ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Бурлуцький Сергій Віталійович

На кафедрі працює з  2013 року.

Робочий телефон: (0626) 41-81-08.

Робоча кімната: 2421.

Поштова скринька: magistrdr@gmail.com

Посада: Завідувач кафедри.

Вчене звання: Д.е.н., професор.

 

Освіта

05.06.2013 – захист у вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Д 11.170.01) докторської дисертації «Формування механізму соціальної підтримки домогосподарств». 10.10.2013 – отримано ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (ДД № 002385);

2007 – підвищено кваліфікацію за спеціальністю «Педагогіка вищої освіти» Український інститут інформаційних технологій  Національного технічного університету «КПІ» МОН України (СПК №368054 від 15.11.2007)

22.02.2007 – отримано звання доцента кафедри економічної теорії (рішення Атестаційної колегії МОНУ №1/05 – Д);

21.06.2002 – захист у вченій раді Національного гірничого університету (К.08.080.01) кандидатської дисертації «Маржинальний механізм оцінки портфельних інвестицій»; 09.10.2002 – отримано ступінь кандидата економічних наук  зі спеціальності 08.01.01 - економічна теорія  (рішення президії ВАК України №13-06/9);

1999-2002 – аспірантура за спеціальністю -  08.01.01 (економічна теорія) Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ);

1992-1997 ДДМА (м. Краматорськ) економіко-гуманітарний факультет (диплом з відзнакою за фахом інженер-економіст);

1991-1996 ДДМА (м. Краматорськ) факультет автоматизації  (диплом з відзнакою за фахом інженер-електромеханік – спеціалізація автоматизація виробничих процесів).

 

Дисципліни, які викладає

Економіка праці та соціально-трудові відносини,

Економічна діагностика,

Економіка персоналу,

Статистика медгалузі,

Управління якістю

 

Тема дисертації: Формування механізму соціальної підтримки домогосподарств

Спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Дата захисту: 05.06.2013

Напрямок наукових досліджень: теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки, фінансове та організаційно-економічне забезпечення соціальної політики, регіональні диспропорції розвитку реального сектору економіки; проблеми функціонування домогосподарств; стратегія реформування транзитивних економічних систем, енергоефективність та сталий розвиток

Наукові здобутки

1 Burlutski S. The socio-economic development of Ukrainian economy: «resources curse» phenomenon / S. Burlutski, Sv. Burlutski // Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A/Berezin, M.Bezpartochnyi. – Riga: «Landmark» SIA. - 2016. –P.25-35.

2 Бурлуцький С. Саморегулювання в системі соціального партнерства/ С.В. Бурлуцький // Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна [текст]: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції (25 грудня 2015 р., Київ-Краматорськ-Чернівці-Вінниця). - Краматорськ, 2015. – С.30-333.

3 Бурлуцький С.В. Інтеграція концепції «створення спільної цінності» до системи стратегічного розвитку регіонів  / Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль-Вишнівець, 20-21 жовтня 2015 року). –2015. – С.158-161.

4 Бурлуцький С.В. Концепція «створення спільної цінності» в системі стратегічного планування розвитку регіонів / С.В. Бурлуцький // Економіка та право. 2015 - №1 (40). – С. 13 - 19

5 Бурлуцький С.В. Стратегія формування суспільного договору в умовах посилення соціальної стратифікації / С.В. Бурлуцький // Часопис економічних реформ .  Луганськ: Луганський національний університет ім. В.Даля - 2015. - № 1 (17). - С. 89-95

Burlutski S., Burlutski Sv. The «resources curse» and special features of the economic growth in Ukraine / S. Burlutski, Sv. Burlutski // Journal of Life Economics. Istanbul. Vol.2. Issue 1.-2015. –P.21-26

7 Бурлуцький С.В. Пріоритетні напрями використання рентної природи міжрегіональних економічних нерівностей / С.В. Бурлуцький // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. –  С.560-574

