ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Магістр з галузевого машинобудування (ПМОВІ)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Факультет машинобудування

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Завідувач кафедри – Васильченко Яна Василівна,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

E-mail:msi@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 місяців
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з галузевого машинобудування

Освітньо-наукова програма «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» передбачає підготовку наукових співробітників та висококваліфікованих фахівців-дослідників у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», які здатні самостійно або у складі колективу розв’язувати складні спеціалізовані науково-практичні та практичні задачі та проблеми у галузі машинобудівного та верстатоінструментального виробництва, що передбачають проведення досліджень та / або здійснення інновацій і характеризуються невизначеністю умов та вимог


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку майбутніх наукових працівників та висококваліфікованих фахівців-дослідників до вирішення складних завдань науково-дослідної, інноваційної, проектної, конструкторсько-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в наукових установах, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організаціях, на машинобудівних та інших промислових підприємствах, а також до науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти відповідно до профілю освітньо-наукової програми. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та спеціальної освіти з науково-дослідною роботою та практичною підготовкою за перспективними інноваційними напрямами сучасного виробництва та цільовими траєкторіями підготовки. Понад 30 % навчального навантаження студента становлять дисципліни науково-дослідної підготовки.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Фізичне виховання

• Високі технології в машинобудуванні

• Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів

• Мехатронні системи

• Моделювання та оптимізація технологічних систем

• Наукова робота та принципи її організації

• Сучасні фізичні та математичні методи досліджень

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи

• Науково-дослідна робота магістранта

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Виконання та захист дипломної роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Філософія та наука

• Автоматизоване проектування верстатів

• Автоматизоване проектування інструментів

• Комп’ютерні системи інженерного аналізу

• Сучасні програмні засоби у наукових дослідженнях

• Теоретичні основи створення прогресивних конструкцій машин, верстатів та інструментів


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у аспірантурах закладів вищої освіти та наукових установ, а також працювати після отримання диплому магістра у відділах та лабораторіях наукових установ, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, інженерних підрозділах машинобудівних та інших промислових підприємств, на профільних кафедрах та у науково-дослідних підрозділах закладів вищої освіти на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта, інженера із впровадження нової техніки та технології, інженера-дослідника, мехатроніка, асистента, викладача вищого навчального закладу/p>

Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти ставити та вирішувати дослідницькі та інженерні завдання, застосовуючи передові інженерні методи розрахунків, методики експериментальних досліджень та комп’ютерного моделювання технічних об’єктів та робочих процесів, сучасні комп’ютерні системи інженерного аналізу, проводити на високому рівні наукові дослідження процесів механічної обробки, металорізальних верстатів та інструментів, здійснювати обробку та аналіз їхніх результатів, системно аналізувати технічні об’єкти, технологічні процеси, методики і методи досліджень та випробувань у машинобудуванні та верстатоінструментальному виробництві, проектувати сучасні мехатронні системи та використовувати їх при розв’язанні задач керування процесами механічної обробки, дослідження технічних об’єктів та робочих процесів машинобудівного та верстатоінструментального виробництва, забезпечувати технологічну підготовку машинобудівного та верстатоінструментального виробництва на базі використання наукових принципів високих технологій в машинобудуванні, створювати продукти інтелектуальної власності у сфері своєї професійної діяльності та забезпечувати їхній захист, вільно володіти іноземною мовою та практичними навичками написання наукових праць, здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти за профілем освітньо-наукової програми