ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

НАШІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

НАШІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

 МБ.png

                       Кафедра "Економіка підприємства" готує бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей, а також бакалаврів і спеціалістів технічних та гуманітарних спеціальностей, що здобувають другу вищу освіту за денною, заочною та дистанційною формами навчання за напрямом  051 "Економіка " зі спеціалізації Міжнародний бізнес, Бізнес-аналітика та Безпека соціально-економічних та екологічних систем.


01.jpg

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР – ЦЕ ПРОСТО!

Якщо Ви не знаєте, в яку гавань
тримайте шлях, то жоден вітер не буде для Вас попутним
Сенека

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІКА
Спеціалізація Бізнес-аналітикаПідготовка студентів здійснюється за наступними КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ:

- бакалавр;
- магістр;

                      Мета спеціалізації «Бізнес-аналітика» - підготовка висококваліфікованих керівників та фахівців в області бізнес-аналізу діяльності і розвитку компаній, здатних оцінювати поведінку господарюючих агентів, їх витрати і результати; функціонуючі ринки; виробничі і науково-дослідні процеси.

Бізнес-аналітик (Business Analyst) - фахівець, завданням якого є детальне вивчення структури компанії, виявлення проблем та пошук шляхів їх успішного вирішення. Наприклад, функції бізнес-аналітика можуть включати фінансовий аналіз діяльності організації, автоматизацію господарської діяльності або розробку нової, більш ефективної бізнес-моделі, яка включає в себе оптимізацію процесів і роботи персоналу, зниження витрат, збільшення прибутку і т.п.

Бізнес-аналітика або просто аналітика це "наука аналізу" – процес аналізу інформації для прийняття бізнесових рішень. Вона включає у себе методи збору і обробки інформації, оцінку ризиків, моделювання і прогнозування за допомогою інформаційних і телекомунікаційних технологій.

На практиці бізнес-аналітика використовується  у ризик менеджменті, фінансах, охороні здоров'я, індустріальному виробництві, сфері послуг, а також у маркетингу, ефективному управлінні містами, Інтернеті та соціальних мережах, системі штучного інтелекту. Аналітичний аналіз і прогнозування дозволяють сотням компаній економити ресурси.

02.jpg

що важливо вміти бізнес-аналітику?

 • писати документи, працювати зі стандартами документування, швидко читати і швидко друкувати
 • пояснювати, аргументувати, робити презентації і писати ділові листи
 • розуміти проблеми кінцевого користувача
 • моделювати у всяких цікавих нотациях, системно мислити
  розуміти принципи проектного управління, працювати в команді і з командою, лідерство
 • знати на рівні спеціаліста економіку, фінанси, маркетинг
 • творчо мислити, малювати картинки, візуалізувати ідеї

07.jpgОсобисті якості бізнес-аналітика:

 • здатність шукати інформацію
 • аналітичний розум
 • схильність до кропіткої роботи
 • послідовність в досягненні результату
 • креативність
 • комунікабельність


06.jpg

                      Випускник, що освоїв спеціалізацію «Бізнес-аналітика» готовий вирішувати наступні професійні завдання:

В області проектно-економічної діяльності: самостійно здійснювати підготовку завдань і проектних рішень щодо реалізації результатів бізнес-аналізу, оцінювати ефективність інноваційних проектів і розробляти відповідні методичні і нормативні документи;

03.jpg

В області аналітичної діяльності: розробка і обґрунтування соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів і методик їх розрахунку; пошук, аналіз і оцінка джерел інформації для проведення економічних розрахунків; проведення оцінки ефективності проектів з врахуванням чинника невизначеності; аналіз існуючих форм організації управління, розробка і обґрунтування пропозицій по їх вдосконаленню; прогнозування динаміки основних соціально-економічних показників діяльності підприємства; розробка стратегій розвитку і функціонування підприємств, організацій і їх окремих підрозділів; керівництво економічними службами і підрозділами підприємств і організацій різних форм власності, органів державної влади.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІКА
Спеціалізація Міжнародний бізнес

«Маючи в запасі терпіння і проявивши завзятість, насіння, посіяного знання, неодмінно дадуть хороші сходи. Гіркий корінь учення, але плоди його солодкі»

 Леонардо да Вінчі


04.jpg

                      Нові детермінанти світового економічного розвитку актуалізують проблематику міжнародного економічного співробітництва. Глобальне виробництво, світові ринки, міжнародна конкуренція формують передумови для вільного переміщення товаровиробників і експортерів у межах світового господарства.  Загальною потребою стає підготовка спеціалістів нової формації- «економістів-міжнародників», здатних в пошуках нових зовнішніх ринків і засобів їх засвоєння, поєднувати логіку реалізації мікроекономічних інтересів українських підприємств з імперативами і тенденціями розвитку сучасної міжнародної економічної діяльності.08.jpg

Специфіка майбутньої діяльності фахівця в сфері міжнародної економіки базується на глибокому вивченні фундаментальної економічної теорії та передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських процесів.

Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

За період навчання компетентні викладачі розкриють потенціал кожного, використовуючи власний науково-практичний досвід.