8 Бурлуцький С.В. Домогосподарство: гомеостатичний підхід / С.В. Бурлуцький, Д.П. Богиня // Економічна теорія: науковий журнал. 2014. - №3. - С.60-71

9 Бурлуцький С.В. Емерджентність як умова підтримки гомеостазу домогосподарства  / С.В. Бурлуцький / Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: зб.наук. пр.. Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції; Одеса-Черкаси, 10-12 вересня 2014 р. Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С.23-25

11.       Бурлуцький С.В. Прокляття ресурсів в контексті тенденцій розвитку світової та вітчизняної економіки.  / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька  / Транснаціоналізація  економічних систем: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18 квітня 2014 року). – Миколаїв: Видавничий дім «Гелветика», 2014. – С.11-13

12.       Бурлуцький С.В. Система наукових принципів дослідження домогосподарства / С.В. Бурлуцький / Дніпропетровськ, Економічний простір: Збірник наукових праць. - №85. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2014. – С. 45-53

13.       Бурлуцький С.В. Соціальне партнерство та корпоративна відповідальність: гомеостатичний підхід / С.В. Бурлуцький // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр.,  ДНВЗ КНЕУ: 2014. -  №1(7). – С.120-125

14.       Бурлуцький С.В. Системна декомпозиція  моделей соціального захисту / С.В. Бурлуцький // Херсон, Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №5. – Ч.3. - С.211-215.

15.       Бурлуцький С.В. Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму.  / С.В. Бурлуцький // Галицький економічний вісник.  Тернопіль. Тернопільский національний технічний університет.– 2014. – №2(45). – С.51-56

16.       Бурлуцький С.В. Феномен прокляття ресурсів: світовий досвід та вітчизняна специфіка. / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Часопис економічних реформ .  Луганськ: Луганський національний університет ім. В.Даля - 2014. - № 2. - С. 6-12

17.       Бурлуцький С.В. Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті «прокляття ресурсів» / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Економіка та право. 2014 - №1 (38). – С.38 - 48

18.       Бурлуцький С.В.  «Прокляття ресурсів» та рентоорієнтована поведінка суб’єктів  вітчизняної економіки: регіональний аспект. / С.В. Бурлуцький // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій): колективна монографія. Т.2./ за заг. ред. Т.О.Журавльової. - Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – C.14-33

19.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Стратегія соціального контракту: держава-підприємство- людина / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 9–10(1). – С. 91–94.

20.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Методологічне підґрунтя  реформування соціальних стандартів: регіональний аспект // С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька / Часопис економічних реформ. – 2013, -№3 (11). – С. 140-147

21.       Бурлуцький С.В. Редистрибуційні процеси в моделях соціальної політики Г.Еспінг-Андерсена / С.В. Бурлуцький // Materialy VIII meznarodny vedecko-practicka conference “Vedecky prumysel evropskeho kontinentu - 2012”. – Dil 9. Economicke vedy. Administrativa: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – P.10-14.

22.       Бурлуцький С.В. Концепція гнучкого прожиткового мінімуму / С.В. Бурлуцький // Materials of the I International research and practice conference “World economy, finance and investment: modern view on the actual problems”, 20-21 November 2012 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipografia” Ltd, 2012. - P. 81-87

23.       Бурлуцький С.В. Аналіз формування споживчого кошику за критерієм умовної якості [Текст] // С.В.Бурлуцький / Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічнй центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – Вип.11. – Частина 3. – С.199 – 205.

24.       Бурлуцкий С. В. Методологический базис формирования оптимального прожиточного минимума / «Научная дискуссия: инновации в современном мире»: материалы V международной заочной научно-практической конференции. (3 октября 2012 г.) – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. -   С.70 - 74

25.       Бурлуцький С.В. Інституціональні умови формування системи соціальної підтримки домогосподарств / С.В. Бурлуцький /Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред..кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2. – С.9-11

26.       Бурлуцький С.В. Формування прожиткового мінімуму методом насичення споживчого кошику домогосподарств  [Текст] // С.В.Бурлуцький / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2012 - №7(1178). – С.34-41.

