ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Магістр з дизайну промислових виробів та об'єктів


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Овітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web:Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»
Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Дизайнер промислових виробів та об'єктів

Освітньо-наукова програма «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» спрямована на підготовку науковців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах дизайну та 3D- моделювання для вирішування складних та нестандартних задач і проблем (прикладного, наукового та інноваційного характеру) у машинобу-дуванні.


Особливості освітньо-наукової програми


• Освітньо-наукова програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаудиторною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі науково-дослідної практики, виконанням магістер-ської роботи.

• Особливостями програми є також те, що у майбутніх науковців з 3D- дизайну та моделювання машин, здатних:

•• проводити наукові дослідження та приймати ефективні професійні рішення стосовно розв’язання актуальних науково-практичних задач і про-блем, а саме у визначенні технічного рівня машин та процесів;

•• розробка: рекомендацій на основі 3D- моделювання дизайнерських проектів, дослідно-конструкторської документації, проектів обладнання для реалізації інноваційних рішень;

•• виконання комп’ютеризованих моделювання і розрахунків параметрів, використовуючи дані теоретичних та експериментальних досліджень, за допомогою сучасних спеціалізованих програмних комплексів та методів технологій проектування, дизайну і моделювання особисто чи у складі групи фахівців, навчальна та навчально-методична діяльність.


Компоненти програми:


• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Інтелектуальна власність

• Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.4) / (Scilab (MATLAB), Компас, QForm)

• Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів (курсовий проект)

• Триботехнічні процеси в базових вузлах автоматизованих комплексів Дизайн машинобудівних дільниць та споруд

• Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи Технологія виготовлення, наладки та ремонту машин з гідро- та механічним приводом

• Технологічні комплекси машинобудування

• Моделювання і дослідження гідравлічних машин або гідроприводів, діагностика гідропневмоавтоматики (ч.2)

• Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.5) / (Компас, SolidWorks, DEFORM, Abaqus ВЭД)

• Методологія та організація наукових досліджень

• Науково-дослідна практика

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Педагогіка і методика викладання у вищій школі

• Фізичне виховання

• Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи

• Спецкурс за напрямком магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть працювати, як професіонали-науковці з комп’ютеризованих дизайну і 3D- моделювання процесів і машин, в проектно-конструкторських, дизайнерських, наукових і освітніх організаціях на посадах:

• інженера-конструктора;

• інженера-дизайнера;

• інженера-технолога;

• інженера-механіка;

• інженера-дослідника;

• наукового співробітника;

• викладача;

• керівника підрозділу та інших,

а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних під-розділів, а також продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рів-ні.

Конкурентні переваги випускників – знання методів комп’ютеризованих 3D- дизайну і моделювання сучасних машин та нових технологічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій та систем.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники можуть:

• застосовувати сучасні пакети систем автоматизованого проектування та 3D- моделювання (CAD/CAM/CAE) для розробки машин, технологічних про-цесів та конструювання оснащення;

• застосовувати сучасні методи дослідження процесів і машин для по-шуку оптимальних рішень з урахуванням вимог дизайну, ергономіки, динаміки і міцності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності;

• розробляти з використанням сучасних методів 3D- моделювання та ди-зайну машин і автоматичних ліній; вирішувати науково-технічні завдання з ме-тою підвищення техніко-економічних показників виробництва;

• проводити наукові дослідження, використовуючи знання теорії експерименту, методик планування експерименту, оцінки достовірності результатів експерименту, методів аналізу експериментальних даних і побудови на їх основі математичних моделей;

• застосовувати у практиці інноваційні методи і технології дизайну та 3D- моделювання визначати доцільну стилістику дизайн-проекту і дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту;

• складати звіти і презентації, готувати доповіді, статті, патенти на винаходи і іншу науково-технічну документацію з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.