ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з хімії


102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«МЕДИЧНА ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

Гарант програми – Турчанін Михайло Анатолійович,

доктор хімічних наук, професор

Факультет інтегрованих технологій та обладнання

Кафедра хімії та охорони праці

Завідувач кафедри – Авдєєнко Анатолій Петрович,

кандидат хімічних наук, професор

Web:Кафедра хімії та охорони праці

E-mail:chimist@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність 102 Хімія
Програма «Медична та фармацевтична хімія»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців (на базі повної середньої освіти) / 2 роки 10 місяців (скорочений термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста)
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Бакалавр з хімії

Освітньо-професійна програма «Медична та фармацевтична хімія» спрямована на забезпечення студентам оволодіння концептуальними та методологічними знаннями зі спеціальності «Хімія», оволодіння методологією проведення хімічного синтезу та аналізу, здатність до використання спеціального програмного забезпечення, інформаційних технологій, розв’язання актуальних задач і проблем, прийняття ефективних професійних рішень в галузі хімії, зокрема, медичної та фармацевтичної хімії.


Особливості освітньо-професійної програми

• спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі хімії: здатність використання здобувачами отриманих професійних компетентностей при розв’язанні спеціалізованих задач в галузі медичної та фармацевтичної хімії;

• вивчення іноземної мови протягом чотирьох семестрів та факультативне – протягом 5-го, 6-го та 7-го семестрів;

• вивчення спеціалізованих дисциплін на четвертому курсі та проходження ознайомчої і виробничої практик;

• особливу увагу в програмі приділено лабораторному практикуму, що дозволить здобувачам разом з виробничою практикою отримати необхідні практичні навички роботи в своїй галузі.


Компоненти програми:

• Іноземна мова

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Історія України та української культури

• Філософія

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Вища математика

• Інформатика

• Фізика

• Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

• Неорганічна хімія

• Аналітична хімія

• Фізична хімія

• Органічна хімія

• Колоїдна хімія

• Фармацевтична хімія

• Медична хімія

• Комп'ютерні та інформаційні технології в хімії

• Курсова робота з Органічної хімії

• Курсова робота з Фармацевтичної хімії

• Навчальна практика "Вступ до фаху"

• Навчальна практика, ознайомча

• Навчально-виробнича практика

• Виробнича практика

• Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

• Екологія

• Раціональне природокористування

• Менеджмент і організація виробництва

• Психологія управління

• Обчислювальні методи в хімії

• Обробка результатів експерименту

• Хімія води

• Водопідготовка у виробництві лікарських засобів

• Хімія антиоксідантів

• Хімія вітамінів

• Теоретичні основи біоорганічної хімії

• Біологічно активні речовини

• Хімія лікарських засобів

• Фармакологія, фармакогнозія та фармакокінетика

• Хімія біогетероциклів

• Хімія гетеро циклів природного та синтетичного походження

• Токсикологічна хімія

• Хімія отруйних речовин

• Методи синтезу лікарських сполук

• Фармацевтична технологія

• Експресні методи аналізу

• Сучасні інструментальні методи аналізу

• Сертифікація лікарських засобів

• Стандартизація та сертифікація у фармацевтичній галузі

• Методи аналізу лікарських засобів

• Фізико-хімічні методи ідентифікації речовин


Програма «Медична та фармацевтична хімія» включає підготовку бакалаврів не тільки на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 3 роки 10 місяців), а й за скороченою програмою навчання на основі диплому молодшого спеціаліста (термін навчання - 2 роки 10 місяців). Відповідно до Правил прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році на навчання за скороченою програмою на спеціальність 102 Хімія можуть вступати молодші спеціалісти будь-якої спеціальності.


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

– лаборант;

– технік-лаборант;

– асистент хіміка;

– лаборант наукового підрозділу;

– лаборант хімічного аналізу;

– помічник майстра хімічного виробництва;

– інші фахівці в галузі фармацевтичної промисловості.

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо хімічного складу, безпеки, фізико-хімічних методів аналізу, метрології та стандартизації фармацевтичних препаратів, хімії біологічно активних речовин та харчових добавок. На даний час жоден заклад вищої освіти Донецької області не надає вищої освіти за спеціальністю «Хімія». Але такі фахівці дуже потрібні – вже зараз потенційні роботодавці запрошують наших майбутніх випускників на практику і роботу.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• розуміти ключові хімічні поняття, основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються природничих наук та наук про життя і землю, а також хімічних технологій на рівні, достатньому для їх застосування у професійній діяльності та для забезпечення можливості в подальшому глибоко розуміти спеціалізовані області хімії;

• розуміти основи математики на рівні, достатньому для досягнення інших результатів навчання, передбачених цим стандартом та освітньою програмою; – описувати хімічні дані у символьному вигляді;

• розуміти основні закономірності та типи хімічних реакцій та їх характеристики;

• розуміти зв’язок між будовою та властивостями речовин;

• розуміти періодичний закон та періодичну систему елементів, описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі;

• застосовувати основні принципи квантової механіки для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку;

• знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типові обладнання та прилади;

• планувати та виконувати хімічний експеримент, застосовувати придатні методики та техніки приготування розчинів та реагентів;

• застосовувати основні принципи термодинаміки та хімічної кінетики для вирішення професійних завдань;

• описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних та органометалічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах;

• знати основні шляхи синтезу в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом;

• аналізувати та оцінювати дані, синтезувати нові ідеї, що стосуються хімії та її прикладних застосувань;

• здійснювати експериментальну роботу з метою перевірки гіпотез та дослідження хімічних явищ і закономірностей;

• спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних;

• виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів;

• працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність;

• демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, принципів та теорій з хімії;

• використовувати свої знання, розуміння, компетенції та базові інженерно-технологічні навички на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи;

• інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії;

• здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури;

• обговорювати проблеми хімії та її прикладних застосувань з колегами та цільовою аудиторією державною та іноземною мовами;

• грамотно представляти результати своїх досліджень у письмовому вигляді державною та іноземною мовами з урахуванням мети спілкування;

• використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних;

• оцінювати та мінімізувати ризики для навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності;

• вміти проводити оцінку сучасних процесів та проблем соціально-політичного життя держави з точки зору історичних подій та геополітичного становища України;

• вміти визначати основні фізико-хімічні та фармако-технологічні показники лікарських засобів;

• вміти використовувати знання про вплив факторів навколишнього середовища на стабільність фармацевтичних препаратів;

• вміти проводити контроль якості лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної речовини і допоміжних речовин з використанням фізико-хімічних методів;

• знати та використовувати методи стандартизації, проводити відповідні дослідження і здійснювати статичну обробку результатів згідно з вимогами діючого законодавства.