27.       Бурлуцький С.В. Соціальна підтримка домогосподарств: теорія та практика: монографія / С.В. Бурлуцький. – Донецьк: Ноулідж, 2012. – 364 с.

28.       Бурлуцький С.В. Вплив державної соціальної політики на рівень  добробуту домогосподарств / Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Суми,19-21 червня 2012 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С.17-19

29.       Бурлуцький С.В. Регіональні особливості неформальної активності домогосподарств в аспекті реалізації державної соціальної політики [Текст] // С.В.Бурлуцький / Вісник ДДМА. Збірник наукових праць. № 1(26), 2012. – С.44-49

30.       Бурлуцький С.В. Методичні аспекти оцінки тіньових витрат домогосподарств / Наука: вчера, сегодня, завтра: материалы 7 Международной научно-практической конференции. – Горловка: ООО «НВП Интерсерсвис», 2012 – С.46-48

31.       Бурлуцький С.В. Методологічне підґрунтя  формування моделей соціальної політики [Текст] // С.В. Бурлуцький / Часопис економічних реформ. – 2012, -№3 (7). – С. 96-101

32.       Бурлуцький С. В. Вплив державної соціальної політики на рівень фінансового самозабезпечення домогосподарств [Текст] // С.В. Бурлуцький / Інноваційна економіка: науково виробничий журнал. – 2012, -№5(32). – С.240-244

33.       Бурлуцький С. В. Особливості функціонування підсистеми пропозиції домогосподарства [Текст] // С.В. Бурлуцький / Часопис економічних реформ. – 2012, -№1(5). – С.12-18

34.       Бурлуцький С.В. Методологія формування механізму соціальних трансфертів / IV Международная научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА», Киев, 2011. – С.8-12

35.       Бурлуцький С.В. Соціальна політика та демографічна поведінка домогосподарств / V Міжнародна науково-практична конференція «Світова економіка ХХІ століття: сучасні тенденції та перспективи розвитку», Львів: ЛЕФ, 2011. – С.8-10

36.       Бурлуцький С.В. Концепція функціонального системного домогосподарства [Текст] // С.В.Бурлуцький / Вісник ДДМА. Збірник наукових праць. № 3(24), 2011. – С.24-30

37.       Бурлуцький С.В. Домогосподарство як сукупність гомеостатичних підсистем [Текст] // С.В.Бурлуцький / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2011 - №7(161). – Частина 2.  – С.215-221.

38.       Бурлуцький С.В. Напрями вдосконалення законодавства України у сфері соціального захисту / Міжнародна наукова - практична конференція «Наукові дослідження сучасності. Випуск 3», Київ, 2011. – С.54-55

39.       Бурлуцький С.В. Аналіз ефективності впливу державної соціальної політики на демографічну поведінку  домогосподарств [Текст] // С.В.Бурлуцький / Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічнй центр ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – Вип.9. – Частина 2. – С.72 – 76.

40.       Бурлуцький С.В. Гомеостатична модель  домогосподарства-системи //  Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку україни», Київ, КЕНЦ, 2011. – С.8. - 11

41.       Бурлуцький С.В. Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень [Текст] / С.В. Бурлуцький // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 2. - С. 26-30.

42.       Бурлуцький С.В. Методологічний дуалізм аналізу домогосподарства – системи [Текст] // С.В. Бурлуцький / Актуальні проблеми економки. – К.:НАУ, 2011 - №.11(125). – 2011 – С.8-19.

