ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

РЕКОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

На кафедрі працює з  2014 року

Поштова скринька: nata-rekova@ya.ru

Посада: Професор кафедри

Вчене звання: Д.е.н., професор

Освіта

25.01.2013р - присвоєно вчене звання  професора кафедри фінансів

27.10.2011р – захист у вченій раді Д 17.127.01 Класичного приватного університета  докторської дисертації «Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури». 22.11.2011р – отримано ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(ДД № 000335);

2008-2011рр – навчання в докторантурі Донецького державного університету управління МОН України

21.06.2006р– присвоєно вчене  звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (рішення Атестаційної колегії МОНУ №3/1 – Д);

11.04.2003р – захист у вченій раді К 08.080.01 Національного гірничого університету кандидатської дисертації «Ресурсне забезпечення виробничої програми (на прикладі підприємств гірничого машинобудування)»; 15.12.2004 – отримано ступінь кандидата економічних наук  зі спеціальності 08.06.01 –економіка, організація і управління підприємствами(диплом ДК № 026728, прот.№11-06/11);

1999-2001рр – навчання в аспірантурі Донецького державного інституту штучного інтелекту МОН України

1995-1999рр Донбаська державна машинобудівна академія «Економіка підприємства» (диплом ЛБ № 000171)

Дисципліни, які викладає:

Міжнародні стратегії економічного розвитку

 

Тема дисертації: Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

Дата захисту: 27.10.11

Напрямок наукових досліджень: теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки, фінансове та організаційно-економічне забезпечення соціальної політики, регіональні диспропорції розвитку реального сектору економіки; проблеми функціонування домогосподарств; стратегія реформування транзитивних економічних систем, енергоефективність та сталий розвиток

Наукові здобутки

 1. Рекова Н. Ю. Економічне обґрунтування структури енергетичного  забезпечення виробничої програми гірничорудних підприємств: монографія монографія / Н. Ю. Рекова, О.С. Максимова, С.В. Максимов, Г.В. Темченко – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2014. – 217 с.
 2. Рекова Н. Ю. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю вугільних підприємств: монографія / Н. Ю. Рекова, Я.О. Арчикова, В.С. Мєшкова. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», ДонДУУ, 2014. – 312 с.
 3. Рекова Н. Ю. Інструменти регулювання інвестиційної діяльності в рамках податкової політики / Н. Ю. Рекова, Г. О. Талан // Науковий журнал «Економічний часопис – ХХІ». – 2014. – № 1–2 (2). – С. 12–15.
 4. Рекова Н. Ю. Забезпечення ефективного використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах: монографія / Н. Ю. Рекова, Г.В. Темченко, О.С. Максимова. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2015. – 199 с.
 5. Рекова Н. Ю. Економіко-математична модель залежності інтенсивності припливу інвестицій від амортизаційної політики в реаліях української економіки / Н. Ю. Рекова, Г. О. Талан // Журнал «Бізнес-Інформ» Харківського національного економічного університету, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 5. – С. 93-99.
 6. Рекова Н.Ю. Фінансова реструктуризація промислових підприємств як інструмент стратегічного розвитку / Н.Ю. Рекова //  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць ДДМА. – № 2 (35). – 2015. – С. 158 – 161
 7. Рекова Н.Ю. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо реструктуризації енергетичної компанії в межах промислового регіону: монографія / Н.Ю. Рекова, Ю.О. Левшова // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 516 с. – С. 56 –72.
 8. «Фінансовий механізм державного управління економікою України» (номер державної реєстрації 0104U008798, 2007–2012 рр.),

9 .  «Розробка математичних моделей, інформаційних систем для аналізу, прогнозування та управління сучасними відкритими системами» (2009–2011 рр., номер державної реєстрації 0109U004727);

 1. «Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств» (2013-2014 рр., номер державної реєстрації 0113U005211);
 2. «Інструменти забезпечення соціальної відповідальності бізнесу: мікро і макрорівень» (2015-2017 рр., ДР № 0115 U004738).
 3. Рекова Н.Ю. Smart Grid як драйвер енергетичної ефективності та енергозбереження/ Н.Ю. Рекова, І.О Клопов // «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды»: матер. междунар. научн.-практ. конф. «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной  конкурентной среды» (29 февраля 2016, Кишинев, Ресбулика Молдова). – Кишинев, 2016. –  С. 77 –79.
 4. Рекова Н.Ю. Пріоритети державної політики щодо розвитку промисловості в умовах кризи / Н.Ю. Рекова, О.А. Карапетян // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності»: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук, 2015. – С. 213 – 215.
 5. Рекова Н.Ю.Формування податкової політики України з урахуванням інвестиційних потреб суб’єктів малого та середнього бізнесу / Н.Ю. Рекова // «Економіка і менеджмент»– 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»: тези доп. Міжнарод. наук-практ. конф.(23-24 квітня 2015: у 9 т.). – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – С. 56 – 58