ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту


075 «МАРКЕТИНГ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Бурцева Олена Єгорівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Програма
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 4 роки
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр маркетингу

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спрямована на підготовку висококваліфікованих бакалаврів маркетингу, формування фундаментальних та професійних компетенцій, необхідних для реалізації ефективної маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності, які діють на ринку споживчих товарів і послуг, а також на промисловому ринку.


Особливості освітньо-наукової програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і передбачає проблемно-орієнтоване навчання з використанням змішаних (активних, інтерактивних та дистанційних) форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, ураховуючи такі види занять: лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, самостійна робота (самостійне опрацювання матеріалів підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, матеріалів ресурсу Moodl та інформаційних ресурсів мережі Intrnet), консультації з викладачами, індивідуальну роботу, підготовку і захист проектів, міжпредметний тренінг. Освітня програма, орієнтована на глибоку спеціальну підготовку бакалаврів маркетингу, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери.


Компоненти програми:

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки
• Іноземна мова • Основи аналізу ринкової кон’юнктури • Статистика • Економіка праці та соціально-трудові відносини
• Вступ до освітнього процесу • Менеджмент персоналу • Електронна комерція • Кадровий аудит
• Історія України та української культури • Економіка підприємства • Договірне право • Гроші та кредит
• Українська мова (за професійним спрямуванням) • Менеджмент • Основи адміністративного права • Контролінг
• Філософія • Тренінг з організації командної роботи • Іноземна мова за професійним спрямуванням • Міжнародна економіка
• Вища математика • Бухгалтерський облік • Політологія • Національна економіка
• Економіко-математичні методи та моделі • Організація підприємницької діяльності • Соціологія • Управління попитом
• Економічна інформатика • Фінанси • Професійна етика • Маркетингова політика комунікацій
• Політична економія • Маркетинг • Ділове листування іноземною мовою • Маркетингова політика ціноутворення
• Мікро та макроекономіка • Курсова робота «Маркетинг» • Управління витратами
• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці • Маркетингові дослідження • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
• Психологія • Маркетингова товарна політика • Управління продажами
• Конституційне право • Ризик-менеджмент • Логістичний маркетинг
• Інформаційно-комунікаційні технології маркетингу • Управління комерційною діяльністю
• Маркетинг інновацій • Маркетинг послуг
• Методи прийняття управлінських рішень • Маркетинг промислового підприємства
• Мерчендайзинг
• Іміджмейкінг
• Теорія проектного аналізу
• Реклама та зв’язки з громадськістю

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, у яких випускники працюють як керівники або фахівці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; консалтингових фірмах, рекламних агенціях; структурах, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власний бізнес.
Випускники можуть працювати на посадах: заступника керівника підприємства, установи та організації; заступника керівника департаменту маркетингу, заступника керівника підрозділів збуту та логістики; заступника керівника підрозділів товарної та цінової політики; заступника керівника підрозділу з маркетингових досліджень; фахівця з маркетингового менеджменту, маркетолога-аналітика, фахівця із зв'язків з громадськістю та PR, фахівця з інтернет- маркетингу.
Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
3415 Технічні та торговельні представники: агент комерційний; агент торговельний;
комівояжер; мерчендайзер; представник торговельний; торговець комерційний; торговець промисловий;
3416 Закупники;
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі: інспектор торговельний;
інспектор-товарознавець; організатор з постачання; організатор із збуту;
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери: агент рекламний; представник з реклами; торговець (обслуговування бізнесу та реклами);
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій;
3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління;


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають володіти інструментами та технологіями маркетингу, а саме:
ПРН 1 Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
ПРН 2 Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
ПРН 3 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань у сфері маркетингу.
ПРН 4 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
ПРН 5 Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб'єктів.
ПРН 6 Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб'єкта та їх взаємозв'язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.
ПРН 7 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
ПРН 8 Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб'єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
ПРН 9 Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
ПРН 10 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб'єкта.
ПРН 11 Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб'єкта.
ПРН 12 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 13 Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
ПРН 14 Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
ПРН 15 Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
ПРН 16 Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
ПРН 17 Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
ПРН 18 Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.