ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр з металургії ТОЛВ (наук)


136 «МЕТАЛУРГІЯ»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЛИТВА»

Гарант програми – Алієв Іграмотдін Серажутдінович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Обробка металів тиском»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Технологія і обладнання ливарного виробництва»

Завідувач кафедри – Агравал Павло Гянович,

кандидат хімічних наук, доцент

Web:Кафедра «Технологія і обладнання ливарного виробництва»

E-mail:tolp@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 136 «Металургія»
Програма «Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з металургії

Освітньо-наукова програма «Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва» спрямована на підготовку магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія» спеціалізації «Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних та металургійних підприємств та наукових установ та використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати складні інженерно-технічні та наукові задачі та проводити науковий пошук у галузі ливарного виробництва та металургії, та споріднених процесів і технологій в суміжних галузях.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців з глибокою теоретичною та практичною підготовкою, які вмітимуть виконувати теоретичні, розрахунково-експериментальні та науково-дослідні роботи, вирішувати актуальні задачі ливарного виробництва із застосуванням сучасних чисельних математичних та спеціалізованих методів з використанням сучасної комп’ютерної бази, програмних систем автоматизованого проектування, інженерного аналізу і інжинірингу; управління ливарними цехами, організовувати роботу виробничих, проектних та науково-дослідних підрозділів.


Компоненти програми:

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Інтелектуальна власність

• Основи теорії керування якістю технологічних систем

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Кристалізація та властивості металів та сплавів

• Прогресивні методи плавки та литва

• Проектування ливарних цехів

• Спеціальні та особливі види литва

• Конструювання литих виробів

• Проектування технології виливків СОВЛ

• Моделювання та оптимальні технологічні системи

• Синтез ливарних сплавів

• CAD-CAM системи у ливарному виробництв

• Проектування цехів спеціальних та особливих видів литва

• Проектування технологій виготовлення художніх виливків та ювелірних виробів

• Синтез ювелірних ливарних сплавів

• Технологія виготовлення виливків для металургії та машинобудування

• Методологія та організація наукових досліджень

• Методика та прилади для досліджень

• НДРС. Експериментально-аналітичні методи досліджень

• Науково дослідна практика

• Цільова індивідуальна підготовка за темою магістерської роботи

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи

• Підготовка магістерської роботи

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва» можуть працювати на підприємствах, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів. Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями: 2147.2 – Інженер, інженер-технолог (металургія); 2149.2 – інженер-дослідник; 2310.2 – викладачі ВНЗ. Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають отримати:

• знання методології, методів і методики розробки і постановки на виробництво нового виду продукції, зокрема на етапах виконання наукових, дослідно-конструкторських робіт та/або розробки технологічного забезпечення процесу її виготовлення;

• знання принципів побудови і функціонування систем автоматизації технологічних досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні;

• вміння виконувати моделювання, статичний та динамічний аналізи конструкцій, механізмів, матеріалів та процесів на стадії проектування з використанням сучасних комп’ютерних систем;

• теоретичні знання і практичні навички використання новітних та сучасних методів пошуку оптимальних параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного, імітаційного та комп’ютерного моделювання, зокрема і за умов неповної та суперечливої інформації;

• здатність до самостійного вирішення поставлених задач дослідницького та інноваційного характеру, уміння аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішення, зокрема і публічно; знання методик просування інноваційних проектів на ринку, вміння виконувати економетричну та науковометричну оцінки таких проектів;

• знання та розуміння основ організації сучасного дослідницького або виробничого процесу; здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих випадках; здатність аналізувати та демонструвати тенденції розвитку науки і техніки, акцентуючи увагу на досягненнях вітчизняного та світового машинобудування та металургії;

• здатність формулювати й вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, збираючи необхідну інформацію для її вирішення та формулювати висновки, які можна захищати у науковому контексті; вміння розробляти методики, організовувати та проводити експериментальні дослідження та аналізувати їх результати з метою розробки рекомендацій щодо впровадження у виробництво;

• здатність до використання систем автоматизованого проектування САПР, CAD/CAM/CAE систем, комп’ютерного обладнання; вміння обґрунтовувати наукові дослідження, виконувати аналіз та статистичну оцінку результатів, розробляти та отримувати математичну модель та оцінювати її адекватність;

• вміння використовувати іноземну мову у міжособистісному спілкуванні в професійній діяльності, здійснювати адекватний вибір мовних форм, використовувати і перетворювати їх залежно від стилю та характеру спілкування;

• вміння проводити експериментальні дослідження властивостей матеріалів, параметрів процесів ливарного виробництва; володіння навичками проведення теоретичних досліджень наукового плану в галузі металургії та ливарного виробництва.