0 Залік
ВК-12 Теорія алгоритмів та автоматів 6.5 Залік
ВК-13 Організація баз даних 6.5 Залік
ВК-14 Основи наукових досліджень 6.0 Залік
ВК-15 Робота з віддаленими базами даних 6.0 Залік
ВК-16 САПР 6.5 Залік
ВК-17 Інформаційні мережі 6.5 Залік
ВК-18 Об'єктно-орієнтоване програмування 6.5 Залік
ВК-19 Системне програмування 6.0 Залік
ВК-20 Проектування вбудованих мікроконтролерів 6.0 Залік
ВК-21 Web-програмування 6.0 Залік
ВК-22 Розподілені системи на базі ПЛК 7.0 Залік
ВК-23 Паралельні та розподілені обчислення 7.0 Залік
ВК-24 Системи штучного інтелекту та інтелектуальний аналіз даних 7.0 Залік
Дисципліни з інших ОП 6,0 (6,5) Залік
Всього 38,0
Всього за програмою 240,0

Програмні результати навчання (основні)

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

- розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні алгоритми для розв’язання про- фесійних завдань в галузі інформаційних технологій;

- розробляти мікропроцесорні системи та складати для них програмне забезпечення: складати програми для мікроконтролерів та мікропроцесорів, синтезувати внутрішньо сис- темні інтерфейси для зв’язку контролерів із запам’ятовуючими пристроями та пристроями вводу-виводу; аналізувати існуючі МПС з метою їх перепрограмування та застосування в нових задачах контролю, управління, обробки інформації;

- вибрати програмно-технічне забезпечення обчислювальних мереж: принцип управ- ління мережею, метод доступу, мережеву операційну систему, топологію мережі, фізичне середовище передачі даних, апаратурне забезпечення мережі; вибрати технічну структуру, програмну реалізацію БД і СУБД та комп’ютери для серверів; використовувати інформаційні сайти мережі Internet;

- вибрати структуру, склад системи та необхідні програмні та технічні засоби при створенні САПР для проектування складних об’єктів та систем;

- розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виве- дення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелек- туальних систем;

- здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних програмних систем;

- розробляти елементи системного програмного забезпечення та працювати в різних операційних системах;

- застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки у процесі розробки графі- чних застосувань, використання тривимірного моделювання;

- застосовувати технології роботи зі сховищами даних, здійснювати їх аналітичну об- робку та інтелектуальний аналіз для забезпечення надійної роботи інформаційних систем;

- розробити програми-додатки і програмні інтерфейси для зв’язку з програмами інже- нерного призначення з допомогою об’єктно-орієнтованого програмування;

- розробляти сучасні комп’ютеризовані системи управління технологічними та органі- заційними процесами та алгоритми управління складними комп’ютерно-інтегрованими ви- робництвами.