ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Смирнова Ірина Іванівна

smirnova.jpg

На кафедрі працює з   2004 року

Робочий телефон 0626 41 81 08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька irinas.dgma@gmail.com

Посада: доцент

Вчене звання: кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 2004 р., спеціальність «Економіка підприємства»

 

Дисципліни, які викладає

Економіка праці та соціально - трудові відносини

Економіка та бізнес

Управління персоналом

 

Тема дисертації Розвиток мотиваційної системи управління на промислових підприємствах

Спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Дата захисту  2008 р.

Напрямок наукових досліджень: Соціально-трудові відносини: формування, регулювання та розвиток; Напрями розвитку системи управління персоналом промислового підприємства; Мотивація та стимулювання праці персоналу на підприємстві; Корпоративна соціальна відповідальність підприємства: види, форми та механізм реалізації

Наукові здобутки

Монографії і методичні посібники з грифом МОНУ:

 1. Смирнова І.І. Мотивационная система управления на промышленном предприятии в современных условиях хозяйствования: монографія / І.І.Смирнова, В.С. Рижиков, К.І. Сімаков. - Краматорск: ДГМА, 2012. – 140 с.(ISBN 978-966-379-561-4)
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.М. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2013.– 256 с. (з Грифом МОН України №1/11-18455 від 29.11.12)

 

Наукові публікації:

1. Підвищення управлінської ефективності  керівника лінійного рівня в системі управління підприємством / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 1(21). – с. 72-79.

2. Сучасні тенденції вдосконалення мотивації праці на підприємстві / І.І. Смирнова // Економічний аналіз : зб.наук.праць. – Тернопільський національний економічний університет. – 2012.– Вип. 10. – Частина 3. – С. 388-390.

3. Стратегія управління розвитком персоналу на промисловому підприємстві в сучасних умовах / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. – 2013. – № 4(12). – с. 120-126.

4. Основні причини зниження трудової мотивації в сучасних умовах господарювання / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб.наук.праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – №23 (ІІ). – 2011. с. 107-110.

5. Профессиональное обучение персонала как одно из условий эффективной деятельности промышленного предприятия / И.И. Смирнова, В.С. Рыжиков // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Зб. наук. праць. – 2011. – № 3 (24). – С. 252-255.

6. Бережливе виробництво: теорія та практика впровадження на промисловому підприємстві / К.І. Сімаков, І.І. Смирнова // Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. – 2012. – №1(5). – с. 75-79.

 

Науково-дослідна робота:

1. «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств в умовах невизначеності та ризику» (2009-2012 рр., ДР № 0109U007794)

2. «Підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на основі розвитку та мотивації персоналу» (2012-2015 рр., ДР № 0112U006710)

 

Участь у конференціях, публікації зі студентами:

1.Смирнова И.И. Перспективные направления развития мотивационного механизма управления персоналом / И.И. Смирнова, А.С. Ефремова // Найновитенаучни постижения – 2011:МатериалыVIIМеждународнойнауч.-практ.конференции. –София: «Бял ГРАД–БГ» ООД.  – Том 3. Икономики. С.71-74.

2. Смирнова И.И. Пути совершенствования мотивации труда персонала./ И.И. Смирнова, Т.Е. Троціна // MateriałyVIIIMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Strategicznepytania światowejnauki - 2012».Vol. 3. Ekonomicznenauki: Przemysl. NaukaIstudia. st. 63-65. (Стратегические вопросы мировой науки)

3. Смирнова И.И. Совершенствование организации заработной платы в рыночных условиях / И.И. Смирнова, Е.А. Чунихина// MateriałyVIIIMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «NaukowaprzestrzenEuropy - 2012». Vol.5. Ekonomicznenauki: Przemysl. NaukaIstudia. st. 26-28.

4.Смирнова И.И. Мотивация персонала в условиях кризиса / И.И.Смирнова, А.С.Ефремова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: Матеріали VIII Міжнародної наук.-теор. конференції молодих вчених і студентів. – Донецьк: ДВНЗ «Донецький нац. тех.ун-т», 2011. – Т.1. – С. 100-101

5. Смирнова И.И. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии в условиях кризисна / И.И.Смирнова,  Е.А. Чунихина // Modernivymoženostivědy–2012: МатериалыVІIIМеждународнойнауч.-практ. конференции. – Praha: PublishingHouse «EducationandScience». – Dil 2. Ekonomickě vědy. – С. 90-93.

6. Смирнова И.И. Мотивация труда как фактор повышения эффективности деятельности предприятия / И.И. Смирнова, А. Тарасова // Материалы VIIIМеждународнойнаучно-практическойконференции «NAUKA I INOWACJA - 2012», volume 2. Ekonomicznenauki. – Przemysl. Nauka i studia, 2012. – C. 78–80.