43.       Бурлуцький С.В. Державна соціальна політика у межах теорії держави загального добробуту /  Наука в інформаційному просторі: матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції, Д.: Біла К.О. – Т.6. - 2011. С.27-30

44.       Бурлуцький С.В.Системний аналіз концепцій державної соціальної політики [Текст]  // С.В. Бурлуцький / Вісник Дніпропетровського університету. Серія:ЕКОНОМІКА. Випуск 5(3), 2011 – С.3-9

45.       Бурлуцький С.В. Домогосподарство в межах системної парадигми [Текст]  // С.В. Бурлуцький / Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 30. Економічні науки. – Сімферополь: НІЦ КПУ, 2011. – С.29. – 34

46.       Гаршина О.К., Бурлуцкий С.В. Потребительское и сберегательное поведение домохозяйств трансформационной экономики: монография [Текст] // О.К. Гаршина, С.В. Бурлуцкий. – Краматорск: ДГМА, 2010 – 120 с.

47.       Бурлуцький С.В. Проблеми формування державної соціальної політики в умовах економіки трансформаційного типу [Текст] // С.В.Бурлуцький / Вісник ДДМА. Збірник наукових праць. № 3(21), 2010. – С.35-41

48.       Бурлуцький С.В. Основні напрямки вдосконалення законодавства України у сфері соціального захисту населення [Текст] // С.В. Бурлуцький / Економіка та право. 2009 - №2 (24). – С.67 - 73

49.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Домогосподарство як об’єкт соціально-економічного аналізу [Текст] // С.В.Бурлуцький, С.В. Бурлуцька  / Вісник ДДМА. Збірник наукових праць. № 3(17), 2009. – С.40-43

50.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Проблеми оцінки якості індустріального розвитку соціально-економічної системи України [Текст] // С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька / Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. – 2009 - № 4(18).– С.40-44.

51.       Василенко В.М. Бурлуцький С.В. Кластерний аналіз забезпечення соціальними трансфертами споживчого бюджету домогосподарств [Текст] / В.М. Василенко, С.В. Бурлуцький // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 3. - С. 3-8.

52.       Василенко В.Н. Бурлуцкий С.В. Региональные особенности формирования механизма социальных трансфертов на уровне домохозяйств [Текст] // В.Н. Василенко, С.В. Бурлуцький / Економіка та право. 2008 - №3 (22). – С.66 - 72

53.       Бурлуцький С.В. Методика аналізу кривої «доход – соціальні витрати» на рівні зведеного бюджету України [Текст] // С.В. Бурлуцький / Економіка та право. 2008 - №2 (21). – С.30 - 34

54.       Бурлуцкий С.В., Нарыжная Л.Д. Динамика потребления и сбережения домашних хозяйств в условиях экономической стратификации [Текст] // С.В. Бурлуцкий, Л.Д. Нарыжная  / Вісник ДДМА. Збірник наукових праць. № 2(12), 2008. – С.66-71

55.       Бурлуцький С.В. Економічна диференціація домогосподарств у контексті соціального регулювання доходів [Текст] / С.В. Бурлуцький // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 6. - С. 33-38.

56.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Методологія формалізації споживчих витрат в сучасних умовах [Текст] // С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька / Актуальні проблеми економки. – К.:НАУ, 2008 - № 4(82).– С.3-11.

57.       Бурлуцкий С.В., Бурлуцкая С.В. Концепция национальной инвестиционной стратегии устойчивого экономического роста [Текст] // С.В. Бурлуцкий, С.В. Бурлуцкая / Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007 - № 8.– С.27-32.

58.       Єськов О.Л. Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Оцінка адекватності моделей економічного зростання сучасному стану економіки України [Текст] // О.Л. Єськов, С.В.Бурлуцький, С.В. Бурлуцька  / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2007 - №1(18).  – С.18-21.

59.       Бурлуцкий С. В. Бурлуцкая С.В. Концепция национальной инвестиционной стратегии устойчивого экономического роста / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів». – Том.3. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2007. -  С.8.-9.1

60.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Моделирование и оценка эффективности экономических процессов. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2007 – 136 с.

