ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Згідно з навчальним планом підготовки за напрямом «Менеджмент» і освітньо-кваліфікаційними характеристиками «бакалавр» і «спеціаліст», студенти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», повинні написати й захистити дипломну роботу, яка є завершальним етапом навчального процесу підготовки за кваліфікаційним рівнем.

Дипломна робота – це підсумкова випускна кваліфікаційна робота студента, в основу якої повинні бути покладені знання, досвід і навички, набуті студентом у період навчання.

Метою виконання дипломної роботи є розширення, систематизація й закріплення теоретичних знань і практичних навичок студентів у вирішенні комплексних завдань із елементами досліджень, а також визначення рівня їхньої підготовленості до виконання функціональних обов'язків бакалавра менеджменту. Виконання й захист дипломної роботи є обов'язковими компонентами підсумкової атестації.

Дипломна робота має комплексний характер і показує загальний рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів за напрямом «Менеджмент». Вона повинна розроблятися на конкретному матеріалі підприємств і організацій, містити вирішення актуальних організаційно-економічних завдань, що сприяють підвищенню ефективності роботи й розвитку підприємств розглянутої сфери.

Зразкова тематика випускних кваліфікаційних робіт

Кваліфікаційний рівень «бакалавр» Кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

1 Аналіз підприємства як сукупності керувальної та керованої підсистем.

2 Внутрішнє середовище організації: елементи, характеристики його внутрішніх змінних.

3 Оцінювання впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

4 Здійснення зв'язку між функціями менеджменту на базовому підприємстві.

5 Організація планування виробничо-господарської діяльності підприємства (підрозділу).

6 Використання бізнес-планування для досягнення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (підрозділу).

7 Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти досягнення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (підрозділу).

8 Визначення місії та цілей фірми.

9 Оцінювання стратегічних альтернатив виробничо-господарської діяльності підприємства (підрозділу).

10 Управлінське дослідження сильних і слабких сторін фірми.

11 Ринково-продуктова стратегія сучасного промислового підприємства.

12 Розроблення й організація виконання управлінських рішень на сучасному підприємстві.

13 Розвиток інноваційної політики промислового підприємства.

14 Організація системи управління інноваціями.

15 Маркетингові аспекти підвищення прибутковості фірми.

16 Застосування концепції управління за цілями на практиці.

17 Досягнення підприємством конкурентної переваги на ринку за рахунок використання різних факторів.

18 Організація взаємодії та визначення взаємовідносин і повноважень на підприємстві.

20 Організація делегування лінійних і функціональних повноважень і відповідальності у фірмі.

21 Поліпшення організаційної структури управління підприємством.

22 Управління процесами організаційних змін на сучасному промисловому підприємстві.

23 Оцінювання ефективності організаційної структури управління підприємством

24 Використання положень управління через мотивацію в практиці управління сучасним промисловим підприємством.

25 Формування й управління системами матеріальних стимулів у сучасній фірмі.

26 Забезпечення зв'язку системи трудової мотивації робітників із їх відповідальністю за випуск конкурентоспроможної продукції.

27 Забезпечення ефективності контролю в сучасній промисловій фірмі.

28 Використання положень контролінгу в практиці управління.

29 Застосування в практиці управління промисловим підприємством економічних методів менеджменту

30 Застосування в практиці управління промисловим підприємством організаційних методів менеджменту.

31 Здійснення комунікації між фірмою та її середовищем.

32 Удосконалення організаційних комунікацій підприємства й визначення їх ефективності.

33 Підвищення ефективності міжособових і організаційних комунікацій на підприємстві

34 Організація інформаційного забезпечення процесу управління підприємством.

35 Організація сучасного управління підприємством за рахунок використання автоматизованих інформаційних систем.

36 Організація діловодства й роботи з документами на сучасному підприємстві.

37 Використання різних форм влади та впливу для ефективного управління підприємством.

38 Розподіл влади та впливу на сучасному підприємстві..

39 Використання різних стилів управління для ефективного управління підприємством.

40 Ситуаційна модель керівництва й особливості її застосування в управлінні вітчизняними підприємствами.

41 Особливості організації управління підприємством, що знаходиться в стані кризи.

42 Організація розпорядчої діяльності керівника промислового підприємства.

43 Управління господарчою організацією як відкритою системою.

44 Застосування комплексного підходу до управління персоналом в організації.

45 Використання сучасних технологій управління персоналом підприємства.

46 Застосування концепції навчання й самонавчання для підвищення ефективності управлінської системи підприємства.

47 Шляхи вдосконалення кадрової політики організації.

48 Аналіз і вдосконалення структури персоналу в організації.

49 Застосування соціально-психологічних аспектів ухвалення управлінських рішень для підвищення ефективності управління підприємством.

50 Визначення ролі морально-психологічного климату в колективі при управлінні діловими відносинами.

51 Організація корпоративної культури підприємства.

52 Застосування управління підприємством із використанням системи збалансованих показників.

53 Використання «ощадливого виробництва» як парадигми створення конкурентного підприємства.

54 Організація ефективної роботи виробничої системи сучасного промислового підприємства.

55 Організація функціонування системи «ресурси – продукція» на сучасному промисловому підприємстві.

56 Організація виробничої структури підприємства в часі та просторі.

57 Впровадження на промисловому підприємстві системи «точно – вчасно».

58 Створення на підприємстві ефективної технічної політики.

59 Організація раціонального забезпечення промислового виробництва.

60 Організація ефективного функціонування виробничої інфраструктури підприємства (матеріально-технічного забезпечення, збуту продукції, ремонтного, транспортного, інструментального, складського та енергетичного господарств).

