ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Підйомно-транспортних і металургійних машин

Бакалавр з галузевого машинобудування


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, ректор ДДМА, лауреат Державної пре-мії України в галузі науки і техніки

Факультет машинобудування

Кафедра «Підйомно-транспортних машин»

Завідувач кафедри – Дорохов Микола Юрійович,

кандидат технічних наук, доцент, помічник ректора ДДМА

Web:Кафедра «Підйомно-транспортних машин»

E-mail:ptm@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС)
Тривалість програми денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 1 рік 10 міс.) / заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з галузевого машинобудування

Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» спрямована на абітурієнтів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності з проектування та експлуатації підйомно-транспортних та дорожніх машин. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін професійної та спеціальної підготовки у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма гарантує фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє виконувати інженерну, конструкторську, технологічну роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

• Вища математика

• Вступ до навчального процесу

• Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

• Деталі машин

• Екологія

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Інформатика

• Матеріалознавство

• Менеджмент та організація виробництва

• Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

• Опір матеріалів

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Теоретична механіка

• Теорія механізмів та машин

• Теплофізичні процеси

• Технологія конструкційних матеріалів

• Фізика

• Хімія

• Героїчні особистості в Україні

• Господарське та трудове право

• Ділова риторика

• Етика сімейних відносин

• Етика та естетика

• Іноземна мова

• Інформаційні війни

• Історія науки і техніки

• Основи економічної теорії

• Політологія

• Правознавство

• Психологія

• Релігієзнавство

• Соціологія

• Технології психічної саморегуляції та взаємодії

• Основи будівельної механіки і проектування металевих конструкцій

• Вантажопідйомні машини

• Машини для земляних, дорожніх та меліоративних робіт

• Машини непереривного транспорту

• Автоматизоване проектування підйомно-транспортних,будівельних і дорожніх машин та основи САПР

• Ліфти і підйомники

• Транспортна логістика та комплексна механізація і автоматизація

• Монтаж, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин

• Спеціальні крани

• Технологія виробництва підйомно-транспортних машин

• Електрообладнання підйомно-транспортних машин

• Основи будівельної механіки і проектування металевих конструкцій (курсова робота)

• Машини для виробництва будівельних матеріалів

• Діагностика підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання

• Робототехнічні комплекси

• Двигуни внутрішнього згорання

• Сучасні підйомно-транспортні машини

• Основи проектування будівельної і вантажопідйомної техніки

• Проектування РТК (курсова робота)

• Логістика

• Комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних та транспортно-складських систем

• Основи робототехніки

• Обладнання транспортно-технологічних систем

• Виробнича практика (ознайомча)

• Виробнича практика (технологічна)

• Виробнича практика (конструкторсько-технологічна)

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист дипломного проекту (роботи)


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Фахівці мають можливість працевлаштування у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне технологічне обладнання. Також випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні.

Підйомно-транспортні машини – це спеціалізація, яка дозволить стати фахівцем у сфері розрахунку, проектування, діагностики, сертифікації, експлуатації та обслуговування кранів, дорожніх машин, конвеєрів, ліфтів та іншого обладнання. Підйомно-транспортні та дорожні машини є невід’ємною частиною промисловості, сільського господарства, будівництва, транспортних систем, житлово-комунального господарства.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають знати:

основні технічні рішення конструкцій підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин, їх механізмів, вузлів та приводу, чисельні методи розрахунку конструкцій цих машин за допомогою ЕОМ, особливості використання комп’ютерних технологій при проектуванні машин різного призначення, вміти користуватися нормативними матеріалами, типовими проектами, каталогами та альбомами креслень підйомно-транспортних машин при проектуванні конструкцій машин, розробляти математичні моделі та обирати ефективні методи вирішення задач моделювання підйомно-транспортних машин. Знати та розуміти основні фактори, що визначають ефективність логістичних операцій, технологій керування транспортно-матеріальними потоками, знати наукові основи побудови сучасних транспортно-логістичних систем, вміти обирати оптимальні логістичні потоки, визначати їхні параметри, вирішувати варіативні задачі зі створення логістичних схем виробництва. Знати основні принципи технології виробництва, ремонту металевих конструкцій підйомно-транспортних машин та їхніх деталей, монтажу підйомно-транспортних машин; знання та розуміти основні завдання, пов’язані з розробкою технологічного процесу виготовлення металевих конструкцій, деталей, вузлів та машин в цілому, вміти проектувати технологічні процеси виготовлення зварних металевих конструкцій підйомно-транспортних машин та їхніх деталей, розробляти технологію виробництва підйомно-транспортної машини з використанням новітніх досягнень науки і технологій, обирати необхідні для реалізації технологічного процесу обладнання та інструмент. Знати фактори забезпечення надійності та сучасних методів контролю технічного стану підйомно-транспортного обладнання, вміти перевіряти технічний стан підйомно-транспортного обладнання, розробляти експертні висновки та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, прогнозувати зміну технічного стану обладнання на певний інтервал часу.