ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Шевченко Олена Олександрівна

.png

Шевченко

Олена Олександрівна

 

Кандидат  економічних  наук,  доцент,  PhD

Дата народження: 12.06.1978 р.

На  кафедрі  менеджменту  працює  з  2014 р.

(2000 -2014 рр. – каф. Економічної теорії)

Робочий телефон:   095 344-21-10

Робоча кімната:  2426,  2334

Поштова скринька:  cpk_ddma@ukr.net

 

Освіта

ДДМА, рік закінчення: 2000,

Спеціальність «Фінанси»

Посада

Доцент  кафедри  менеджменту,  керівник центру  післядипломної  освіти  та підвищення  кваліфікації  ДДМА (за сумісництвом)

Вчений ступінь

Кандидат економічних наук

Дата захисту дисертації: 30.05.2008р., ДК № 050114

Шифр і назва спеціальності: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»,

Цільова аспірантура (01.11.2003 – 31.10.2006) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Тема дисертації: «Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в трансформаційній економіці», PhD (26.06.2009)

Вчене звання

Доцент

Кафедра «Економічна теорія»

ДЦ № 033423   (від 25.01.2013)

Підвищення кваліфікації

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, спеціальність «Економічна теорія», 2012 р., СПК № 291288

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, спеціальність «Маркетинг», 2016 р., 12СПВ 132875.,

тема «Сучасна парадигма теоретико-методологічних досліджень міжнародного маркетингу в умовах глобалізації»;

ДДМА, спеціальність «Менеджмент», 2016 р., АА 02070789/000115-16,

тема «Сучасні тренди трансформації валютної політики України в умовах економічної інтеграції».

Особисті досягнення

Диплом  І-го ступеню у конкурсі ДДМА «Краще методичне забезпечення дисципліни» (2013 р.)

«Кращий  викладач  економічних  дисциплін» (2014 р.)

Почесна  грамота  обласного  управління  освіти Донецької  облдержадміністрації (2015 р.)

 

Дисципліни, які викладає

Ø   Історія економіки та економічної думки

Ø   Національна економіка

Ø   Міжнародна економіка

Ø   Політична економія

Ø   Мікроекономіка

Ø   Макроекономіка

Ø   Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Сфера наукових інтересів

Ø   Специфіка сучасної парадигми теоретичних досліджень в економічній теорії

Ø   Концептуальні засади економічного розвитку в умовах сучасного світового суспільства

Ø   Еволюція господарської системи в течіях світової сучасної економічної думки (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.)

Ø   Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики

НДР

Ø  Механізм активізації інвестиційної діяльності домашніх господарств (ДДМА)

Ø  Соціально-економічний механізм і наслідки ринкових перетворень (ХНУ імені В. Н. Каразіна)

Ø  Трансформація економічної поведінки домогосподарств у транзитивній економіці (ДДМА)

Ø  Інституціональна перебудова економіки України (ДДМА)

Ø  Інструменти забезпечення сталого розвитку трансформаційної економіки України (ДДМА)

Ø  Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління (ДДМА)

Ø  Світова економічна думка про еволюцію господарської системи: цивілізаційний підхід (ДВНЗ  КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

Автор понад 80 публікацій, із них 64 наукових та 24 навчально-методичного характеру, в тому числі 34 в фахових виданнях. З них:

Монографії та навчальні посібники з грифом МОНУ

1. Shevchenko E. A. Transformational conversion of the economic system in the context of globalization changes: evolution and management // Socio-economic problems of management: Collective monograph. – Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. – 324 p. – r. 1.5. – Р. 44-52.

(колективна монографія, 0,8 др. арк.)

2. Shevchenko E. A. Specificity of the modern paradigm of theoretical studies of the economic system in the context of globalization // Problems of social and economic development of business: collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – 408 p. – gl. 2.9. – P. 199-204.

(колективна монографія, 0,8 др. арк.)

3. Шевченко О. О. Вплив глобальних викликів сучасності на економічний розвиток національної економіки: теоретико-методологічний аспект // «Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі»: монографія // Під ред. П. Г. Перерви, О. А. Савченко, В. А. Товажнянського. – Харків, 2012. – 700 с. – Розділ 1.2. –С. 30-42.

