ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

РОВЕНСЬКА ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

На кафедрі працює з  1999 року

Робочий телефон: 0626 41-81-08

Робоча кімната: 2423

Поштова скринька rvv.ddma@gmail.com

Посада: Доцент

Вчене звання: кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіки підприємства»

 

Освіта

В 1999 р. закінчила Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства».

В 2009 р. закінчила магістратуру ДДМА за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила 14 червня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 12.052.02 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

 

Дисципліни, які викладає

Економіка підприємства

Економіка та бізнес

Управлінський облік

Основи наукових досліджень

Економіка та фінансування охорони здоров’я

 

Тема дисертації: Механізм формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства

Спеціальність: 08.00.04 – Економіка і управління підприємством (за видами економічної діяльності)

Дата захисту: 2013 рік

Напрямок наукових досліджень: теорія і практика управління людськими ресурсами, мотивація і стимулювання праці; сучасні підходи до управління персоналом; створення ефективного механізму мотивації персоналу; мотивація і стимулювання праці персоналу, міжнародні аспекти управління, особливості міжнародного управління людськими ресурсами, національні особливості комунікації.

Наукові здобутки

 

 

№№

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сто-рін-ках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові праці

1

Анализ основных направлений маркетинговой стратегии современного машиностроительного предприятия

друк.

Проблемы технологии, управления и экономики. – Краматорск. НКМЗ. – 1999. – Ч. 1. – С. 81-82

2

Коваленко Г.А.

2

Применение функционально-стоимостного анализа при учете затрат

друк

Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ. – 2000. – Ч. 2. – С. 182-184.

(фахове видання)

3

Александров И.А.

3

Применение функционально-стоимостного анализа для повышения эффективности использования трудовых ресурсов

друк

Вестник ДГМА: сборник научных трудов. – Краматорск. – 2006. – № 2 (4). – С. 289-294

(фахове видання)

5

 

4

Место и роль ФСА при использовании технологии сбалансированного управления

друк

Вестник ДГМА: сборник научных трудов. – Краматорск. – 2008. – № 1 (11). – С. 316-322

(фахове видання)

6

 

5

Генезис функционально-стоимостного анализа

друк

Вестник ДГМА: сборник научных трудов. – Краматорск. – 2008. – № 3E (14). – С. 297-302.

(фахове видання)

5

 

6

Теоретичні основи управління підприємством

друк

Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ. – 2010. - Вип. №24. – С. 39 - 47

(фахове видання)

8

 

7

Мотивація персоналу в період економічної кризи

друк

Вісник економічної науки України: науковий журнал. – 2010. – № 1(17). –С. 88-90.

(фахове видання)

3

 

8

Пути интеграции Украины в мировое экономическое пространство

друк

Вестник ДГМА: сборник научных трудов. – 2009. – № 2(5Е), – С. 288-293

(фахове видання)

6

 

9

Управління підприємством в умовах кризової ситуації

друк

Науковий вісник Закарпатського державного університету: Міжвузівський науковий журнал. Економічні науки. – 2010. – Вип. 10. –
С. 88 - 95.

(фахове видання)

8

 

10

Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура

друк

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т. 3. – С. 286 - 291.

(фахове видання)

6

 

11

Дослідження методів підготовки та оцінювання трудового потенціалу на підприємствах

друк

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право  Спецвипуск: Збірник наукових праць. – Донецьк. – 2011. – Т. 1. – С. 138 - 141.

(фахове видання)

4

 

12

Аналіз трудового потенціалу підприємства

друк

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2011. – Вип. 2. – С. 219 - 223.

(фахове видання)

5

 

13

Потенціал підприємства: сутність, структура та загальні підходи до формування

друк

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2012. – Вип. 1, Т. 3. – С. 66 - 71.

(фахове видання)

6

 

14

Складові трудового потенціалу промислових підприємств

друк

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. – Албена – Донецк: ДонНУ. – 2012. – С. 280 - 282.

(фахове видання)

3

 

15

Функціонально-вартісний аналіз – сучасний інструмент побудови системи управління персоналом

друк

Тези доповіді МНПК «Наука в інформаційному просторі. – Дніпропетровськ
30-31 жовтня 2009 р. – С. 84 - 87.

4

 

16

Коучинг как метод развития трудового потенциала

друк

Тезисы доклада ІІІ научно - техническая конференция молодых специалистов: «Энергомашспецсталь 2011». – Краматорск –
26 мая 2011 г. – Краматорск: ПАО «Энергомашспецсталь». – 2011. – С. 87 - 89.