Ціль викладання спеціальності полягає в :

- формуванні системи сучасних теоретичних знань у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин;

- опануванні практичних знань у галузі міжнародного економічного спілкування країн світу;

- набутті навичок з аналізу та оцінки стану світової та української економіки на фоні глобальної господарської системи;

- формуванні та розвитку компетенції щодо професійної діяльності.


05.jpg

У ході підготовки за програмою студент набуде:

знання:

- з узагальнення і використання інформації для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародного бізнесу;

- з аналізу стану та тенденції розвитку сучасних світових ринків;

уміння:

- володіти методами розрахунку основних показників міжнародної економічної діяльності підприємства та національної економіки в цілому;

- оцінювати та застосовувати досвід країн світу для удосконалення міжнародної економічної діяльності регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів;

навички:

- побудови доказової, розгорнутої відповіді на проблемні питання щодо проблем міжнародної економічної діяльності;

- прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;

комунікаційні здібності:

- з роботи в команді та співробітництва; з аргументування власної позиції; при спілкуванні  з іноземними партнерами;

- з виявлення творчих здібностей;  розширення кола професійних контактів під час участі у наукових конференціях;

- самостійність і відповідальність;


Поєднання знань за різними напрямками міжнародна економіка дозволить отримати:

- якісну освіту;

- престижний диплом;

- навички, необхідні в майбутній професії;

- можливості для працевлаштування;

- потенціал для кар'єрного зростання;

- близьких по духу друзів.

09.jpg

Студенти, що успішно закінчать навчання за запропонованою спеціальністю будуть мати можливість заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади.

Посади, що пов'язані з міжнародною економікою:

- експерт - консультант із зовнішньоекономічних питань,

- фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку,

 - економіст зі збуту,

 - економіст з планування,

 - економічний радник,

 - викладач та науковий співробітник вузів і науково – дослідних установ.

Після закінчення навчання за напрямом «Міжнародна економіка» випускники можуть працювати:

 - на підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності та зв’язків, логістики, маркетингу, плановому та фінансовому відділах;

 - у банках у відділах міжнародних розрахунків, валютному відділі, відділі з розміщення інвестицій (управління із залучення та розміщення інвестицій), відділі експортно-імпортних операцій;

- в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах;

- в туристичних агенціях ;

- в спільних підприємствах, асоціаціях;

- в торгово-промислових палатах.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІКА
Спеціалізація Безпека соціально-економічних та екологічних систем

                      МЕТА-  підготовка фахівців вищого рівня та системних аналітиків, спроможних приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення на державному та муніципальному рівнях, на рівні управління великими компаніями та підприємствами, спрямовані на сталий розвиток соціально-економічних та екологічних систем, забезпечення безпеки їх функціонування.

Підготовка магістрів за спеціалізацією «Безпека соціально-економічних та екологічних систем» характеризується адаптованістю знань до сучасних вітчизняних та міжнародних вимог:

10.jpg
 • у галузі безпеки підприємств, установ та організацій, наукове забезпечення розвитку системи економічної безпеки всіх рівнів управління, створення національних стандартів у галузі економічної безпеки;
  11.jpg
 • у сфері забезпечення охорони навколишнього природного середовища, впровадження у практику інновацій, що спрямовуються на забезпечення розвитку та задоволення зростаючих потреб підприємств в сфері екологічного контролю та аудиту, розробленні новітніх методів контролю та адаптації елементів екологічного аудиту.
12.jpg

Сформована модель підготовки фахівців за магістерською програмою, а також організація відповідної системи їхнього навчання, забезпечує можливість отримання професійної освіти в сфері управління, організування та аналізу систем екологічної безпеки, застосування інформаційних систем і технологій, інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій, інформаційного моделювання для забезпечення безпеки  функціонування проектних, виробничих, інноваційних, фінансових, державних структур та організацій.

 Магістр з «Безпека соціально-економічних та екологічних систем» – це фахівець вищої ланки управління, який вміє:

 • розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, створювати програму розвитку підприємства;
 • формувати колективи та забезпечувати їх ефективне функціонування, використовуючи неформальні методи управління, попереджувати конфліктні ситуації;
 • створювати та контролювати діяльність операційної системи управління виробництвом, маркетингом, забезпечувати безпеку в цих системах;
 • розробляти плани та програми забезпечення фінансово-економічної та екологічної безпеки в різних видах діяльності та здійснювати оперативне прикриття в даних системах;
 • разом з іншими фахівцями готувати необхідні розрахунки, аналізи та економ обґрунтування розроблених проектів, ідей та планів діяльності компанії та її безпеки.

 

13.jpg

Знання та навички магістра після закінчення програми «Безпека соціально-економічних та екологічних систем», дозволять йому обіймати наступні орієнтовані посади :

 • Наукового співробітника з системної аналітики, екологічної безпеки та фінансово-економічної безпеки підприємств;
 • Системного аналітика з проблем фінансово-економічної та екологічної безпеки в органах управління містом, регіоном, областю, країною;
 • Керівника підрозділу з безпеки, із соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій;
 • Професіонала з фінансово-економічної безпеки, інтелектуальної власності, екологічної безпеки.