(колективна монографія, 1 др. арк.)

4. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії. – Київ: Центр учбової літератури. – 2012. – 288 с. – ISBN 978-611-01-0258-2.

(Гриф МОНУ: лист № 1/ ІІ – 11909 від 23.12.2010р.)

5. Шевченко О.О. Міжнародна економіка. – Краматорськ: ДДМА. – 2012. – 376 с. – ISBN 978-966-379-535-5.

(Гриф МОНУ: лист № 1/ ІІ – 10923 від 22.11.2011р.)

Наукові  публікації у періодичних виданнях, які включено до Міжнародних наукометричних баз

1. Шевченко О. О. Розвиток структури господарської системи: системно-синергетичний аналіз підсистем / О. О. Шевченко // Бізнес-Інформ. – 2016. - № 4. – С. 14-20.

(Ulrichsweb ™, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, SIS, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, Bielefeld Academic Search Engine, InfoBase Index, OpenAireіOpenAIREplus, WorldCat, Serials Union Catalogue, COPAC, Socionet, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, ResearchBib, 0,75 др. арк.)

2. Шевченко О. О. Імперативи розвитку господарських систем сучасного світу / О. О. Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2015. - № 4 (11). – С. 102-107.

(Index Copernicus,  0,5 др. арк.)

3. Shevchenko E. A. Civilizational paradigm as a basis for the study of the economic system of society // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – P. 145-148.

(Science Index,  0,4 др. арк.)

Публікації у фахових виданнях України

1. Шевченко О. О. Категорія «господарська система»: теоретико-дефінітивна експозиція в економічній думці / О. О. Шевченко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 2. – С. 8-12.

(фахове видання, 0,65 др. арк.)

2. Шевченко О. О. Теоретико-методологічні засади аналізу еволюції господарських систем / О. О. Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 17. – С. 14-17.

(фахове видання, 0,5 др. арк.)

3. Шевченко О. О. Особливості модернізації господарської системи суспільства (протягом ХХ ст.) // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - № 2. – Том  2. – С. 205-209.

(фахове видання, 0,5 др. арк.)

4. Шевченко О. О. Трансформації глобального господарства в умовах становлення постнекласичної науки // Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. – 2014. - № 31. – С. 277-284.

(фахове видання, 0,5 др. арк.)

5. Шевченко О. О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5(1). – С. 112-122. (фахове видання, 0,5 др. арк.)

Участь у Міжнародних наукових конференціях

1. Шевченко О.О. Господарська система як категорія економічної науки / О. О. Шевченко // Тези доповідей Міжн. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика – Одеса 27-28 березня 2015 р.» – Одеса: «ОНУ імені І. І. Мечникова», 2015. – С. 12-16.

2. Шевченко О.О. Економічний розвиток господарської системи суспільства в контексті сучасних інтеграційних процесів / О. О. Шевченко // Тези доповідей Міжн. науково-практ. конф. «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів – Мукачево 14-15 травня 2015 р.» – Мукачево: «МДУ». Том 2. – Мукачево: Вид-во «Карпатьська вежа», 2015. – 361 с.– С. 348-350.

3. Шевченко О. О. Генезис господарської системи в світовій економічній думці: теоретико-методологічні засади дослідження / О. О. Шевченко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 114-118.

4. Шевченко О. О. Управління розвитком національної господарської системи в умовах глобалізаційних викликів сучасного світу / О. О. Шевченко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум-2015)», 7-9 грудня 2015 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 230-233.

5. Шевченко О. О. Трансформації господарської системи суспільства у новітньому парадигмальному контексті / О. О. Шевченко // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління.: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 1-9 листопада 2015 р.. – Будапешт – Прага - Київ: НДІЕР, 2015. – С. 341-344.

(тези, 0,2 др. арк.)

6. Шевченко О. О. Трансформаційні перетворення господарської системи країни: національний контекст. / О. О. Шевченко // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і макрорівнях економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 37-40.

(тези, 0,25 др. арк.)