3

 

17

Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу

друк

Тези доповіді МНПК «Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади. – Тернопіль. – 26-27 квітня 2012 р. – С. 141-143.

3

 

18

Теоретичні аспекти мотивації праці персоналу промислового підприємства

друк

Тезисы доклада МНТК «Университетская наука – 2012». – Мариуполь. – 24-27 апреля 2012 г. – С. 263.

3

 

19

Система показників і моделі управління трудовим потенціалом підприємства

друк

Тези доповіді МНПК «Теорія та практика управління економічним розвитком». – м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. ‑ С. 289 - 290.

2

 

20

Сучасні підходи до оцінки трудового потенціалу промислового підприємства

друк

Теоретичні  і  практичні  аспекти  економіки  та  інтелектуальної  власності:  Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ«ПДТУ». – 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С.149-154.

(фахове видання)

6

 

21

Розвиток компетенцій - фактор управління трудовим потенціалом 

друк

Проблемы  развития  внешнеэкономических  связей  и  привлечения  иностранных  инвестиций: региональный аспект: сб.  науч. тр. – Донецк. – ДонНУ. – 2014.– Т.2. – С. 250-253.

(фахове видання)

4

 

22

Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства

друк

Економіка і організація управління: Науковий вісник Донецького національного університету. – Вінниця. – 2014. – випуск № 3 (19) – 4 (20). – С.216-222.
(фахове видання)

7

 

23

Основи використання консалтингу в управлінні персоналом

друк

Глобальні та національні проблеми економіки: Електронний науковий журнал МНУ. – Миколаїв. – 2015. – Вип. №4. – С. 556-561.

(фахове видання)

6

Дегтярьова К.О.

24

Формування та розвиток інноваційної складової трудового потенціалу України

друк

Науковий вісник Мукачівського державного університету, Серія «Економіка». – Мукачево. –2015. – Вип. -2(4). –С. 178-184.

(фахове видання)

7

Редькіна Ю.О.

25

Застосування статистичної оцінки при розрахунку ефективності управління персоналом

друк

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».– Вип. 28. – 2014. – С.176-182

(фахове видання)

7

Федічева В.В.

 

Тези доповідей

26

Управління інноваційною складовою трудового потенціалу – як інструмент підвищення конкурентоспроможності

 

друк

Тези доповіді МНПК «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах». – 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород-Мукачево. – С.470-472

3

 

27

Управління трудовим потенціалом, як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств

друк

Тези доповіді МНПК «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення». – 6-7 березня 2015 р. – м. Ужгород, С. 279-282

 

 

28

Инновационные технологи управления

друк

Тезисы докладов X  Международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы в мировой науке» – Przemysl, Польша. – 07-15 февраля 2014, – С. 35-37.

3

Браженко А.А.

29

Современные подходы к формированию оплаты труда в рыночных условиях

друк

Тезисы докладов X  Международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы в мировой науке» – Przemysl, Польша. – 07-15 февраля 2014, – С. 5-9

5

Чуприна К.Н.

30

Основные подходы к определению оплаты труда, используемые в зарубежной практике в современных условиях

друк

Тезисы докладов 
Х Международной научно-практической конференции  «Наука и технологии: шаг в будущее  –2014» – Чехия, Прага. – 27.02-05.03.2014 – С. 22-29

8

Емельянова В.С.

31

Особливості чоловічого та жіночого стилю управління

друк

Тезисы докладов 
Х Международной научно-практической конференции  «Наука и технологии: шаг в будущее  –2014» – Чехия, Прага. – 27.02-05.03.2014 – С. 91-96

6

Лисенко Ю.В.

32

Анализ влияния адаптации персонала на работника и предприятие

друк

Тезисы докладов

X Международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования». – София, Болгария –17-25.02.2014. – С. 20-25

6

Подгурская В.Н.

33

Проблемы становления управленческого учета на современных предприятиях

друк

Тезисы докладов

X Международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования». – София, Болгария –17-25.02.2014. – С. 75-81

7

Решетняк О.А.

34

Чинники формування трудового потенціалу

друк

Тезисы докладов

X Международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования». – София, Болгария –17-25.02.2014. – С. 10-14

5

Федичева В.В.

35

Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства

 

друк

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів» 26-27 листопада 2015 року м. Чернівці

2

 

 

Становлення механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в україні

 

друк

Всеукраїнській науково-практичній конференції з
міжнародною участю
«Соціальна відповідальність:
підприємство-регіон-країна»
25 грудня 2015 року
Київ. Вінниця. Краматорськ. Чернівці

2

Лінник В..

