ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Магістр з фінансової системи та банківької справи (наук)


072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінансова система та банківська справа»
Обсяг програми 120 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 9 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з фінансової системи та банківької справи

Освітньо-наукова програма «Фінансова система та банківська справа» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування фінансової системи країни, вирішувати теоретичні та практичні завдання аналітичного, управлінського та прикладного характеру; здатних використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати фінансово-економічні, управлінські та наукові задачі, проводити науковий пошук у сфері фінансів, банківської справи та страхування.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-наукова програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу та управління в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування методології наукових досліджень, сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової стратегії та тактики суб’єктів фінансової системи, досягнення ефективних результатів професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних наукових завдань, прийняття фінансових управлінських рішень.


Компоненти програми:

• Охорона праці в галузі

• Цивільний захист

• Інтелектуальна власність

• Моделювання та управління бізнес-процесами

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Фізичне виховання

• Глобальна економіка

• Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

• Ринок фінансових послуг

• Податковий менеджмент

• Фінансовий менеджмент

• Страховий менеджмент

• Міжнародні стратегії економічного розвитку

• Бюджетний менеджмент

• Управління фінансовою санацією підприємства

• Антикризове фінансове управління на підприємстві

• Інвестиційний менеджмент

• Управління фінансовими ризиками на підприємстві

• Фінансовий менеджмент у малому та середньому бізнесі

• Фінансовий контролінг на підприємстві

• Оподаткування суб'єктів підприємництва

• Фінансовий менеджмент у банку

• Фінансове посередництво

• Фінанси страхових організацій

• Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації

• Управління банківськими ризиками

• Інвестиційне кредитування

• Антикризове фінансове управління в банку

• Управління місцевими фінансами

• Міжнародна та європейська економічна інтеграція

• Децентралізація та управління регіональним розвитком

• Макрофінансове планування та бюджетування

• Фіскальна політика держави

• Макрофінансовий ризик-менеджмент

• Міжнародні розрахунки і валютні операції

• Методика та організація наукових досліджень

• Математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень

• Методика викладання економічних досциплін

• Науково-дослідна практика

• Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи

• Інновації в корпоративних фінансах, у банківському бізнесі, монетарній сфері

• Підготовка та захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Програма сфокусована на підготовку фінансових менеджерів, фінансових контролерів, інвестиційних та фінансових аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методичну базу у сфері грошово-кредитних відносин, корпоративних фінансів, банківської справи, страхування та перестрахування, здатні вирішувати нестандартні завдання, приймати раціональні фінансові рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати інноваційні інструменти фінансового контролінгу та управління.

Випускники програми можуть працювати:

у сфері корпоративних фінансів - на крупних, середніх або малих підприємствах – на посадах фінансових директорів (CFO), фінансових аналітиків, фінансових менеджерів, фахівців служб контролінгу та внутрішнього аудиту; у фінансових установах та сфері консалтингу й аудиту – на посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитних аналітиків, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом; у держаних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та здійснення інвестицій; в установах системи вищої освіти.

у сфері банківської справи - в центральному банку, банках другого рівня, небанківських фінансових установах усіх організаційно-правових форм (комерційні, державні, приватні, муніципальні); на посадах керівників банків, керівників небанківських фінансових установ (кредитних спілок, кредитних союзів, компаній з управління активами, хедж-фондів, інвестиційних фондів тощо); керівників та виконавців в органах державного управління та міжнародних фінансових організаціях, пов’язаних з грошово-кредитною сферою (НБУ, Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, МВФ, міжнародні аудиторські компанії); керівників структурних підрозділів (філії, департаменту, відділення, відділу) та менеджерів середньої ланки в банківських та небанківських фінансових установах; керівників та виконавців у консалтингових, фінансово-аналітичних та рейтингових агенціях, фінансово-банківських асоціаціях; у науково-дослідних установах, пов’язаних з вирішенням проблем у сфері грошово-кредитних відносин та банківської діяльності; в установах системи вищої освіти.

у сфері страхування - в апараті управління та функціональних підрозділах вітчизняних страхових та перестрахових компаній; філій іноземних страховиків, перестраховиків та перестрахових брокерів; страхових посередників; об’єднань страхових організацій; органів державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Міністерства фінансів; податкових органів; органів ПФУ; органів Фонду соціального страхування; органів Фонду зайнятості; недержавних пенсійних фондів; аудиторських компаній; консалтингових фірм, а також у підрозділах корпорацій вітчизняного та міжнародного бізнесу.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

• здійснювати трансфер набутих знань та результатів, вміти на професійному рівні представляти результати власних знань та умінь; • приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів;

• володіти українською та іноземними мовами з метою спілкування на національному і міжнародному рівнях з актуальних питань за фахом;

• показувати концептуальні та методологічні знання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, застосовувати їх у професійній діяльності;

• відтворювати розуміння сутності процесу розвитку фінансової, банківської та страхової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами;

• будувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування та фінансової аналітики на підприємстві;

• ідентифікувати сучасні методи обробки фінансової інформації та її систематизації професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, демонструвати практичні навички щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації;

• проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів у досягненні цілей, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, уміти розробляти методику управління банківськими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності;

• застосовувати та удосконалювати методичний інструментарій, впроваджувати передовий досвід та наукові дослідження, вміти забезпечувати ефективність управління організацією, її структурними підрозділами;

• демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях;

• визначати перспективи розвитку глобальних фінансів, міжнародної та європейської інтеграції україни в умовах глобалізації, оцінювати ефективність функціонування системи міжнародних розрахунків та валютних операцій, здійснювати аналіз та планування макрофінансових показників;

• демонструвати знання і навички використання інноваційних фінансових інструментів та сучасних технологій ведення банківського бізнесу;

• обґрунтовано добирати й ефективно використовувати інноваційні інформаційно-аналітичні системи для вирішення програмними засобами завдань професійної діяльності, здійснювати діагностику й моделювання фінансової діяльності банківських та небанківських фінансових установ.

• дискутувати, пояснювати, відтворювати результати своїх досліджень державною (іноземною) мовою;

• аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання;

• пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях;

• оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля;

• постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток;

• застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів;

• працювати самостійно або в групі, отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату;

• проводити самостійні наукові дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність у банківській сфері, вести переговори та розв’язувати конфлікти в професійній діяльності, працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети