ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ЛАТИШЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

latisheva.jpg

На кафедрі працює з  2004 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька kramalena1970@gmail.com

Посада старший викладач

Вчене звання Кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорський індустріальний інститут), 1992, «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», кваліфікація: інженер-металург;

Донбаська державна машинобудівна академія, 1998 р., «Економіка підприємства», кваліфікація: інженер – економіст


Дисципліни, які викладає

Проектний аналіз,

Управління витратами та ціноутворення,

Проектування бізнес-процесів

Екологічна політика та екологічна безпека

 

Тема дисертації ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність:08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. (051 «Економіка»)

Дата захисту20 жовтня 2017

Напрямок наукових досліджень: проблеми сталого розвитку України та зарубіжних країн; екологічна безпека та питання удосконалення екологічної політики; управління витратами; еколого-економічні процеси і процеси інвестування; моделювання бізнес-процесів.


Наукові здобутки

1 Yelena Latysheva. Formation of model of "competitive spаce" of aircraft industry. Актуальні проблеми економіки. Наукове видання. – Київ, №10(160), 2014 , с. 530, С. 475-480 (фахове видання, у 2014 індексувався у базі даних Scopus, ISSN 1993-6788)

2 Латишева О.В. Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів для його зниження . Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 3. – С. 57-63. (фахове видання)

3 Латишева О.В. Шляхи реалізації системи управління екологічними процесами в практиці аеропортів / Науковий журнал «Економічний Форум»: зб. наук. праць. 2014. Випуск № 2/2014. Луцький Національний Технічний Університет, с.294, С.127-132 (фахове видання)

4 Латишева О.В. Інструменти еколого - економічного регулювання авіаційної галузі / Науковий журнал «Економічний Форум» : зб. наук.. праць / Секція: Економіка і управління національним господарством – Випуск № 3/2014 – Луцький Національний Технічний Університет, 2014, с.317, С.22-25 (фахове видання)

5 Латишева О.В. Екологічні стратегії розвитку авіаційної галузі: формування та критерії оцінки / Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки», Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Випуск 5. Частина 1 - с.296, С.203-206 (фахове видання)

6 Латишева О.В. Еколого-економічне регулювання в авіаційної галузі / Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки», Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Випуск 6. Частина 1, 301 с., С.234-238 (фахове видання) 2016

7 Латишева О.В. Сутність сталого розвитку та сучасні екологічні напрями його забезпечення в Україні / Вісник економічної науки України: Науковий журнал, випуск № 2 (31) 2016, 226 с., С. 106-111. (ум.-друк. арк. 0,51) (фахове видання, включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ та індексується вільно доступною системою GoogleScholar)

8 Латишева О.В. Етапи управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств / Економічний вісник Донбасу: Науковий журнал, випуск № 3 (45) 2016, 258 с., С. 218-224. (0,77 ум. др.арк.) (фахове видання, включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія))

9 Latysheva Yе. The ecological component of potential of sustainable development of machine-building enterprises as a management instrument by а competitiveness / Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу): Науковий журнал, випуск №4 (46) 2016, с.212, ум. друк. арк. 22,2, С.150-154. (фахове видання, включено до міжнародних наукометричних баз: ResearchBible (Японія, 2016), IndexCopernicus (Польща, 2016), РІНЦ.

10 Латишева О.В. Аналіз стану економічної складової сталого розвитку промислових підприємств України / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. 2016. Випуск 14. Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ". 300 с., С.95-103, ум. друк. арк.0,73 (фахове видання, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus, до наукової електронної бібліотеки (РИНЦ), до бібліографічної бази даних WorldCat)

11 Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України в глобальному вимірі./ Управління економікою: теорія та практика. П'яті Чумаченківські читання : зб.наук. праць/ НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко(відп. ред.), Л.М. Кузьменко та ін. – Київ, 2016. – 304 с., 17,7 ум.друк.арк., С.221-233, (0,76 ум.арк.) (фахове видання, збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки РІНЦ)

12 Латишева О.В. Застосування кластерного аналізу для оцінки визначальних характеристик сталого розвитку галузей України / Науковий журнал "Економіка і Фінанси", Дніпропетровськ – Спецвипуск. – 2016. – с.52, С. 36-42 (0,6 ум.арк.)(фахове видання, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International (імпакт -фактор ICV 5,35 з 9) і Ulrich's Periodicals Directory (США), РИНЦ) 2017

13 Латишева О.В. Визначення сутності поняття "потенціал сталого розвитку підприємств". / Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 33. – 2017. – 300 с., С. 36-43 (фахове видання ВАК України, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus , Scientific Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), Scientific & Scolarly Journals iiiFactor (London, United Kingdom))

14 Латишева О.В. Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств в Україні / Науковий журнал "Економічний вісник Донбасу", Київ – Старобільськ, випуск № 1(47), 2017, с. 215, С.82-88. (0,68 ум. друк. арк.) (фахове видання, збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки РІНЦ, 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі IndexCopernicus (Польща) з 2015 р.