 

Еволюція корпоративної соціальної
відповідальності в Україні

 

друк

Всеукраїнській науково-практичній конференції з
міжнародною участю
«Соціальна відповідальність:
підприємство-регіон-країна»
25 грудня 2015 року
Київ. Вінниця. Краматорськ. Чернівці

 

Редькіна Ю.

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

35

Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/За ред.В.С.Рижикова

друк

Краматорськ: ДДМА, 2003. – 268 c.
ISBN 5-7763-0431-8.

268

157

Рижиков В.С., Підгора Є.О.

36

Економіка підприємства: Навч.посібник

друк

К.: Слово, 2004. – 160 с.

гриф МОН
Лист № 1/11-784 від 14.03.2002 р.
ISBN 966-8407-25-3

160

80

Рижиков В.С., Панков В.А., Підгора Є.О.

37

Економіка підприємства: Навч.посібник

друк

К.: Слово, 2004. – 272 с.

гриф МОН
Лист № 1/11-784 від 14.03.2002 р.
ISBN 966-8407-25-1

272

68

Рижиков В.С., Панков В.А., Підгора Є.О.

38

Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства:

Навч.посібник

друк

К.: Слово, 2005. – 272 с.

гриф МОН
Лист № 14/18-1039 від 20.05.2004 р.
ISBN 966-8407-39-3

272

100

Добикіна Е.К.,

Рижиков В.С.

39

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства:

навч. посібник

друк

К.: ЦНЛ, 2005. – 400 с.- гриф МОН
Лист № 14/18.2-2749 від 21.12.2004 р.
ISBN 978-966-364-452-3

292

50

Костенко Т.Д.,
Подгора Е.А., Рыжиков В.С. та інші,

всього 6 авторів

40

Экономика предприятия: антикризисная технология и стратегия:

Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2006. – 287 с.
гриф МОН

Лист № 141/18.2-1039 від 20.05.2004 р.
ISBN 966-379-032-6

288

48

Ращупкина В.Н.,
Рыжиков В.С., Подгора Е.А. и другие,
всего 5 авторов

41

Основи роботи в Microsoft Excel XP: Навч. посібник:

друк

К.: ЦНЛ, 2007. – 271 с.- гриф МОН
Лист № 14/18-Г-730 від 15.05.2007 р.
ISBN 978-966-364-512-4

272

120

Юдін В. І.,
Рижиков В. С.,

42

Управление потенциалом предприятия" (теория, практика, самостоятельная работа):для студентов экон. спец. заочной формы обучения и слушателей системы произв.-экон. обучения кадров: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2003. – 280 с.

280

120

Добикина Е.К.

 

43

Экономика предприятия:

Учебное пособие к выполнению курсовой работы

друк

Краматорск: ДГМА, 2010. – 84 с.

ISBN 978-966-379-418-1

84

46

Рыжиков В.С., Ровенская В.В., Подгора Е.А.,

и другие,
всего 5 авторов

44

Управленческий учет: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2011. – 216 с.

ISBN 978-966-379-513-3

216

160

 

Добыкина Е.К., Латышева Е.В.

45

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика предприятия». Учебное пособие

друк

Краматорск: ДДМА, 2010. – 300 с.

ISBN 966-8407-25-3

300

150

 

Рыжиков В.С., Ровенская В.В.,

Подгора Е.А.

46

Экономика и организация предприятий: Методические указания к выбору заданий на контрольную работу (для студентов технических специальностей заочной формы обучения)

ел.

Краматорск: ДГМА, 2011. – 132 с.

132

50

Чернышова Н.В.,
Грибкова С.Н., Черемис С.В.

47

Экономика и организация инновационной деятельности: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2011. – 308 с.

ISBN 978-966-379-517-1

308

100

Яковенко М.Н., Коваленко Е.О.,

48

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика и бизнес»: Учебное пособие

друк

Краматорск: ДДМА, 2011. – 208 с.

ISBN 978-966-379-527-0

208

100

Смирнова И.И.

49

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика предприятия». Учебное пособие

друк

Краматорск: ДГМА, 2014. – 302 с.

гриф МОН

Лист № 1/11-3808 від 19.03.2014 р.
ISBN 966-379-101-5

302

150

Ровенская В.В

Бурлуцкий С.В.

Подгора Е.А.