ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Склад кафедри КІТ

Кравченко Валерій Іванович

Кравченко Валерій Іванович

Дата народження: 21.03.1948 рік

На кафедрі працює з 1991 року

Робочий телефон: (0626)-41-86-55

Робоча кімната: 2226

Поштова скринька: kit@dgma.donetsk.ua

krwkld84@yandex.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, канд. техн. наук, доцент.
 • Дисципліни, які викладає: моделювання систем; методи аналізу даних та їх організація; імовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах та ін.

Напрями наукових досліджень:

- вдосконалення динамічних характеристик машин, приладів і обладнання;

- економіка й організація ремонтного виробництва;

- математичне моделювання, алгоритмізація й автоматизація розрахунків із застосуванням ЕОМ зі створення динамічно досконалих машин і оптимальних режимів їх роботи, експлуатації і ремонту;

- моделювання систем і сучасні інформаційні технології в машинобудуванні, економіці та фінансах;

- сучасні інформаційні технології віддаленого доступу збирання, оброблення та аналізування даних;

- прикладна педагогіка.

Наукові здобутки: шість навчальних посібників з грифом МОНУ та ISBN, сім авторських свідоцтв, наукові статті, особисто, у співавторстві і разом зі студентами. Деякі з них наведені у таблиці нижче.

 1. Совершенствование математической подготовки будущих ІТ-специалистов с машиностроительным профилем обучения // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2010. – № 4. – С. 52–58.
 2. Автоматизация расчета послеремонтных параметров виброударной машины // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 3(59). – С. 43–45.
 3. Аспирантура – концептуальная модель поиска соискателем научного направления посредством интернета // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2011. – № 5. – С. 69–73.
 4. Розробка системи підтримки прийняття рішень при визначенні здобувачем наукового керівника через мережу Internet // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 88–95.
 5. Автоматизация поддержки организационной деятельности руководителя первичной партийной организации // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. К., 2013. Випуск 71 С. 853–862. – (Політичні науки).
 6. Производственный филиал кафедры в системе подготовки конкурентоспособных специалистов по информационным технологиям // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2014. – № 3. – С. 57–62.
 7. Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины = Розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності пенсійного фонду в контексті соціальної політики України // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – К., 2015. – 2015. – Випуск 95. – С. 405–408.
 8. Информационная модель контроля технического состояния энергооборудования // Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. – Кременчук : КНУ імені Михайла Остроградського, 2011. – 176 с. – С. 145–147.
 9. Подготовка кадров высшей квалификации с использованием internet-технологии // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 29 квітня – 9 травня 2011 р. – Харків : Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет іменіВ. Н. Каразіна. – 2011. – 353 с. ; с. 301–302.
 10. Исследование работы шарового автобалансирующего устройства в условиях ударных нагрузок // VII Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании», (03–10 июня 2011, Варна, Болгария) : в 3 т. – Т. 2. – С. 152–154.
 11. АРМ технолога модельного цеха // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы III Международной научно-технической конференции, 12–16 сентября 2011 г. – Краматорск : ДГМА, 2011. – 224 с. ; с.113.
 12. Компьютеризация учебного процесса в аспирантуре с использованием интернет-технологии // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, (16–18 листоп. 2011 р.). – Луганськ, 2011. – 238 с. ; с. 84–88.
 13. Методологія підготовки магістрів з дисципліни нормативного циклу на основі перспективного галузевого стандарту вищої освіти // Современное образование и интеграционные процессы : труды международной научно-методической конференции, 14 ноября – 16 ноября 2012 года, г. Краматорск, Украина.
 14. Математическое моделирование в самостоятельной работе студентов специальности ИТП при изучении дисциплин гуманитарной подготовки // Збірник науково-методичних робіт. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – Вип. 8. – 321 с. ; с.144–151.
 15. Использование информационного моделирования для совершенствования профессиональной подготовки бакалавра компьютерных наук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – №20 (279) листопад 2013. – С. 79–85 (журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова»).
 16. Информационные технологии и моделирование для поддержки принятия решений на малом машиностроительном предприятии // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 березня 2014 року, м. Рівне. – C. 70–72.
 17. Разработка информационной модели компьютерной социальной сети в Internet для специалистов области науки и образования // Информационные процессы и технологии «Информатика – 2014» : материалы VII Международной науч.-практ. конф., Севастополь, 22–26 апреля 2014 г. / Севастоп. нац. техн. ун-т ; науч. ред. С. В. Доценко. – Севастополь : Вебер, 2014. – 188с. ; с. 67–68.
 18. Информационная модель для ПМК по расчету режимов резания // Молодая наука XXI века : Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых с международным участием, 9–11 апреля 2014 года, Краматорск.
 19. Компьютерное моделирование в теме «Тепловые двигатели» курса физики 10 класса // Фізика. Технології. Навчання : збірник наукових праць студентів і молодих науковців. – Кіровоград : Авангард, 2015. – Випуск 13. – 232 с. ; с.156–159.
 20. Информационная модель синтаксического анализа научно-технических текстов // Проблемы и перспективы инновационного развития университетского образования и науки : материалы Международной научной конференции (Гродно, 26–27 февраля 2015 г.) / М-во образования Респ. Беларусь. ГрГу им.Я. Купалы ; редкол.:А. Д. Король (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГу, 2015. – 364 с. ; с. 136–138.
 21. Впровадження вимог стандарту освіти для підвищення якості дипломного проектування з комп'ютерних наук // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : Всеукраїнська науково-практична iнтернет-конференція, (16–20 березня 2015 року м. Черкаси).

    22. Використання ознайомчої практики як елемента системи безперервної освіти фахівців з комп'ютерних наук // Качество образования – управление, сертификация, признание : Международная научно-методическая конференция, (18 ноября 2015 года, г. К