15 Латишева О.В. Аналіз впливу екологічного чинника на рівень сталості розвитку основних галузей національної економіки України / Управління економікою: теорія та практика. Шості Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Ю.С. Залознова та ін. – Київ, 2017. – 268 с., С. 204-213 (0,52 ум.арк.) (фахове видання, збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки РІНЦ)

16 Latysheva Olena. Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine./Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу): Науковий журнал, випуск № 4 (50), 2017, с.200, С.154-157 (0,42 ум.арк.) (фахове видання) Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних "Україніка наукова" Видання включено до міжнародних наукометричних баз: ResearchBible (Японія, 2016), IndexCopernicus (Польща, 2016), РІНЦ. Видання індексується вільно доступною системоюGoogleScholar Латишева О.В. Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства / О.В. Латишева, О.Д. Титаренко // Вісник економічної науки України. 2017. № 2 (33). С. 77–82. Бібліогр.: 10 назв. — укр. (0,7 ум.арк.) (фахове видання, включено до електронної бібліотеки РІНЦ)

17 Латишева О.В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави . Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 1 (51), с.205 – С. 59-65. – (0,67 ум.арк)(фахове видання, збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки РІНЦ). Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar. У 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі IndexCopernicus (Польща) з 2015 р.

18 Латишева О.В. Затребувані професії в Україні, країнах пострадянського простору та розвинутих країнах світу: нові виклики і можливості на ринку праці / О.В. Латишева, О.П. Лєсова// Вісник економічної науки України. – 2018, № 1 (34), с.248. – С.85-89 – (0,67 ум.арк).(фахове видання, збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки РІНЦ)

19 Латишева О.В. Особливості правового забезпечення екологічної політики в системі впровадження стратегії сталого розвитку України / International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4(16) May 2018, RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, 2018, р.101, р.35-41. – (0,31 ум.арк). (включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International (Poland), Google scholar, Research Papers in Economics (RePEc), Base, RS Global, Європейської бази даних Open Aire, має міжнародний ISSN 2412-8368)

20 Латишева О.В. , Мілявський М.Ю. Перспективи економічного розвитку України в контексті нових світових . Науковий журнал "Економіка і Фінанси", Дніпропетровськ. 2018. Випуск №3. с.76, С. 14-24 (0,45ум.арк.) (фахове видання, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International (імпакт -фактор ICV 5,35 з 9) і Ulrich's Periodicals Directory (США), РИНЦ

21 Латишева О.В., Мілявський М.Ю. Дослідження стану та перспектив розвитку IT - галузі для забезпечення сталого розвитку національної економіки України. Науковий журнал "Економіка і Фінанси", Дніпропетровськ. 2018. Випуск №4. с.132, С. 56-66 (0,45ум.арк.)(фахове видання, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International (імпакт -фактор ICV 5,35) і Ulrich's Periodicals Directory (США), РИНЦ

22 Латишева О.В. Дослідження тенденцій продуктивності праці у світі / О.В.Латишева, Є.О. Підгора, М.Ю. Мілявський // Науковий журнал "Економіка і Фінанси", Дніпропетровськ. – 2018. – випуск № 5, с.72, С. 46-54 (0,23 ум.арк.) (фахове видання, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International (імпакт -фактор ICV 5,35 з 9) і Ulrich's Periodicals Directory (США), журнал включено до Російського індексу наукового цитування (РИНЦ)

22 Латишева О.В. Дослідження стану екологічної безпеки та рівня екологічної сталості регіонів України / О.В.Латишева, Касьянюк С.В., М.Ю. Мілявський . Науковий журнал "Економіка і Фінанси", Дніпропетровськ . 2018. Випуск № 6. с.72, С. 50-61 (фахове видання, включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International (імпакт -фактор ICV 5,35 з 9) і Ulrich's Periodicals Directory (США), журнал включено до Російського індексу наукового цитування (РИНЦ)

23 Латишева О.В., Касьянюк С.В., Касьянюк О.С. Аналіз результативності впровадження природоохоронних заходів регіонального розвитку України. Економічний вісник Донбасу. 2018. Вип. № 2 (52), с.254, С. 72-78 *Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar. У 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі IndexCopernicus (Польща) з 2015 р.

