ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Магістр з галузевого машинобудування (КМСІТ)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ, ІНСТРУМЕНТ І ТЕХНОЛОГІЇ»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Факультет машинобудування

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Завідувач кафедри – Васильченко Яна Василівна,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

E-mail:msi@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з галузевого машинобудування

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», які здатні самостійно або у складі колективу розв’язувати складні спеціалізовані практичні та науково-практичні задачі та проблеми у галузі машинобудівного та верстатоінструментального виробництва, що передбачають використання новітніх наукових знань, проведення власних наукових досліджень та / або здійснення інновацій і характеризуються невизначеністю умов та вимог


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на комплексну підготовку фахівців до вирішення практичних завдань проектно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної та інноваційної діяльності на машинобудівних та інших промислових підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях та фірмах. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та спеціальної освіти з науково-дослідною роботою та практичною підготовкою за перспективними інноваційними напрямами сучасного виробництва та цільовими траєкторіями підготовки.


Компоненти програми:

• Інтелектуальна власність

• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Фізичне виховання

• Високі технології в машинобудуванні

• Дослідження та випробування верстатів і верстатних комплексів

• Мехатронні системи

• Моделювання та оптимізація технологічних систем

• Науково-дослідна практика

• Переддипломна практика

• Виконання та захист дипломної роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Філософія та наука

• Автоматизоване проектування верстатів

• Автоматизоване проектування інструментів

• CAD\CAM-системи

• 3D-моделювання виробів машинобудування

• Автоматизований електропривод верстатних комплексів

• Основи сучасних теорій управління якістю технологічних систем

• Наукова робота та принципи її організації

• Сучасні фізичні та математичні методи досліджень


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у аспірантурах закладів вищої освіти та наукових установ, а також працювати після отримання диплому магістра у інженерних, виробничих, експлуатаційних та випробувальних підрозділах машинобудівних та інших промислових підприємств, відділах, лабораторіях, дослідно-виробничих та виробничих підрозділах наукових установ, науково-дослідних, проектно-конструкторських та сервісних організацій та фірм на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів, інженера з інструменту, інженера з підготовки виробництва, інженера із впровадження нової техніки й технології, інженера-дослідника, мехатроніка


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти ставити та вирішувати дослідницькі та інженерні завдання, застосовуючи передові інженерні методи розрахунків, методики експериментальних досліджень та комп’ютерного моделювання технічних об’єктів та робочих процесів, системно аналізувати технічні об’єкти, технологічні процеси, методики і методи досліджень та випробувань у галузі машинобудівного та верстатоінструментального виробництва, розробляти проекти сучасних верстатних комплексів та їхніх вузлів, спеціального різального інструменту прогресивних конструкцій на базі широкого використання можливостей CAD\CAM-систем, проектувати сучасні мехатронні системи та використовувати їх при розв’язанні задач керування верстатними комплексами, контролю та діагностики технічних об’єктів та робочих процесів, розробляти технологічні процеси машинобудівного та верстатоінструментального виробництва на базі використання наукових принципів високих технологій в машинобудуванні, створювати продукти інтелектуальної власності у сфері своєї професійної діяльності