61.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Банкрутство та санація: мікроекономічний аспект. Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2007 – 124 с.

62.       Бурлуцький С.В. Методологічна концепція фундаментального аналізу економічної ефективності фіктивного капіталу / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька, О.Л. Єськов // Формування ринкових відносин в Україні.  Збірник наукових праць / Наук. ред. І.К.Бондар. Київ: Науково-дослідний  економічний інститут Міністерства економіки України, 2007. - Вип. 2(69). – С.15-19.

63.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Чинники та резерви зростання економічної ефективності / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Економіка промисловості: Науково-практичний журнал. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. - №1(32) – 2006. - С.14-18.

64.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Методологічні основи оцінки ефективності інвестицій / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Економiка: проблеми теорii та практики. Збірник наукових праць. Випуск 215: В 4 т. Том 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. -  С.228-234.

65.       Бурлуцький С.В. Корисність як критерій продуктивності. / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька, О.Л. Єськов // Вестник Донецкого университета. Серия В: Экономика и право, 2006. – С.43-46.

66.       Бурлуцький С.В. Оптимизация портфеля ценных бумаг по критерию полезности / С.В. Бурлуцький // Економіка промисловості №4(30), 2005. -  С.151-155.

67.       Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Методологічні основи оцінки привабливості інвестицій у цінні папери / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Вісник ДДМА. Збірник наукових праць. №2-2005. – С.201-205.

68.       Бурлуцький С.В. Гаршина О.К. Розрахункові курсові роботи за розділами економічної теорії. Навчальний посібник. – Київ: Видавничий дім  «Слово», 2004. – 128с.

69.       Бурлуцький С.В. Аналіз рефлективності інвестиційних процесів / С.В. Бурлуцький // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. –Харків: НТУ „ХПІ”,2003. –С. 45-48

70.       Бурлуцкий С.В. Гаршина О.К. Влияние макроэкономических тенденций на развитие фондового рынка Украины / С.В. Бурлуцкий, О.К. Гаршина //Концепции денежного обращения, кредита  и международного движения капитала. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. - РГЭА, РГУ, ЮРГИ, Ростов-на-Дону, Изд-во РГЭУ, 2002. – С.160-162.

71.       Бурлуцкий С.В. Особенности применения арбитражной модели ценообразования, как стратеги инвестирования // Системный анализ, управление и информационные технологии: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 125. – Харків:ХДПУ, 2000. – с.168-173.

72.       Бурлуцкий С.В. Полезность инвестиций и факторы ее определяющие // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 122. – Харків:ХДПУ, 2000. – с.6-9.

73.       Бурлуцкий С.В. Перспективы портфельного инвестирования в условиях экономики Украины // Вісник Харківського державного економічного університету. Випуск №1(13). – Харків:ХДЕУ, 2000. – с.99-100.

74.       Бурлуцкий С.В. Диверсификация портфеля ценных бумаг с использованием модели полезности // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 96. – Харків:ХДПУ, 2000. – с.46-50.

75.       Бурлуцкий С.В. Формирование инвестиционного портфеля на основе рыночной модели в условиях современного фондового рынка // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації: Сб.: Економічний вісник національної гірничої академії України, т.1 – Дніпропетровськ: РИК НГА України, 1999. – с.97-101.

76.       Бурлуцкий С.В. Концепция перелива средств между финансовыми активами в современной экономике // Придніпровський науковий вісник. Донбаський випуск: матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми і практика управління в економічних системах” – 1998. - №109(176). – с.47-49.

77.       Бурлуцкий С.В. Критический анализ методик определения качества ценных бумаг // Кадровое обеспечение производства в условиях рынка (проблемы организации и содержание подготовки специалистов): Материалы межвузовской, республиканской научно-методической конференции – Краматорск: ДГМА, 1997. – с.19.