ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Спеціальність 051 «Економіка»

Назва програми «Економіка та управління підприємством»

Фахівці економічної сфери завжди серед лідерів по затребуваності на ринку праці: вони потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним органам влади, державним та фінансовим установам. Короткий перелік місць та посад, на яких працюють наші випускники:

Де (підприємства, організації, установи):

• підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності;

• Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів;

• державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду;

• страхові компанії;

• комерційні банки;

• інвестиційні компанії;

• вищі навчальні заклади та наукові інститути;

• туристичні агенції;

• підприємства готельного бізнесу;

• підприємства ресторанного бізнесу;

• аналітичні центри.

Ким (посади, які може займати фахівець з економіки підприємства):

• Керівник підприємства або підрозділу;

• Економіст підприємства;

• Комерційний директор;

• Заступник директора з економічних питань;

• Радник (в органах державної влади);

• Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо);

• Економіст-аналітик;

• Економіст відділу нормування та оплати праці;

• Економіст з ціноутворення;

• Економіст з бюджетування;

• Начальник фінансово-економічної служби;

• Керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів.

Багато випускників створили власну справу – здійснюють успішну підприємницьку діяльність у різних сферах бізнесу (виробництво, торгівля, ресторанний бізнес, надання послуг).

Отже, головною перевагою спеціальності «Економіка» є її актуальність, так як економісти завжди були і будуть затребувані. Крім цього, випускник має наступні переваги, як:

• універсальність – можна знайти роботу в будь-якій сфері бізнесу;

• високий попит на ринку праці;

• високий рівень заробітної плати;

• можливість успішно почати власний бізнес з мінімальними витратами, так як економічні знання дозволять, заздалегідь, розрахувати всі ризики та перспективи.


Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Назва програми «Економіка та організація соціального забезпечення»

Соціальне забезпечення є інструментом політики, що застосовується для регулювання рівня життя населення і передбачає надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що фінансуються державою.

Ви отримаєте знання з:

• фінансового забезпечення соціальної допомоги;

• методів нарахування соціальної допомоги;

• технології надання соціальної допомоги;

• теорії і практики соціального забезпечення;

• правового регулювання соціальної сфери;

• документаційного супроводу соціальної допомоги;

• інновацій в системі соціального захисту.

Сфера працевлаштування: Магістр спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» може займати посади в державних установах та організаціях, в яких провадиться регулювання рівня життя населення і передбачається надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що фінансуються державою (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центри з оформлення субсидій, Фонд зайнятості); в державних організаціях, які займаються наданням соціальних послуг, зокрема, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді; для людей похилого віку та інвалідів (інспектор з виплати пенсій; інспектор з призначення пенсій; інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; страховий агент; державний інспектор; страхувальник; агент із зайнятості та трудових контрактів; фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили; статистичні обліковці та конторські службовці, що займаються соціальними питаннями).


Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Назва програми «Публічне управління та адміністрування»

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» це унікальна можливість подальшого кар'єрного зростання для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Під час навчання у кожного студента є можливість професійної самореалізації завдяки: стажуванню в органах влади та органах місцевого самоврядування, участі у наукових конференціях, написанню магістерської роботи на замовлення органів влади з подальшим впровадженням у діяльність відповідних суб'єктів, можливості вступу до аспірантури університету.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах. Навчання також буде корисно усім зацікавленим в отриманні ґрунтовних знань у сфері публічного управління.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

• керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;

• керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;

• керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;

• на керівних посадах у центральних органах державної влади;

• на керівних посадах у місцевих органах державної влади;

• на керівних посадах місцевих органів самоврядування;

• менеджерами (управителями) у соціальній сфері;

• керівниками окремих ланок профспілкових організацій;

• керівниками громадських організацій.


Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Назва програми «Державна служба»

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: радник-консультант в органах державної влади, радник-аналітик з публічного адміністрування.

Програмні результати навчання

• Вміння працювати в умовах неформального спілкування з позиції лідера, радника, помічника. Здатність виконувати діяльність під керівництвом лідера, у якості лідера. Вміння делегувати свої повноваження. Знати про стимули та бар’єри ефективної командної роботи.

• Здатність до постійного самонавчання та розвитку.

• Здатність продукувати нові ідеї у процесі вирішення професійних завдань та з метою ефективної організації професійної діяльності і проектування у публічному управління та адмініструванні. Володіння технологіями творчої, креативної діяльності, конструктивними підходами в роботі.

• Здатність забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених фактів.

• Здатність визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів та текстів, застосовувати у процесі професійної діяльності різні інформаційні ресурси та професійні інструменти, що дозволяють проектувати рішення проблем публічного управління та адміністрування і практичні завдання.

• Володіння методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.

• Здатність впроваджувати ІКТ-технології у професійній діяльності. Готовність до ведення дистанційної освітньої та консультативної діяльності, використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів, ведення робочої документації на електронних носіях.

• Здатність вільно спілкуватися і вести документацію державною мовою. Здатність до написання аналітичних, розпорядчих, презентаційних та наукових текстів державною мовою.