24 Латишева О.В., Касьянюк С.В., Мілявський М.Ю. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств. Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право», вип. №7, 2018, с. 40, С.15-20* (фахове видання, включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782238,3.html

25 Підгора Є.О., Латишева О.В., Мілявський М.Ю. Сучасні клієнтоорієнтовані ІТ - технології "CRM – системи": суть і доцільність їх впровадження на підприємствах. Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право», вип. 6/2, 2018, с.52, С.28-32(фахове видання, включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus:http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782238,3.html)

26 Латишева О.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку . Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3 (53), с.230, С.126-130 (0,49 ум.друк.арк.)(журнал внесений до переліку наукових фахових видань України , економічні науки. Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar. У 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі IndexCopernicus (Польща) з 2015 р.)

27 Latysheva O.V., Chemerys Ye..T. Investigation of the state of investment support of sustainable development of the leading branches of the national economy of Ukraine. (Латишева О.В., Чемерис Є. Т. Дослідження стану інвестиційного забезпечення сталого розвитку провідних галузей національної економіки України)/ Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу): науковий журнал, випуск № 4 (54), 2018, с.160, С.94-99 (0,5 ум.арк.) (журнал внесений до переліку наукових фахових видань України , економічні науки, видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar. У 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі IndexCopernicus (Польща) з 2015 р.

28 Латишева О.В., Підгора Є.О. Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління. Вісник економічної науки України: науковий журнал. 2018. Вип. № 2(35). с.232, С.113-120 (журнал внесений до переліку наукових фахових видань України, економічні науки)

29 Латишева О.В., Кузнецова О. В. Специфіка оптимізації бізнес-процесів надання послуг в умовах вітчизняних підприємств газопостачання. Управління економікою: теорія та практика. Сьомі Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Ю.С. Залознова та ін. Київ, 2018. 212 с., С.84-96 (журнал внесений до переліку наукових фахових видань України , економічні науки)

30 Латишева О.В., Підгора Є.О., Бохонок Л.М. Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних підприємств. Вісник економічної науки України: науковий журнал. 2019. № 1 (36), с.190. С.60-67 (0,8 ум.арк).(журнал внесений до переліку наукових фахових видань України , економічні науки) Латишева О.В., Антонова В.І. Особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління . Економічний вісник Донбасу: науковий журнал, 2019. Випуск № 1 (55). с.224, С.109-118 (0,86 ум.друк.арк.) (фахове видання, у 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі Index Сopernicus (Польща) з 2015 р.)

31 Латишева О.В., Касьянюк С.В., Голубова І.В.,Хаджийський Є. А. Витрати підприємства: можливості управління та оптимізації на основі функціонального моделювання та перепроектування бізнес-процесів. Вісник економічної науки України : науковий журнал . 2019, № 2 (37) (Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). (журнал внесений до переліку наукових фахових видань України , економічні науки)

32 Латишева О.В., Карлаш Ю.Д. Сутність та особливості впровадження моделей бізнес-процесів в системі управління на підприємствах в Україні. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал з економічних наук. 2019. Вип. № 29. с.668. С.211-219 (*електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук,; Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List)

33 Латишева О. В., Ровенська В.В. Сталий розвиток України та країн пострадянського простору: екологічні та соціальні індикатори. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск № 4 (15) (Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

34 Латишева О.В., Сайко А.Д. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. 2019. Випуск №2(56). С.66-73(фахове видання, індексується вільно доступною системою GoogleScholar. У 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія). Статті видання індексуються в наукометричній базі Index Сopernicus (Польща) з 2015 р.)

35 Латишева О.В., Смирнова І.І., Ростовський О.Р. Управління бізнес-процесами в умовах торговельного підприємства. Науковий журнал «Економічні студії». 2019. Вип. №2 (24), Львів: Львівська економічна фундація, с.238, С.119-125. (наукометричні бази даних: РІНЦ, Index Copernicus, не фаховий)

36 Латишева О.В., Рачок А.І. Використання інструментарію проектного аналізу та моделювання бізнес-процесів для управління проектами на підприємствах . Науковий журнал "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). № 3, 2019, с.192, С 185-191. (фахове видання)