61 Організація оперативного управління виробництвом у промисловому підприємстві.

62 Створення на підприємстві ефективної системи управління запасами.

63 Розроблення пропозицій щодо розвитку виробництва на підприємстві.

64 Організація на підприємстві функціонування системи управління якістю виробництва.

65 Шляхи підвищення якості промислової продукції, що виготовляється.

1 Дослідження складових процесу управління промисловим підприємством в умовах адаптації до ринку та їх вплив на ефективність діяльності.

2 Розроблення шляхів ефективного використання загальних функцій менеджменту в управлінні сучасним підприємством.

3 Обґрунтування та вибір раціональних напрямів удосконалення виробничої структури підприємства.

4 Дослідження шляхів оптимізації організаційної структури та системи внутрішньофірмового менеджменту великого машинобудівного підприємства.

5 Дослідження шляхів підвищення ефективності структури управління проектами в межах корпоративної системи управління великим машинобудівним підприємством.

6 Дослідження шляхів підвищення ефективності управління виробництвом за рахунок зміни організаційної структури управління підприємством.

7 Управління економічними перетворюваннями як найважливішим фактором стійкості бізнес-діяльності великого промислового підприємства.

8 Дослідження шляхів удосконалення ринково-продуктової стратегії підприємства та механізму її реалізації.

9 Розроблення стратегії зниження виробничих витрат і механізму її реалізації.

10 Розроблення комплексу удосконалення виробничої стратегії промислового підприємства та механізму управління ним.

11 Розроблення антикризової стратегії великого машинобудівного підприємства на основі створення технопарку.

12 Дослідження факторів, що впливають на вибір виробничої стратегії підприємства та механізм її реалізації.

13 Дослідження шляхів підвищення якості продукції та механізму реалізації цієї стратегії.

14 Дослідження стратегічних аспектів управління якістю продукції машинобудівного підприємства на стадії становлення ринкових відносин.

15 Шляхи удосконалення системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства.

16 Формування системи управління конкурентоспроможністю на сучасному промисловому підприємстві.

17 Дослідження стратегічних аспектів управління конкурентоспроможністю промислової продукції.

18 Дослідження використання системи ФОПСТИЗ для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

19 Розроблення шляхів удосконалення маркетингової стратегії машинобудівного підприємства, яке працює в умовах технопарку.

20 Розроблення стратегії досягнення підприємством конкурентної переваги на ринку за рахунок використання різних факторів.

21 Розроблення шляхів удосконалення інноваційної політики промислового підприємства.

22 Розроблення стратегії НДДКР та управління проектами інноваційної діяльності промислового підприємства.

23 Дослідження напрямів управління формуванням перспективного товарного асортименту промислового підприємства.

24 Дослідження шляхів удосконалення управління процесами універсифікації продукту й виробництва нової продукції.

25 Сучасні аспекти формування перспективного товарного асортименту промислового підприємства й управління ним.

26 Дослідження факторів впливу на цінову політику підприємства й розроблення шляхів раціонального управління нею.

27 Дослідження шляхів удосконалення зовнішньоекономічної політики сучасного промислового підприємства.

28 Розроблення системи управління змінами на сучасному промисловому підприємстві.

29 Дослідження управлінських аспектів поліпшення використання виробничої потужності підприємства.

30 Дослідження факторів ризику й розроблення системи їх урахування при управлінні промисловим підприємством.

31 Дослідження й управління резервами підвищення продуктивності виробничої системи підприємства.

32 Розроблення ефективних шляхів управління ресурсною політикою промислового підприємства.

33 Дослідження та розроблення системи відстеження факторів зовнішнього середовища як однієї з головних складових економічної безпеки підприємства.

34 Розроблення управлінських шляхів поліпшення використання капіталу підприємства.

35 Дослідження нових напрямів підвищення ефективності планування як стратегічної функції менеджменту на виробничому підприємстві.

36 Удосконалення управління процесом «постачання — виробництво — збут».

37 Стратегічне планування як інструмент формування довгострокових конкурентних переваг промислового підприємства.

38 Дослідження факторів впливу на ефективність інформаційного забезпечення процесу планування на промисловому підприємстві.

39 Дослідження шляхів підвищення якості управлінських рішень у менеджменті промислового підприємства.

40 Дослідження напрямів удосконалення інформаційної корпоративної системи управління великим промисловим підприємством.

41 Дослідження шляхів удосконалення управлінського контролю в менеджменті підприємств.

42 Дослідження стратегічних аспектів внутрішньофірмової системи оплати та стимулювання праці робітників на сучасному промисловому підприємстві.

43 Корпоративний господарчий розрахунок як найважливіший інструмент управління виробничими витратами.

44 Розроблення нових підходів до урахування оцінки якості й результатів праці в системі оплати й стимулювання.

45 Розроблення безперервної самонавчальної системи підготовки й розвитку персоналу сучасного підприємства.

46 Дослідження шляхів підвищення ефективності кадрового потенціалу підприємства як найважливішої складової стратегічного управління.

47 Дослідження факторів трудової мотивації робітників і їх зв’язку з відповідальністю за випуск конкурентоспроможної продукції.

48 Удосконалення управління промисловим підприємством на основі біореінжинірінгу.

49 Дослідження шляхів удосконалення комерційної діяльності промислового підприємства.

50 Досягнення конкурентних переваг підприємством за рахунок оптимізації стратегічних аспектів управління якістю продукції.

51 Управління формуванням перспективного товарного асортименту промислового підприємства.

52 Розроблення алгоритму й моделі стимулювання праці на великому промисловому підприємстві.

53 Удосконалення рекламної діяльності машинобудівного підприємства як складова його маркетингової стратегії.