• Усне і письмове спілкування іноземною мовою. Здатність опрацьовувати зарубіжні наукові та нормативно-правові джерела.

• Здатність до усвідомлення цінності комунікації як складової професійної діяльності. Усвідомлення етичних норм і правил комунікативної взаємодії засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної комунікації.

• Володіння методами та інструментами масових та персональних комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів.

• Знання та навички роботи з ЗМІ, мережами Інтернет, громадською думкою.

• Здатність до професійної саморегуляції та здоров’язбереження. Здатність до створення здоров’язберігаючого простору під час професійної діяльності. Здатність витримувати емоційне навантаження в складних ситуаціях професійної діяльності. Вміння самодіагностики, саморегуляції з метою попередження професійного перевантаження та синдрому професійного вигоряння.

• Володіння знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку публічного управління та місцевого самоврядування.

• Володіння знанням світової, насамперед, європейської та української теорії й практики реформування суспільства, держави, державного управління.

• Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського суспільства.

• Вміння аналізувати основні тенденції розвитку державної гуманітарної політики та шляхи вирішення національних і регіональних проблем.

• Володіння знаннями з теорії і практики залучення світового досвіду в управління та регулювання національними і регіональними гуманітарними процесами.

• Вміння аналізувати основні тенденції розвитку сучасної соціальної політики, і шляхи подолання соціальних проблем. Здатність прогнозувати тенденції, динаміку, ситуації в різноманітних сферах життєдіяльності населення, що потребують соціальної допомоги і захисту.

• Вміння використовувати методи та принципи економіки. Здатність до використання знань з фінансового аспекту системи соціального захисту населення. Вміння організовувати економічну діяльність державних установ та здійснювати економічний та фінансовий аналіз їхньої діяльності. Здатність до використання різних видів економічних механізмів, які застосовуються в соціальній сфері. Здатність застосовувати знання з корпоративної соціальної відповідальності та вміти застосовувати різні стратегії корпоративної соціальної відповідальності у своїй діяльності.

• Володіння юридичними термінами, необхідними для професійної діяльності. Ефективне використання у професійній діяльності нормативно-правових документів для вирішення відповідних професійних завдань, нормативно-правових ситуацій тощо. Робота в інформаційному полі нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних документів.

• Здатність здійснювати управління власною професійною діяльністю та працювати у команді. Вміння визначати, конкретизувати та здійснювати вибудовування ієрархії завдань у професійній діяльності.

• Вміння здійснювати стратегічне (розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем суспільного розвитку) та тактичне планування та добирати оптимальній ефективний інструментарій.

• Володіння антикризовим менеджментом: розробка антикризових документів, створення та організація роботи антикризових команд.

• Знання змісту основних етапів управлінського консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження.

• Здатність встановлювати взаємозв’язки організацій і установ державного сектору з організаціями громадянського суспільства: політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими об'єднаннями та територіальними громадами; бізнесовими структурами. Здатність координувати діяльність різних суб’єктів надання публічних послуг під час роботи із конкретними випадками отримувачів публічних послуг.

• Знання та дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу на особистість, соціальну групу, соціальну ситуації. Повага до гідності кожної людини. Вміння спрямовувати усі свої зусилля, знання та навички на допомогу окремим громадянам, сім'ям, групам, спільнотам та громадам. Вміння бути толерантними до різних соціальних та релігійних груп та емоційних проявів отримувачів публічних послуг, мати належний рівень професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігати рівновагу, терпимість.

• Вміння застосовувати різні форми та методи організації, підвищення якості надання адміністративних послуг

• Здатність здійснювати інформаційний, організаційний супровід інноваційних проектів. Володіння навичками налагодження співпраці з експертним співтовариством.

• Вміння досліджувати психічні явища у процесі взаємодії людей у великих та малих суспільних групах. Володіння знаннями про шляхи та способи передбачення, попередження, подолання суперечностей у взаєминах між окремими людьми, групами, об'єднаннями, вміти їх гармонізувати. Володіння конструктивними підходами в роботі, сучасною професійною етикою, безконфліктною поведінкою.

• Організація та проведення збору та аналізу соціально-економічної, політичної, статистичної інформації у сфері діяльності.

• Організація та проведення інформаційно-пошукової роботи з актуальних питань публічного управління.

• Здатність до володіння основними методами та техніками соціологічних досліджень. Володіння навичками використання методів статистики. Здатність до проектування соціологічних досліджень, аналізу та інтерпритації їх результатів, а також розроблення тактики впровадження їх у практичну діяльність.

Робота в органах державної влади та місцевого самоврядування, інституціях громадянського суспільства, громадських об’єднаннях, некомерційних організаціях, міжнародних неурядових організаціях, міждержавних органах і структурах, науково-освітніх установах.

Можливі посади: радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, фахівців виконавчих органів місцевих рад та громад, зокрема спеціаліста із державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, фахівця із зв’язків з громадськістю, державного інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом, помічника керівника підприємства (установи, організації), інструктора з організаційної роботи та ін.