ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Магістр з галузевого машинобудування (ВМІВМП)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Факультет машинобудування

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Завідувач кафедри – Васильченко Яна Василівна,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

E-mail:msi@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Виробництво медичного інструменту та виробів медичного призначення»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з галузевого машинобудування

Освітньо-професійна програма «Виробництво медичного інструменту та виробів медичного призначення» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», які здатні самостійно або у складі колективу розв’язувати складні спеціалізовані практичні та науково-практичні задачі та проблеми у сфері виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, що передбачають використання новітніх наукових знань, проведення власних наукових досліджень та / або здійснення інновацій і характеризуються невизначеністю умов та вимог


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на комплексну підготовку фахівців до вирішення практичних завдань проектно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної та інноваційної діяльності на підприємствах з виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, в організаціях та фірмах, що займаються дослідженнями та інженерними розробками у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та спеціальної освіти з науково-дослідною роботою та практичною підготовкою за перспективними інноваційними напрямами сучасного виробництва та цільовими траєкторіями підготовки


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Фізичне виховання

• Високі технології в машинобудуванні

• Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів

• Мехатронні системи

• Моделювання та оптимізація технологічних систем

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Виконання та захист дипломної роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Філософія та наука

• Автоматизоване проектування медичного інструменту

• Автоматизоване проектування виробів медичного призначення

• CAD\CAM-системи

• 3D-моделювання медичних інструментів та виробів медичного призначення

• Біосумісні матеріали

• Якість та сертифікація медичних інструментів та виробів медичного призначення

• Наукова робота та принципи її організації

• Сучасні фізичні та математичні методи досліджень


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у аспірантурах закладів вищої освіти та наукових установ, а також працювати після отримання диплому магістра у інженерних та виробничих підрозділах підприємств з виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, відділах, лабораторіях, дослідно-виробничих та виробничих підрозділах наукових установ, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій та фірм, що займаються дослідженнями та інженерними розробками у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення на посадах інженера-конструктора, інженера з підготовки виробництва, інженера із впровадження нової техніки й технології, інженера-дослідника


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти ставити та вирішувати дослідницькі та інженерні завдання у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення з застосуванням передових інженерних методів розрахунків, методик комп’ютерного моделювання та експериментальних досліджень, системно аналізувати вироби медичного призначення, технологічні процеси, методики і методи досліджень у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, розробляти проекти виробів медичного призначення на базі широкого використання можливостей CAD\CAM-систем, проектувати сучасні мехатронні системи та використовувати їх при розв’язанні задач керування верстатними комплексами, контролю та діагностики технічних об’єктів та робочих процесів у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, розробляти технологічні процеси виробництва медичного інструменту та виготовлення виробів медичного призначення на базі використання наукових принципів високих технологій в машинобудуванні, створювати продукти інтелектуальної власності у сфері своєї професійної діяльності