ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МАГІСТР З ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ІНЖИНІРИНГ АВТОМАТИЗОВАНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН І АГРЕГАТІВ

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Факультет машинобудування

Кафедра «Автоматизованих металургійних машин та агрегатів»

Завідувач кафедри – Грибков Едуард Петрович,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Автоматизованих металургійних машин та агрегатів»

E-mail:amm@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Інжиніринг автоматизованих металургійних машин і агрегатів»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з галузевого машинобудування


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку майбутніх наукових працівників та висококваліфікованих фахівців-дослідників до вирішення складних завдань науково-дослідної, інноваційної, проектної, конструкторсько-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в наукових установах, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організаціях, на машинобудівних та інших промислових підприємствах, а також до науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти відповідно до профілю освітньо-наукової програми. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та спеціальної освіти з науково-дослідною роботою та практичною підготовкою за перспективними інноваційними напрямами сучасного виробництва та цільовими траєкторіями підготовки. Понад 30 % навчального навантаження студента становлять дисципліни науково-дослідної підготовки.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Фізичне виховання

• Науково-дослідна робота магістранта

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Виконання та захист кваліфікаційної роботи магістра

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням) • Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Динаміка та міцність машин

• Теорія обробки металі тиском

• Комп'ютерне моделювання і проектування в машинобудуванні

• Надійність, ремонт та монтаж обладнання

• Перспективні технології та конструкції прокатного виробництва

• Механічне обладнання металургійних заводів


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у аспірантурах закладів вищої освіти та наукових установ, а також працювати після отримання диплому магістра у відділах та лабораторіях наукових установ, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, інженерних підрозділах машинобудівних та інших промислових підприємств, на профільних кафедрах та у науково-дослідних підрозділах закладів вищої освіти на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта, інженера із впровадження нової техніки та технології, інженера-дослідника, асистента, викладача вищого навчального закладу.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти ставити та вирішувати дослідницькі та інженерні завдання, застосовуючи передові інженерні методи розрахунків, методики експериментальних досліджень та комп’ютерного моделювання технічних об’єктів та робочих процесів, сучасні комп’ютерні системи інженерного аналізу, проводити на високому рівні наукові дослідження процесів металургійного та прокатного виробництва, здійснювати обробку та аналіз їхніх результатів, системно аналізувати технічні об’єкти, технологічні процеси, методики і методи досліджень та випробувань у машинобудуванні та металургійному виробництві, проектувати сучасне автоматизоване металургійне обладнання та використовувати їх при розв’язанні задач дослідження технічних об’єктів та робочих процесів машинобудівного та металургійного виробництв, забезпечувати технологічну підготовку машинобудівного та металургійного виробництва на базі використання наукових принципів високих технологій в машинобудуванні, створювати продукти інтелектуальної власності у сфері своєї професійної діяльності та забезпечувати їхній захист, вільно володіти іноземною мовою та практичними навичками написання наукових праць, здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти за профілем освітньо-наукової програми.